Till innehåll på sidan

Andel högutbildade kvinnor på olika myndigheter

Så stor andel av de högutbildade på olika statliga myndigheter är kvinnor. Listan omfattar myndigheter med minst 30 förvärvsarbetande.

Uppgifterna gäller 2017 och källan är Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

Kort analys om könsfördelning bland högutbildade på statliga myndigheter

  Andel kvinnor bland högutbildade Andel kvinnor bland samtliga Antal förvärvsarbetande
Sameskolstyrelsen 90% 85% 132
Barnombudsmannen 81% 77% 35
Specialpedagogiska skolmyndigheten 80% 76% 1 202
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 78% 81% 88
Inspektionen för vård och omsorg 77% 80% 763
Livrustkammaren och Skoklosters slott med stifte 77% 68% 87
Försäkringskassan 76% 76% 13 423
Diskrimineringsombudsmannen 76% 77% 88
Statens skolinspektion 75% 76% 456
Folkhälsomyndigheten 74% 73% 486
Svenska institutet 74% 74% 138
Socialstyrelsen 73% 73% 721
Arbetsgivarverket 73% 72% 72
Datainspektionen 73% 70% 57
Länsstyrelsen i Östergötlands län 73% 67% 304
Forskningsrådet f miljö arella näringar och samh 72% 72% 60
Statens museer för världskultur 72% 65% 150
Moderna museet 72% 66% 175
Kemikalieinspektionen 71% 70% 270
Blekinge tekniska högskola 71% 70% 133
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 71% 74% 43
Kungliga konsthögskolan 71% 59% 68
Konsumentverket 70% 71% 185
Myndigheten för press, radio och tv 70% 75% 32
Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV 70% 68% 139
Myndigheten för tillgängliga medier 70% 70% 102
Länsstyrelsen i Hallands län 70% 68% 206
Upphandlingsmyndigheten 70% 71% 75
Riksdagens ombudsmän 70% 71% 78
Statens skolverk 70% 69% 723
Brottsoffermyndigheten 69% 70% 57
Arbetsförmedlingen 69% 66% 14 387
Länsstyrelsen i Västmanlands län 69% 69% 176
Universitetskanslersämbetet 69% 68% 90
Länsstyrelsen i Norrbottens län 69% 61% 324
Livsmedelsverket 69% 62% 624
Länsstyrelsen i Örebro län 68% 64% 196
Inspektionen för socialförsäkringen 68% 65% 52
Kommerskollegium 68% 67% 95
Läkemedelsverket 68% 70% 814
Statens jordbruksverk 68% 71% 1 649
Länsstyrelsen i Uppsala län 68% 66% 219
Sida 68% 69% 783
Universitets- och högskolerådet 68% 68% 311
Elsäkerhetsverket 68% 45% 55
Institutet för språk och folkminnen 68% 63% 94
Sametinget 68% 56% 82
Länsstyrelsen i Kronobergs län 67% 69% 192
Stockholms konstnärliga högskola 67% 57% 246
Pensionsmyndigheten 67% 68% 1 173
Länsstyrelsen i Stockholms län 67% 60% 637
Statens servicecenter 66% 76% 444
Hovstaterna 66% 56% 245
Länsstyrelsen i Skåne län 66% 61% 616
Migrationsverket 66% 63% 7 987
Statens veterinärmedicinska anstalt 66% 71% 341
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring 66% 70% 63
Statens kulturråd 66% 64% 100
Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor 66% 71% 85
Statens maritima museer 65% 52% 269
Sveriges domstolar 65% 69% 7 314
Länsstyrelsen i Kalmar län 65% 63% 248
Statens historiska museer 65% 61% 233
Allmänna reklamationsnämnden 65% 63% 60
Myndigheten för yrkeshögskolan 65% 67% 106
Länsstyrelsen i Gotlands län 64% 57% 142
Länsstyrelsen i Jönköpings län 64% 64% 280
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 64% 57% 232
Statens centrum för arkitektur och design 64% 63% 40
Konstnärsnämnden 64% 58% 48
Statens tjänstepensionsverk 64% 66% 260
Högskolan i Borås 64% 64% 708
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 64% 60% 123
Nationalmuseum 64% 60% 126
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 63% 59% 243
Länsstyrelsen i Värmlands län 63% 60% 241
Myndigheten för delaktighet 63% 62% 60
Skatteverket 63% 66% 10 515
Centrala studiestödsnämnden 63% 64% 958
Riksantikvarieämbetet 63% 59% 271
Länsstyrelsen i Dalarnas län 63% 54% 373
Riksdagsförvaltningen 63% 55% 1 042
Kronofogdemyndigheten 63% 66% 2 198
Tillväxtverket 63% 63% 428
Rättsmedicinalverket 63% 63% 487
Statens musikverk 63% 57% 88
Åklagarmyndigheten 62% 67% 1 405
Länsstyrelsen i Södermanlands län 62% 60% 181
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 62% 59% 921
Kammarkollegiet 62% 62% 290
Folke bernadotteakademin 62% 62% 227
Kungliga biblioteket 62% 56% 335
Länsstyrelsen i Blekinge län 62% 59% 125
Boverket 62% 63% 235
Arbetsmiljöverket 62% 60% 660
Justitiekanslern 62% 64% 45
Svenska ESF-rådet 61% 62% 138
Högskolan i kristianstad 61% 63% 533
Kriminalvården 61% 45% 11 695
Naturvårdsverket 61% 62% 538
Karolinska institutet 61% 62% 5 174
Högskolan väst 61% 59% 548
Malmö universitet 61% 62% 1 500
Konstfack 60% 58% 197
Statens geotekniska institut 60% 57% 84
E-hälsomyndigheten 60% 58% 187
Regeringskansliet 59% 61% 5 132
Statens institutionsstyrelse 59% 45% 4 229
Länsstyrelsen i Jämtlands län 59% 52% 276
Tullverket 59% 50% 1 955
Havs- och vattenmyndigheten 59% 56% 284
Energimarknadsinspektionen 59% 61% 123
Vetenskapsrådet 58% 60% 217
Ekonomistyrningsverket 58% 58% 163
Statens energimyndighet 58% 61% 400
Göteborgs universitet 58% 60% 6 249
Högskolan Dalarna 58% 56% 704
Bolagsverket 58% 70% 613
Polismyndigheten 58% 43% 31 030
Södertörns högskola 57% 58% 821
Post- och telestyrelsen 57% 56% 303
Polarforskningssekretariatet 57% 51% 35
Länsstyrelsen i Västerbottens län 56% 53% 293
Örebro universitet 56% 57% 1 239
Riksrevisionen 56% 57% 324
Statens fastighetsverk 55% 48% 421
Karlstads universitet 55% 57% 1 222
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 55% 48% 1 065
Finansinspektionen 55% 54% 505
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 55% 61% 36
Högskolan i Gävle 55% 55% 729
Lantmäteriet 54% 57% 2 161
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 54% 55% 173
Stockholms universitet 54% 54% 5 475
Verket för innovationssystem 54% 59% 219
Mälardalens högskola 54% 56% 909
Exportkreditnämnden 54% 54% 145
Forum för levande historia 54% 66% 38
Linnéuniversitetet 54% 56% 1 986
Sveriges lantbruksuniversitet 54% 55% 3 384
Statistiska centralbyrån 54% 60% 1 271
Mittuniversitetet 53% 54% 997
Nordiska Afrikainstitutet 53% 51% 35
Statskontoret 53% 54% 72
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 53% 51% 123
Transportstyrelsen 53% 54% 1 934
Lotteriinspektionen 53% 67% 43
Riksarkivet 52% 51% 517
Umeå universitet 52% 54% 3 925
Statens försvarshistoriska museer 52% 50% 84
Högskolan i Halmstad 52% 53% 570
Konkurrensverket 51% 52% 141
Naturhistoriska riksmuseet 51% 49% 255
Ekobrottsmyndigheten 51% 54% 372
Revisorsinspektionen 50% 50% 30
Uppsala universitet 50% 51% 6 982
Högskolan i Skövde 50% 50% 520
Patent- och registreringsverket 49% 53% 341
Sveriges riksbank 49% 48% 361
Lunds universitet 49% 50% 7 553
Linköpings universitet 48% 51% 3 569
Blekinge tekniska högskola 48% 49% 455
Riksgäldskontoret 48% 49% 173
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar  47% 50% 34
Trafikverket 46% 39% 7 762
Skogsstyrelsen 46% 30% 1 203
Luleå tekniska universitet 45% 47% 1 512
Kungliga musikhögskolan 44% 42% 183
Statens väg- och transportforskningsinstitut 43% 40% 185
Fortifikationsverket 43% 22% 618
SMHI 43% 40% 701
Institutet för arbetsmarknads- och utbildn.politik 43% 44% 41
Inspektionen för strategiska produkter 41% 39% 33
Strålsäkerhetsmyndigheten 40% 41% 314
Trafikanalys 39% 43% 35
Konjunkturinstitutet 39% 42% 57
Kungliga tekniska högskolan 37% 39% 4 018
Sveriges geologiska undersökning 37% 40% 251
Försvarshögskolan 34% 37% 378
Statens haverikommission 31% 30% 30
Försvarets radioanstalt 31% 26% 849
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 30% 31% 895
Kustbevakningen 29% 25% 830
Försvarets materielverk 27% 26% 3 632
Institutet för rymdfysik 27% 27% 100
Försvarsmakten 16% 17% 21 677