Till innehåll på sidan

Kort analys

Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt

Senast uppdaterad: 2020-03-05

Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet. Men fortfarande har män betydligt högre inkomst än kvinnor. Det gäller både förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Källa: Scandinav

Män har högre förvärvsinkomst än kvinnor. År 2018 var medianinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 362 000 kronor för män och 299 000 kronor för kvinnor.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster har dock minskat under 2000-talet. År 2000 låg kvinnors inkomst på 76,6 procent av mäns inkomst. År 2010, tio år senare, låg den på 79,5 procent. Men de senaste två åren har förändringarna varit små, från 82,3 procent 2016 till 82,6 procent 2018.

Det finns flera förklaringar till skillnaderna i inkomster mellan män och kvinnor. Kvinnor arbetar i större utsträckning inom yrken med relativt låg inkomst. De arbetar också deltid mer än män. Dessutom har kvinnor större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro än män.

Inkomster över en miljon ovanligt bland båda könen

I diagrammet nedan kan vi tydligt se att det är en större andel kvinnor än män i de lägre inkomstklasserna. År 2018 hade 41 procent av männen en sammanräknad förvärvsinkomst på minst 400 000 kronor, jämfört med 25 procent av kvinnorna.

Sammanräknad förvärvsinkomst, andel personer 20–64 år i olika inkomstklasser efter kön

Diagram: Sammanräknad förvärvsinkomst, andel personer 20–64 år i olika inkomstklasser efter kön

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, 2018.

Att ha inkomster över en miljon kronor är relativt ovanligt både bland kvinnor och män. Cirka 65 000 män och 21 000 kvinnor hade det 2018.

Totalt uppgick förvärvsinkomsterna 2018 i åldersgruppen 20–64 år till närmare 2 000 miljarder kronor. Av dem gick 43,5 procent till kvinnor, vilket var en ökning med 2,5 procentenheter från år 2000.

71 procent av kapitalinkomsterna är mäns

Om vi tittar på kapitalinkomster är skillnaden mellan könen ännu större än för förvärvsinkomster. En kapitalinkomst är en inkomst som rör till exempel utdelning på aktier och vinst vid försäljning av fastighet. År 2018 låg kapitalinkomsterna på totalt cirka 240 miljarder kronor i åldersgruppen 20-64 år. Av dem gick endast 29 procent till kvinnor.

Skillnaden är större än 2010, då 33 procent av kapitalinkomsterna gick till kvinnor. Det är också väsentligt fler män än kvinnor som har höga kapitalinkomster.

Antal personer med kapitalinkomster över 100 000 kronor respektive 1 000 000 kronor

Diagram: Sammanräknad förvärvsinkomst, andel personer 20–64 år i olika inkomstklasser efter kön

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, 2018.