Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Hemarbete under coronapandemin

Arbete hemifrån vanligast bland statligt anställda kvinnor under corona-pandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-09-13 8.00

Spridningen av coronaviruset under våren 2020 fick många sysselsatta att abrupt övergå till att arbeta hemifrån. Under perioden januari 2021 till maj 2022 arbetade i genomsnitt 56,7 procent av de statligt anställda kvinnorna hemifrån. Hemarbete var även vanligt bland personer med eftergymnasial utbildning, och för inrikes födda personer med barn.

Data för perioden januari 2021 till maj 2022 från Arbetskraftsundersökningarna har använts för att belysa hur hemarbete minst hälften av arbetsdagarna sett ut för sysselsatta i åldern 15–74 år.

Hemarbete högt i mars 2021

Under den studerade tidsperioden varierade andelen som arbetade hemifrån, påverkat av Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd och rekommendationer kring arbete hemifrån. Statliga myndigheter hade även i uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån för sina anställda.

Andelen som arbetade hemifrån oavsett omfattning var i genomsnitt 46,5 procent under tidsperioden, motsvarande siffra för de som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna var 25,9 procent. I mars 2021 var andelen som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna som högst. Därefter minskade andelen fram till november samma år för att återigen nå en av de högsta nivåerna i januari 2022.

Sysselsatta i åldern 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån, procent.

Diagram: Sysselsatta i åldern 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån, procent.

Statligt anställda arbetade hemifrån i högst utsträckning

Andelen som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna var något högre bland kvinnor jämfört med män, 26,6 respektive 25,3 procent, men varierade mellan sektorer. I statlig sektor var skillnaden som störst. Under perioden arbetade i genomsnitt 56,7 procent av kvinnorna hemifrån minst hälften av arbetsdagarna, och motsvarande siffra för män var 43,2 procent.

Sysselsatta i åldern 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna efter sektor och kön, genomsnitt för perioden, procent.
Sektor Båda könen Kvinnor Män
Statlig 50,5 56,7 43,2
Primärkommunal 14,4 14,2 16,7
Landstingskommunal/ Regional 10,9 11,1 ..
Privat 27,4 30,7 25,4

Det är tydligt att det uppdrag som statliga myndigheter fick om att möjliggöra hemarbete för medarbetare tycks ha påverkat benägenheten att arbeta hemifrån. Andelen som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna i statlig sektor ökade med 21,2 procentenheter mellan december 2021 och januari 2022, när det statliga uppdraget återinfördes. Motsvarande ökning i privat sektor var 7,6 procentenheter. Dessutom framgår det att andelen som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna var störst i östra Sverige, och i synnerhet i Stockholm.

Sysselsatta i åldern 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna efter sektor, procent.

Diagram: Sysselsatta i åldern 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna efter sektor, procent.

Arbete hemifrån vanligare bland eftergymnasialt utbildade

Andelen som arbetade hemifrån varierade med utbildningsnivå och kön. Bland de med eftergymnasial utbildningsnivå uppgick andelen under perioden till i genomsnitt 37,1 procent medan endast 12,6 procent av de med högst gymnasial utbildning arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna. Andelen var högre för män med eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor med samma utbildningsnivå. Skillnaden mellan könen var lägre för de med högst gymnasial utbildningsnivå, och där var andelen högre bland kvinnor än för män.

Vid en jämförelse av tendensen till hemarbete bland olika yrkesgrupper framgår det också att det framför allt var yrken som kräver högskolekompetens som hade de högsta andelarna för arbete hemifrån.

Sysselsatta i ålder 15–74 år. Andel som arbetade hemifrån minst hälften av dagarna efter utbildningsnivå och kön, genomsnitt för perioden, procent.
Utbildningsnivå Båda könen Kvinnor Män
Högst gymnasial 12,6 14,2 11,7
Eftergymnasial 37,1 34,1 40,7

Hemarbete vanligare bland inrikes födda med barn

Bland inrikes födda var det en större andel som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna än bland utrikes födda. Andelen bland inrikes födda var 27,0 procent och för utrikes födda var den 21,8 procent.

Personer med hemmaboende barn under 19 år arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna i högre omfattning än personer utan hemmaboende barn, andelarna var 30,4 respektive 22,5 procent. Det fanns ingen väsentlig skillnad mellan män och kvinnor inom respektive grupp, däremot fanns det skillnader i arbete hemifrån mellan inrikes och utrikes födda personer med hemmaboende barn under 19 år. Bland personer med hemmaboende barn var arbete hemifrån minst hälften av arbetsdagarna vanligare bland inrikes födda jämfört med utrikes födda.

I åldersgruppen 65–74 år var andelen som arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna högre jämfört med grupper i yngre åldrar. Förklaringen till detta ligger troligen bland annat i att åldersgruppen 65–74 år var en av riskgrupperna under pandemin, och att särskilda rekommendationer riktades till gruppen.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i rapporten:

Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Hemarbete under coronapandemin

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU augusti publiceras 2022-09-21, kl. 8.00

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Jacob Inganäs

Telefon
010-479 40 78
E-post
jacob.inganas@scb.se

Michella Szukis

Telefon
010-479 41 68
E-post
michella.szukis@scb.se