Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-28

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

Hantering av höjd pensionsålder

2023 höjdes pensionsåldern i Sverige. Från och med 2023 införs åldersgruppen 20–65 år i AKUs redovisning för att beskriva den arbetsföra befolkningen. För mer information se: Hantering av ny pensionsålder

Länkade serier i SSD tillbaka till 2001M01

I januari 2021 skedde förändringar som innebar tidsseriebrott i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). AKU publicerade förra året länkade serier (=justerade för tidsseriebrott) på makronivå för perioden 2005M04-2020M12 (för mer information se: Länkade data för tidsseriebrottet 2021). Från och med 19 januari 2023 har merparten av dessa länkade serier förlängts tillbaka till 2001M01 i Statistikdatabasen. För närvarande pågår arbete med mikrolänkning av data vilket innebär att de länkade tidsserierna kan komma att justeras något.

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraftstalet

74,2 %

Referenstid: februari 2023

0,5 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetslöshet

8,2 %

Referenstid: februari 2023

0,3 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

68,2 %

Referenstid: februari 2023

0,3 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

74,8 %

Referenstid: februari 2023

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,4 %

Referenstid: februari 2023

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

69,3 %

Referenstid: februari 2023

Statistiknyheter

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

2023-03-17

I februari 2023 var 5 169 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med februari 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 5,9 procent. Antalet arbetslösa var 459 000 och arbetslöshetstalet var 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 32 000 till 128 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,4 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2022 SM 2023-02-28
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2022:2 – Tema: Arbetslöshetsrisker och jobbchanser under coronapandemin SM 2022-12-06
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2022 – Tema: Hemarbete under coronapandemin SM 2022-09-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2021 SM 2022-06-15
Jämförande studie AKU och Af 2016 – Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af) Rapport 2018-11-13
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR. Bakgrundsfakta – arbetsmarknad och utbildning 2016:1 Rapport 2018-07-18
Employed and hours worked in Labour Force Surveys and National Accounts. Background Facts – Labour and Education Statistics 2016:1 Rapport 2018-07-11
Analysis on nonresponse bias for the Swedish Labour Force Surveys (LFS) Rapport 2018-04-23
Over- and undercoverage in the Labour Force Survey (LFS) – a register-based study Rapport 2018-04-23
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-24
Jämförande studie AKU och Af 2015 Rapport 2016-06-30
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR Rapport 2016-06-22
Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU Rapport 2015-09-03
Background facts: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys Rapport 2015-08-24
Background facts: Estimating household-related parameters in the Swedish LFS – theory and practice Rapport 2015-08-12
Background facts: Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapport 2015-04-30
Bakgrundsfakta: Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna Rapport 2014-02-13
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (AF) arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie Rapport 2013-09-12
Bakgrundsfakta: Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970–1986 Rapport 2013-08-27
Background facts: Part-time employed job seekers Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Deltidssysselsatta arbetssökande Rapport 2013-08-27
Background facts: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries Rapport 2013-05-23
Background facts: Revising Surveys – Linking Old and New Data Rapport 2013-05-23
Background facts: Consistent Seasonal Adjustment Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Ungdomsarbetslöshet – jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder Rapport 2013-04-02
Background facts: Linking a system of time series, Recalculation of Labour Force Surveys 1987–1992 Rapport 2012-12-18
Background facts: Actual Hours Worked in the Swedish LFS – Four articles Rapport 2012-12-10
Bakgrundsfakta: Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005– Rapport 2011-11-25
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år – Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden Rapport 2011-09-30
Background facts: Recruitment Statistics from the Swedish Labour Force Surveys Rapport 2011-09-26
Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics Rapport 2011-06-22
Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU) Rapport 2010-12-09
Bakgrundsfakta: Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken Rapport 2010-05-25
Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey Rapport 2005-12-05
Bakgrundsfakta: Flödesstatistik från AKU Rapport 2005-11-16
Visa äldre rapporter (150)

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0401