Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2018:

Arbetslösheten minskar

Statistiknyhet från SCB 2018-08-28 9.30

Under andra kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 120 000 personer, en ökning med 86 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,6 procentenheter till 68,7 procent. Antalet fast anställda ökade med 101 000 jämfört med samma kvartal föregående år, och uppgick till 3 865 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 161,0 miljoner timmar per vecka. Andelen arbetslösa minskade med 0,5 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år till 6,8 procent, vilket motsvarar 376 000 personer.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Under andra kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 120 000. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 är det en ökning med 86 000. Antalet sysselsatta män ökade med 40 000 till 2 675 000 och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 46 000 till 2 445 000. I gruppen inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 49 000 till 4 117 000. Bland utrikes födda var motsvarande ökning 37 000, vilket ger totalt 1 003 000 utrikes födda som var sysselsatta under andra kvartalet 2018.

Sysselsättningsgraden, dvs andelen sysselsatta av befolkningen, fortsatte att öka andra kvartalet och uppgick till 68,7 procent. Det motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Sysselsättningsgraden bland männen var 70,6 procent och bland kvinnorna ökade den med 0,8 procentenheter till 66,7 procent. Bland inrikes födda ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 70,7 procent. Bland utrikes födda var motsvarande siffra 61,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt positiv utveckling av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal.

Antalet sysselsatta inom näringsgrenarna Information och kommunikation samt Offentlig förvaltning m.m. ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år, medan antalet sysselsatta minskade något inom Jordbruk, skogsbruk och fiske.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland sysselsatta i åldern 15-74 år var 221 000 undersysselsatta, vilket var en minskning med 19 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet undersysselsatta män var 107 000 och motsvarande siffra för kvinnorna var 114 000. Undersysselsatta utgjorde 4,3 procent av de sysselsatta.

Antalet anställda var 4 633 000, en ökning med 97 000 jämfört med andra kvartalet 2017. Av dem var 2 320 000 män, en ökning med 46 000, och 2 312 000 kvinnor, en ökning med 51 000. Antalet fast anställda har ökat varje kvartal sedan det fjärde kvartalet 2014. Det andra kvartalet 2018 ökade antalet med 101 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 3 865 000. Antalet tidsbegränsat anställda var 768 000.

Antalet anställda i privat sektor fortsatte att öka, och uppgick till 3 086 000. Det motsvarar en ökning med 64 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Den positiva utvecklingen inom privat sektor har pågått sedan fjärde kvartalet 2015. Även antalet anställda i kommunal sektor ökade, med 25 000 till 1 201 000. Antalet anställda i statlig sektor uppgick till 300 000.

Under det andra kvartalet 2018 uppgick det totala antalet arbetade timmar i genomsnitt till 161,0 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Bland män var genomsnittet per vecka 90,5 miljoner och för kvinnor 70,5 miljoner.

Under det andra kvartalet 2018 var 376 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 203 000 män och 173 000 kvinnor. Arbetslösheten minskade med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2017 och uppgick till 6,8 procent av arbetskraften. Bland inrikes födda minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 4,2 procent och bland utrikes födda var motsvarande siffra 16,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av såväl antal som andel arbetslösa bland både kvinnor och män. Andelen arbetslösa uppgick till 6,2 procent.

Av ungdomarna i arbetskraften var 20,6 procent arbetslösa, vilket motsvarar 137 000 personer varav 81 000 var heltidsstuderande. Bland män i åldern 15-24 år var 22,7 procent arbetslösa och bland kvinnor i samma åldersgrupp var motsvarande siffra 18,3 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en fortsatt minskning av såväl antal som andel arbetslösa bland ungdomar.

Mellan första kvartalet 2018 och andra kvartalet 2018 visar flödesstatistiken att många personer i åldern 15-17 år har rört sig från gruppen Ej i arbetskraften till antingen sysselsättning eller arbetslöshet. Detta är särskilt tydligt i ungdomsgruppen. Även flödena för åldersgruppen 25-54 rör sig i samma riktning, men inte i samma omfattning.

Arbetsmarknaden i korthet, andra kvartalet 2018:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 68,7 procent (68,4 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 120 000 (5 100 000), en ökning med 86 000 personer jämfört med andra kvartalet 2017.
  • Arbetslösheten var 6,8 procent (6,2 procent), en minskning med 0,5 procentenheter.
  • Antalet arbetslösa var 376 000 (337 000).
  • Arbetskraftstalet var 73,7 procent (72,8 procent).
  • Arbetskraften var 5 496 000 (5 437 000), en ökning med 68 000 personer jämfört med andra kvartalet 2017.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 82,8 procent (82,5 procent), en ökning med 0,7 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 5,9 procent (5,6 procent), en minskning med 0,3 procentenheter.
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Arbetslöshet, 15–74 år

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Andra kvartalet 2018. Antal personer

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med andra kvartalet 2017. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för andra kvartalet 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Li Parrilla Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se