Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2019

Antalet tidsbegränsat anställda minskar

Statistiknyhet från SCB 2019-08-27 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 38 000 mellan andra kvartalet 2019 och andra kvartalet 2018, icke säsongrensat, och arbetslöshetstalet var 6,9 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 0,9 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat minskade andelen sysselsatta medan arbetslösheten uppvisar en liten förändring och var 6,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 542 000 under andra kvartalet 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 46 000 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 22 000 till 2 640 000 och antalet män i arbetskraften ökade med 24 000 till 2 901 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,8 procent. För kvinnor uppgick arbetskraftstalet till 71,6 procent och för män till 76,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet i arbetskraften och en minskning av andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2019 till 5 498 000, vilket motsvarar 73,3 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under andra kvartalet 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 158 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 38 000 jämfört med andra kvartalet 2018 och motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,7 procent. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 464 000 och antalet män till 2 694 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 66,8 procent och bland män var den 70,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring i antalet sysselsatta och en minskning i andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under andra kvartalet 2019 till 5 150 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,6 procent.

Anställda

Under andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 4 674 000 icke säsongrensat, en ökning med 41 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda kvinnor var 2 329 000 personer och antalet anställda män ökade med 25 000 till 2 346 000 personer. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 936 000. Fast anställda kvinnor ökade med 25 000 till 1 914 000 och antal fast anställda män ökade med 46 000 till 2 022 000. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 29 000 till 738 000 personer. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 415 000 och bland män till 324 000, en minskning med 21 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 161,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under andra kvartalet 2019. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 0,9 procent jämfört med andra kvartalet 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar. Under andra kvartalet 2019 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 157,2 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under andra kvartalet 2019 arbetade 4 047 000 personer heltid vilket är en ökning med 75 000 jämfört med samma kvartal 2018. Antalet heltidsarbetande män ökade med 24 000 till 2 303 000 och antalet heltidsarbetande kvinnor ökade med 51 000 till 1 744 000. Totalt arbetade 312 000 personer kort deltid (1–19 timmar) vilket är en minskning med 21 000 personer. Totalt 779 000 personer arbetade lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under andra kvartalet 2019 till 31,2 timmar per vecka. Jämfört med andra kvartalet 2018 innebär det en minskning med 0,2 timmar. För kvinnor var antalet timmar 28,7 och för män 33,5, en minskning med 0,4 timmar.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 210 000 undersysselsatta under andra kvartalet 2019 varav 108 000 kvinnor och 102 000 män. Undersysselsatta utgjorde 4,1 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under andra kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 383 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 176 000 och antalet arbetslösa män var 207 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,7 procent bland kvinnor och till 7,1 procent bland män.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antal och andel arbetslösa i relation till de föregående kvartalen. Under andra kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa till 348 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år uppgick under andra kvartalet 2019 till 90 000, icke säsongrensat. Bland män var antalet 54 000 och bland kvinnor 36 000.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var 138 000 vilket motsvarar 21,6 procent, icke säsongrensat. Av de arbetslösa ungdomarna var 73 000 heltidsstuderande.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och en liten förändring av andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 105 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under andra kvartalet 2019 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 1 963 000 personer varav 916 000 var män och 1 046 000 var kvinnor.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 948 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 491 000, en ökning med 47 000 jämfört med andra kvartalet 2018. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 245 000, en minskning med 33 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 82 000 personer under andra kvartalet 2019. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 38 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under andra kvartalet 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 435 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Befolkningen som omfattas av AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det bland dessa finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,1 procent under andra kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,8 procent och bland män till 90,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

Under andra kvartalet 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,8 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,9 procent och bland män var den 84,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 82,7 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,0 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,8 procent och bland män var den 6,2 procent. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen arbetslösa, som uppgick till 5,7 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,7 procent under andra kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 88,4 procent och bland inrikes födda män till 91,0 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 83,1 procent under andra kvartalet 2019. Arbetskraftstalet var 78,3 procent bland utrikes födda kvinnor och 88,0 procent bland utrikes födda män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet bland inrikes födda och en liten förändring bland utrikes födda. Arbetskraftstalet uppgick till 89,4 procent bland inrikes födda och 82,8 procent bland utrikes födda.

Under andra kvartalet 2019 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 86,9 procent, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 85,8 procent och bland inrikes födda män var sysselsättningsgraden 87,9 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,5 procent. Bland utrikes födda män var sysselsättningsgraden 74,6 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 66,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande kvartal för både inrikes och utrikes födda. Sysselsättningsgraden uppgick under andra kvartalet 2019 till 86,7 procent bland inrikes födda och 70,5 procent bland utrikes födda.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,2 procent under andra kvartalet 2019. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,0 procent och för män till 3,4 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 15,1 procent. Bland utrikes födda kvinnor var arbetslösheten 15,0 procent och bland män 15,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade arbetslösheten bland både inrikes och utrikes födda till 3,0 respektive 14,8 procent.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 2 2019 Kvartal 2 2018 Förändring sedan kvartal 2 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Antal Antal    
Befolkningen 7 504   7 453 52    
Män 3 818   3 788 30    
Kvinnor 3 687   3 665 22    
15-24 1 153   1 153 0    
Arbetskraften 5 542 ±23 5 496 46 * 28
Män 2 901 ±17 2 878 24 * 20
Kvinnor 2 640 ±18 2 619 22 * 21
15-24 638 ±13 666 ‑28 * 16
Sysselsatta 5 158 ±23 5 120 38 * 27
Män 2 694 ±18 2 675 20   21
Kvinnor 2 464 ±19 2 445 19   22
15-24 500 ±13 529 ‑29 * 15
Anställda 4 674 ±26 4 633 41 * 30
Män 2 346 ±20 2 321 25 * 23
Kvinnor 2 329 ±19 2 313 16   23
Fast anställda 3 936 ±26 3 865 71 * 29
Män 2 022 ±20 1 976 46 * 23
Kvinnor 1 914 ±19 1 889 25 * 22
Tidsbegränsat anställda 738 ±21 768 ‑29 * 27
Män 324 ±14 344 ‑21 * 18
Kvinnor 415 ±16 423 ‑9   20
Undersysselsatta 210 ±12 221 ‑12   14
Män 102 ±8 107 ‑5   9
Kvinnor 108 ±9 114 ‑6   10
Arbetade timmar 161 000 ±1 000 161 000 0   1 200
Män 90 200 ± 800 90 500 ‑300   900
Kvinnor 70 800 ± 800 70 500 300   900
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 160 700   159 300 1 400    
Män 89 900   89 700 200    
Kvinnor 70 800   69 600 1 200    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 312 ±15 332 ‑21 * 18
Män 128 ±9 132 ‑4   11
Kvinnor 184 ±12 201 ‑17 * 14
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 779 ±21 788 ‑9   24
Män 256 ±12 249 7   15
Kvinnor 523 ±16 539 ‑15   19
Vanligen arbetad tid 35- timmar 4 047 ±25 3 972 75 * 30
Män 2 303 ±18 2 279 24 * 21
Kvinnor 1 744 ±20 1 693 51 * 24
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 31,2 ±0,2 31,4 ‑0,2 * 0,2
Män 33,5 ±0,2 33,9 ‑0,4 * 0,3
Kvinnor 28,7 ±0,2 28,8 ‑0,1   0,3
Arbetslösa 383 ±15 376 7   20
Därav heltidsstuderande 129 ±10 151 ‑21 * 13
Män 207 ±11 203 4   15
Kvinnor 176 ±11 173 3   14
15-24 138 ±10 137 1   13
Arbetslösa mer än 6 mån 90 ±8 95 ‑5   11
Ej i arbetskraften 1 963 ±23 1 957 6   28
Män 916 ±17 911 6   20
Kvinnor 1 046 ±18 1 046 0   21
Latent arbetssökande 82 ±9 74 8   10
Män 46 ±7 40 6   8
Kvinnor 36 ±6 34 2   7
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 17 400 ± 600 16 900 500   800
Män 9 600 ± 400 9 300 300   600
Kvinnor 7 800 ± 400 7 600 200   500

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 2 2019   Kvartal 2 2018 Förändring sedan kvartal 2 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,8 ±0,3 73,7 0,1   0,4
Män 76,0 ±0,4 76,0 0,0   0,5
Kvinnor 71,6 ±0,5 71,5 0,1   0,6
15-24 55,4 ±1,2 57,7 ‑2,3 * 1,4
Sysselsättningsgrad 68,7 ±0,3 68,7 0,0   0,4
Män 70,6 ±0,5 70,6 0,0   0,5
Kvinnor 66,8 ±0,5 66,7 0,1   0,6
15-24 43,4 ±1,1 45,9 ‑2,5 * 1,3
Relativa arbetslöshetstalet 6,9 ±0,3 6,8 0,1   0,4
Män 7,1 ±0,4 7,0 0,1   0,5
Kvinnor 6,7 ±0,4 6,6 0,1   0,5
15-24 21,6 ±1,5 20,6 1,0   2,1
20-64 år            
Arbetskraftstal 88,1 ±0,3 88,0 0,1   0,4
Män 90,3 ±0,4 90,2 0,1   0,5
Kvinnor 85,8 ±0,5 85,8 0,0   0,6
Inrikes födda 89,7 ±0,3 89,7 0,0   0,4
Män 91,0 ±0,5 91,1 ‑0,1   0,5
Kvinnor 88,4 ±0,5 88,2 0,2   0,6
Utrikes födda 83,1 ±0,9 82,7 0,4   1,1
Män 88,0 ±1,2 87,4 0,6   1,4
Kvinnor 78,3 ±1,4 78,2 0,1   1,7
Sysselsättningsgrad 82,8 ±0,3 82,8 0,0   0,4
Män 84,7 ±0,5 84,7 0,0   0,6
Kvinnor 80,9 ±0,6 80,8 0,1   0,7
Inrikes födda 86,9 ±0,4 86,9 0,0   0,4
Män 87,9 ±0,5 87,9 0,0   0,6
Kvinnor 85,8 ±0,6 85,7 0,1   0,7
Utrikes födda 70,5 ±1,0 69,9 0,6   1,2
Män 74,6 ±1,4 73,9 0,7   1,7
Kvinnor 66,5 ±1,6 66,1 0,4   1,8
Relativa arbetslöshetstalet 6,0 ±0,3 5,9 0,1   0,3
Män 6,2 ±0,4 6,1 0,1   0,5
Kvinnor 5,8 ±0,4 5,7 0,1   0,5
Inrikes födda 3,2 ±0,2 3,2 0,0   0,3
Män 3,4 ±0,3 3,4 0,0   0,4
Kvinnor 3,0 ±0,3 2,9 0,1   0,4
Utrikes födda 15,1 ±0,9 15,5 ‑0,4   1,2
Män 15,3 ±1,3 15,5 ‑0,2   1,7
Kvinnor 15,0 ±1,3 15,5 ‑0,5   1,8

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talKvartal 2 2019Kvartal 1 2019Kvartal 4 2018Kvartal 3 2018Kvartal 2 2018Årsförändringstakten i kvartal 2 2019
Befolkningen 7 506 7 493 7 480 7 467 7 455 51
Män 3 818 3 811 3 803 3 796 3 789 31
Kvinnor 3 687 3 682 3 677 3 672 3 666 20
15-24 1 154 1 153 1 153 1 153 1 154 4
Arbetskraften 5 498 5 495 5 488 5 470 5 444 11
Män 2 881 2 880 2 878 2 869 2 857 0
Kvinnor 2 617 2 615 2 610 2 601 2 587 11
15-24 605 614 622 623 622 ‑40
Sysselsatta 5 150 5 150 5 143 5 126 5 102 2
Män 2 694 2 698 2 697 2 689 2 675 ‑16
Kvinnor 2 456 2 452 2 446 2 437 2 427 18
15-24 499 507 514 518 519 ‑31
Anställda 4 662 4 659 4 651 4 634 4 612 11
Män 2 343 2 344 2 341 2 332 2 321 ‑6
Kvinnor 2 319 2 315 2 310 2 302 2 291 17
Fast anställda 3 923 3 904 3 888 3 871 3 850 75
Män 2 017 2 005 1 995 1 986 1 976 47
Kvinnor 1 906 1 899 1 893 1 885 1 874 28
Tidsbegränsat anställda 739 755 763 763 762 ‑65
Män 326 339 346 346 345 ‑53
Kvinnor 413 416 417 417 417 ‑11
Arbetade timmar 157 157 157 156 155 0
Män 88 88 88 88 88 ‑1
Kvinnor 69 69 69 68 68 1
Arbetslösa 348 345 345 344 342 9
Män 186 182 181 181 182 16
Kvinnor 161 163 165 163 160 ‑7
15-24 105 107 108 106 102 ‑9
Ej i arbetskraften 2 008 1 998 1 992 1 997 2 011 40
Män 938 930 925 926 932 31
Kvinnor 1 070 1 068 1 067 1 071 1 079 9

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 2 2019 Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2018 Kvartal 3 2018 Kvartal 2 2018 Årsförändringstakten i kvartal 2 2019
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,3 73,3 73,4 73,3 73,0 ‑0,4
Män 75,4 75,6 75,7 75,6 75,4 ‑0,6
Kvinnor 71,0 71,0 71,0 70,8 70,6 ‑0,1
15-24 52,4 53,3 54,0 54,1 53,9 ‑3,6
Sysselsättningsgrad 68,6 68,7 68,8 68,6 68,4 ‑0,4
Män 70,6 70,8 70,9 70,8 70,6 ‑1,0
Kvinnor 66,6 66,6 66,5 66,4 66,2 0,1
15-24 43,3 44,0 44,6 44,9 45,0 ‑2,8
Relativa arbetslöshetstalet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 0,1
Män 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 0,6
Kvinnor 6,2 6,2 6,3 6,3 6,2 ‑0,3
15-24 17,4 17,5 17,4 17,0 16,5 ‑0,3
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,7 87,8 87,9 87,8 87,5 ‑0,4
Män 90,0 90,1 90,2 90,1 89,8 ‑0,5
Kvinnor 85,4 85,5 85,5 85,3 85,0 ‑0,3
Inrikes födda 89,4 89,5 89,5 89,3 89,1 ‑0,4
Män 90,7 90,8 90,9 90,9 90,6 ‑0,6
Kvinnor 88,0 88,0 87,9 87,7 87,5 ‑0,2
Utrikes födda 82,8 82,8 82,9 82,8 82,3 ‑0,2
Män 87,8 87,8 87,7 87,5 87,2 0,0
Kvinnor 77,8 78,0 78,2 78,2 77,5 ‑0,6
Sysselsättningsgrad 82,7 82,9 82,9 82,8 82,5 ‑0,6
Män 84,7 84,9 85,0 84,9 84,6 ‑1,0
Kvinnor 80,7 80,8 80,7 80,5 80,3 ‑0,2
Inrikes födda 86,7 86,9 86,9 86,7 86,4 ‑0,6
Män 87,9 88,1 88,1 88,0 87,7 ‑0,9
Kvinnor 85,6 85,6 85,5 85,3 85,1 ‑0,2
Utrikes födda 70,5 70,6 70,6 70,5 70,0 ‑0,3
Män 74,7 74,9 75,0 74,8 74,5 ‑0,8
Kvinnor 66,4 66,4 66,4 66,2 65,8 0,1
Relativa arbetslöshetstalet 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 0,3
Män 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 0,6
Kvinnor 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 ‑0,1
Inrikes födda 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 0,2
Män 3,1 3,0 3,1 3,2 3,3 0,4
Kvinnor 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0
Utrikes födda 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 0,2
Män 14,9 14,7 14,5 14,5 14,6 0,9
Kvinnor 14,7 14,9 15,2 15,4 15,2 ‑0,7

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se