Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 2016:

Ökat antal sysselsatta bland utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2017-02-14 9.30

Under fjärde kvartalet 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 921 000 personer, en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen i antalet sysselsatta förklaras av en ökning bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 335 000 och arbetslösheten var 6,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i såväl antalet som andelen arbetslösa. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,9 procent.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Där framgår att antalet sysselsatta ökade med 74 000 till 4 921 000 sista kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal året innan. Samtidigt visar säsongrensade och utjämnade data att antalet sysselsatta fortsätter att öka jämfört med närliggande kvartal. För andelen sysselsatta av befolkningen är däremot utvecklingen svagt positiv. Bland utrikes födda fortsätter antalet sysselsatta att öka, en utveckling som pågått sedan andra kvartalet 2010.

Jämfört med fjärde kvartalet 2015 har även antalet anställda ökat, det förklaras av en ökning bland de fast anställda med 73 000 till 3 701 000. Ökningen i antalet fast anställda var relativt lika fördelad mellan män och kvinnor. För tidsbegränsat anställda visades däremot ingen förändring jämfört med sista kvartalet 2015. För femte kvartalet i rad ökade antalet anställda i privat sektor och uppgick till 2 947 000 personer, en ökning med 32 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet anställda och fast anställda. För tidsbegränsat anställda uppvisas ingen entydig utveckling jämfört med närliggande kvartal.

Vid jämförelse med motsvarande kvartal 2015 visar de icke säsongrensade siffrorna inte på någon signifikant förändring i varken antal eller andel arbetslösa. Under fjärde kvartalet 2016 var 335 000 personer arbetslösa varav 185 000 var män och 150 000 var kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 6,4 procent för befolkningen i åldern 15-74 år, 6,7 procent för män och 6,0 procent för kvinnor. Inte heller säsongrensade och utjämnade data visar på någon tydlig förändring.

Fjärde kvartalet 2016 var 59,2 procent av befolkningen 15-74 år i arbete, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2015. För män och kvinnor var andelen i arbete 62,6 procent och 55,8 procent, en ökning med 1,2 respektive 1,0 procentenheter.

Under sista kvartalet 2016 var antalet arbetade timmar i genomsnitt 157,8 miljoner timmar per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter innebär det en ökning av antalet arbetade timmar med 2,0 miljoner timmar.

Sista kvartalet 2016 var 93 000 personer i åldersgruppen 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 15,8 procent av arbetskraften. Av de 93 000 arbetslösa ungdomarna var 50 000 samtidigt heltidsstuderande. Under samma period var antalet personer i åldersgruppen 15-24 år som varken arbetade eller studerade 71 000. Antalet ungdomar som såg sig själva som huvudsakligen arbetssökande var 68 000.

Under sista kvartalet 2016 var andelen sysselsatta 16,1 procent i åldersgruppen 65-74 år. Bland män i åldersgruppen var andelen 19,7 procent och bland kvinnor 12,6 procent.

Mellan tredje och fjärde kvartalet 2016 visar flödesstatistiken ett nettoinflöde till gruppen Ej i arbetskraften med 42 000 personer för personer i åldern 15-74 år. Ökningen består av ett inflöde från personer som tidigare varit sysselsatta till Ej i arbetskraften med 67 000 personer. Samtidigt gick 25 000 personer från att vara Ej i arbetskraften till att istället vara arbetslösa.

Arbetsmarknaden i korthet, fjärde kvartalet 2016:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 66,9 procent (67,1 procent).
  • Antalet sysselsatta var 4 921 000 (4 936 000), en ökning med 74 000 personer jämfört med kvartal 4 2015.
  • Arbetslösheten var 6,4 procent (6,9 procent).
  • Antalet arbetslösa var 335 000 (365 000).
  • Arbetskraftstalet var 71,4 procent (72,1 procent).
  • Arbetskraften var 5 256 000 (5 300 000), en ökning med 68 000 personer jämfört med kvartal 4 2015.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 81,0 procent (81,2 procent), en ökning med 0,4 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 6,0 procent (6,2 procent).
Sysselsättningsgrad, 15-74 år

Diagram

Arbetslöshet, 15-74 år

Diagram

Befolkningen 15-74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Fjärde kvartalet 2016. Antal.

Illustration

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2015. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2016.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Vanja Hultkrantz

Telefon
010-479 46 03
E-post
vanja.hultkrantz@scb.se

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se