Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2021

Sysselsättningen ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-05-26 9.30

I april 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 009 000. Antalet arbetslösa var 521 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i april uppgick till 5 020 000 personer, en ökning jämfört med närliggande månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,1 procent, vilket också är en ökning jämfört med närliggande månader 2021. En stor andel av ökningen av antalet arbetslösa under april skedde bland ungdomar i åldern 15-24 år.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under april sammantaget är cirka 52 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I april 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 530 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 900 000 och antalet kvinnor var 2 630 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,7 procent. Bland män var det 76,1 procent och bland kvinnor 71,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 521 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,6 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 009 000 i april 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 384 000 och antalet sysselsatta män 2 625 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,8 procent. Bland kvinnor var den 64,6 procent och bland män var den 68,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 020 000 och sysselsättningsgraden var 66,9 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I april 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 522 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 254 000 och antalet anställda män var 2 268 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 803 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 719 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 536 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 833 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 703 000. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i april 2021 till i genomsnitt 157,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,4 miljoner timmar per vecka. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i april 2021 till 4 530 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I april 2021 uppgick de till 1 875 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i april 2021 till 485 000. Av dessa var 164 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 104 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 38 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 279 000. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I april 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 521 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,4 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 275 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 246 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,5 procent för män och 9,3 procent för kvinnor.

I april 2021 uppgick antalet arbetslösa till 501 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent. Jämfört med närliggande månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen arbetslösa. En stor andel av ökningen av antalet arbetslösa under april skedde bland ungdomar i åldern 15-24 år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2021 uppgick det till i genomsnitt 24,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 610 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I april 2021 var antalet latent arbetssökande 212 000 personer och antalet undersysselsatta var 349 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 99 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under april 2021. Detta innebär att 20,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 24,5 procent bland män och 17,7 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 18,6 procent, motsvarande 82 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 10,5 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 134 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 35,0 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,7 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under april 2021 stod 1 971 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 48 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden april 2021, 15–74 år

diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal April 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 501 ±16  
Män 3 811 ±13  
Kvinnor 3 690 ±9  
15-24 år 1 147 ±7  
20-64 år 5 850 ±13  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 530 ±57 73,7
Män 2 900 ±45 76,1
Kvinnor 2 630 ±46 71,3
15-24 år 647 ±33 56,4
20-64 år 5 110 ±49 87,3
2a. Sysselsatta 5 009 ±53 66,8
Män 2 625 ±47 68,9
Kvinnor 2 384 ±47 64,6
15-24 år 446 ±27 38,8
20-64 år 4 709 ±49 80,5
Anställda 4 522 ±60  
Män 2 268 ±52  
Kvinnor 2 254 ±49  
15-24 år 429 ±27  
20-64 år 4 284 ±57  
Fast 3 803 ±66  
Tidsbegränsat 719 ±55  
Undersysselsatta [1] 349 ±39 7,0
Män 182 ±29 6,9
Kvinnor 167 ±27 7,0
15-24 år 87 ±22 19,5
20-64 år 318 ±37 6,7
I arbete 4 530 ±60  
Män 2 422 ±51  
Kvinnor 2 109 ±51  
Arbetade timmar 157 600 ±2 500  
Män 88 100 ±2 100  
Kvinnor 69 500 ±1 900  
2b. Arbetslösa 521 ±41 9,4
därav heltidsstuderande 206 ±31  
Män 275 ±32 9,5
Kvinnor 246 ±32 9,3
15-24 år 202 ±30 31,2
20-64 år 400 ±34 7,8
Arbetslösa mer än 6 mån 136 ±22 29,8
3. Ej i arbetskraften 1 971 ±58  
Män 911 ±45  
Kvinnor 1 060 ±46  
15-24 år 500 ±33  
20-64 år 740 ±48  
Latent arbetssökande 212 ±34  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 24 400 ±1 600  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal April
2021
Antal
Mars
2021
Antal
Februari
2021
Antal
Årsförändringstakten
i April 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 505 7 509 7 512 ‑45
Män 3 813 3 817 3 819 ‑38
Kvinnor 3 692 3 692 3 693 ‑7
15-24 år 1 147 1 147 1 147 1
20-64 år 5 853 5 854 5 855 ‑15
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 521 5 508 5 495 148
Män 2 912 2 907 2 901 60
Kvinnor 2 609 2 602 2 594 89
15-24 år 613 609 604 55
20-64 år 5 110 5 101 5 091 107
2a. Sysselsatta 5 020 5 011 5 000 112
Män 2 654 2 650 2 645 48
Kvinnor 2 366 2 361 2 355 64
15-24 år 459 457 454 23
20-64 år 4 690 4 683 4 674 93
Anställda 4 536 4 526 4 515 118
Män 2 296 2 291 2 284 67
Kvinnor 2 240 2 235 2 231 51
15-24 år 449 448 445 21
20-64 år 4 284 4 277 4 269 85
Fast 3 833 3 830 3 827 33
Tidsbegränsat 703 696 688 85
I arbete 4 279 4 268 4 256 130
Män 2 304 2 300 2 295 51
Kvinnor 1 975 1 968 1 961 79
Arbetade timmar 150 400 150 300 150 100 1 800
Män 84 300 84 300 84 300 0
Kvinnor 66 100 66 000 65 800 1 800
2b. Arbetslösa 501 498 495 37
Män 258 257 256 12
Kvinnor 243 241 239 25
15-24 år 154 152 149 32
20-64 år 419 418 417 14
3. Ej i arbetskraften 1 985 2 001 2 017 ‑194
Män 902 910 918 ‑98
Kvinnor 1 083 1 091 1 099 ‑96
15-24 år 534 539 543 ‑54
20-64 år 743 754 764 ‑122

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent April
2021
Andel
Mars
2021
Andel
Februari
2021
Andel
Årsförändringstakten
i April 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 73,6 73,4 73,2 2,4
Män 76,4 76,2 76,0 2,3
Kvinnor 70,7 70,5 70,2 2,5
15-24 år 53,4 53,1 52,6 4,7
20-64 år 87,3 87,1 87,0 2,0
2a. Sysselsättningsgraden 66,9 66,7 66,6 1,9
Män 69,6 69,4 69,3 2,0
Kvinnor 64,1 63,9 63,8 1,9
15-24 år 40,0 39,8 39,6 2,0
20-64 år 80,1 80,0 79,8 1,8
2b. Relativa arbetslöshetstalet 9,1 9,0 9,0 0,4
Män 8,9 8,9 8,8 0,2
Kvinnor 9,3 9,3 9,2 0,6
15-24 år 25,2 24,9 24,7 2,9
20-64 år 8,2 8,2 8,2 0,1

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*

diagram

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*

diagram

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2021-06-22.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se