Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2017:

Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-02-22 9.30

Under 2017 var i genomsnitt 5 022 000 sysselsatta i åldern 15–74 år, vilket är en ökning med 112 000 jämfört med 2016. Sysselsättningen ökade främst bland utrikes födda. Antalet arbetslösa uppgick till 358 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,7 procent, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Ungdomsarbetslösheten minskade för tredje året i följd. Under 2017 minskade den med 1,1 procentenheter och uppgick till 17,8 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade med 104 000

Antalet personer i arbetskraften uppgick i åldersgruppen 15–74 år i genomsnitt till 5 380 000 personer under 2017. Det är en ökning med 104 000 jämfört med föregående år varav 61 000 män och 43 000 kvinnor. Bland inrikes födda uppgick arbetskraften i genomsnitt till 4 244 000 och bland utrikes födda ökade den med 85 000 till 1 136 000 personer.

Det relativa arbetskraftstalet ökade under 2017 med 0,6 procentenheter till 72,7 procent. Bland männen var det 75,1 procent och bland kvinnorna 70,2 procent, en ökning med 0,7 respektive 0,6 procentenheter. Bland både inrikes- och utrikes födda var arbetskraftstalet 72,7 procent vilket innebär en ökning med 0,4 respektive 1,4 procentenheter jämfört med 2016.

Sysselsättningen fortsatte att öka

I genomsnitt var 5 022 000 personer sysselsatta under 2017. Jämfört med 2016 är det en ökning med 112 000 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 67 000 och uppgick till 2 629 000 medan bland kvinnor ökade antalet med 44 000 till 2 393 000. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 34 000 och uppgick till 4 057 000 och bland utrikes födda ökade antalet med 77 000 till 965 000 personer.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 67,8 procent under 2017. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 0,9 procentenheter till 69,9 procent och bland kvinnorna ökade den med 0,6 procentenheter till 65,7 procent. Bland inrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 69,5 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med 2016. För utrikes födda ökade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter till 61,7 procent.

I Stockholms län fortsatte antalet sysselsatta att öka under 2017. Jämfört med året innan ökade antalet sysselsatta med 30 000 personer och uppgick till 1 228 000. I Gotlands län ökade antalet sysselsatta med 2 000 till 30 000, i Gävleborgs län med 8 000 till 134 000 och i Jämtlands län med 3 000 till 65 000 sysselsatta personer. I Västra Götalands län var ökningen 23 000 och uppgick till 855 000, medan Skåne län ökade med 13 000 till 641 000.

Under 2017 ökade antalet sysselsatta inom näringsgrenen ”Information och kommunikation” med 18 000 personer och uppgick till 223 000. Inom ”Offentlig förvaltning” ökade antalet sysselsatta med 15 000 till 339 000 personer och inom ”Byggverksamhet” med 14 000 till 339 000 personer.

Antalet fast anställda ökade

Antalet fast anställda ökade för fjärde året i följd och uppgick i genomsnitt till 3 763 000 under 2017, en ökning med 83 000 personer jämfört med 2016. Antalet fast anställda män ökade med 46 000 till 1 926 000 och bland kvinnor ökade antalet med 37 000 till 1 837 000. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 24 000 och uppgick i genomsnitt till 763 000 personer, varav 346 000 män och 417 000 kvinnor.

Inom privat sektor var i genomsnitt 3 017 000 personer anställda. Jämfört med 2016 är detta en ökning med 61 000. Antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 49 000 till 1 172 000 och inom statlig sektor var 295 000 personer anställda.

Antalet arbetade timmar ökade med 2,4 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 153,1 miljoner timmar under 2017. Det är en ökning med 2,4 miljoner timmar, eller 1,5 procent, jämfört med 2016.

Ungdomsarbetslösheten minskade till 17,8 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15–74 år var i genomsnitt 358 000 personer under 2017, varav 195 000 män och 163 000 kvinnor. Antalet arbetslösa inrikes födda minskade med 16 000 till 187 000 personer. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 172 000. Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15–74 år var i genomsnitt 99 000 under 2017.

Under 2017 var arbetslösheten i genomsnitt 6,7 procent för personer i åldern 15–74 år, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2016. Arbetslösheten bland männen minskade med 0,4 procentenheter till 6,9 procent, medan den bland kvinnorna uppgick till 6,4 procent. Bland inrikes födda minskade arbetslösheten med 0,4 procentenheter och uppgick till 4,4 procent och bland utrikes födda uppgick andelen till 15,1 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15–24 år minskade för tredje året i följd. Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 8 000 personer och uppgick till 112 000 varav 60 000 var heltidsstuderande. Andelen arbetslösa minskade med 1,1 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 17,8 procent.

I Västra Götalands, Jönköpings och Gävleborgs län minskade antalet arbetslösa jämfört med 2016. I Västra Götalands län var minskningen 5 000 och uppgick till 55 000 personer. Antalet arbetslösa minskade i både Jönköpings och Gävleborgs län med 2 000 och uppgick till 9 000 respektive 10 000 personer.

Antal personer ej i arbetskraften minskade

Under 2017 var i genomsnitt 2 023 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften, en minskning med 23 000 jämfört med 2016. Antalet pensionärer uppgick till 946 000 och antalet heltidsstuderande var 522 000. Antalet personer som uppgav att de var sjuka minskade med 18 000 och uppgick till 289 000.

Cirka 38 procent bland de externrekryterade var ungdomar

Bland personer i åldern 15–74 år externrekryterades 375 000 personer per kvartal i genomsnitt under 2017. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 181 000 respektive 194 000 per kvartal. Bland de externrekryterade var cirka 38 procent eller 141 000 ungdomar i åldern 15–24 år. Det är vanligare att yngre än äldre externrekryteras. Under 2017 blev 67 000 personer internrekryterade i genomsnitt per kvartal, varav 34 000 män och 33 000 kvinnor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se