Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Arbetslösheten minskar

Statistiknyhet från SCB 2022-09-21 8.00

I augusti 2022 var 5 302 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 179 000 jämfört med augusti 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 82 000 till 578 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 138,4 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 5,1 procent. Antalet arbetslösa minskade med 106 000 till 373 000. Arbetslöshetstalet var 6,6 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,2 procent.

Arbetskraften

I augusti 2022 ökade antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år med 73 000 till 5 675 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 687 000 och antalet män var 2 988 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,2 procent. Bland kvinnor var det 72,5 procent, och bland män var det 77,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 639 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 302 000 i augusti 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 179 000 personer jämfört med augusti föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 85 000 personer till 2 512 000 och antalet män ökade med 93 000 personer till 2 791 000. Sysselsättningsgraden ökade med 2,0 procentenheter till 70,2 procent. För kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,1 procentenheter till 67,8 procent och för män ökade den med 1,9 procentenheter till 72,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 82 000 till 578 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 49,3 procent, en ökning med 5,9 procentenheter. Under sommaren ökar generellt sett sysselsättningen till följd av ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 232 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade både antalet och andelen sysselsatta i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 545 000 och andelen var 46,4 procent.

Anställda

I augusti 2022 uppgick antalet anställda till 4 780 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 224 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet anställda ökade bland både kvinnor och män. Bland kvinnor ökade antalet med 102 000 till 2 369 000 och bland män med 121 000 till 2 410 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 962 000 personer, en ökning med 126 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 921 000 och antalet fast anställda män ökade med 85 000 till 2 042 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 817 000 personer, en ökning med 98 000. Antalet tidsbegränsat anställda kvinnor ökade med 62 000 personer till 449 000 och antalet tidsbegränsat anställda män uppgick till 369 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 725 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 968 000 och för tidsbegränsat anställda 757 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda, såväl fast som tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2022 till i genomsnitt 138,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 5,1 procent jämfört med augusti 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 106 000 jämfört med augusti 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent, en minskning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 49 000 personer till 175 000. För män minskade antalet arbetslösa med 58 000 till 198 000. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent för kvinnor, en minskning med 1,9 procentenheter, och 6,6 procent för män, en minskning med 2,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 119 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2022 uppgick antalet arbetslösa till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var det en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 136 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 19,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,6 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,2 miljoner timmar jämfört med augusti 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 515 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i augusti till 297 000, varav 135 000 var kvinnor och 162 000 män. Antalet latent arbetssökande var 242 000 personer. Av dessa var 129 000 kvinnor och 114 000 män, en minskning med 43 000.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2022, 15–74 år

bild

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Augusti 2022 Augusti 2021 Förändring
sedan
Augusti
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 551 ±15   7 517   34   .
Män 3 847 ±10   3 821   26   .
Kvinnor 3 704 ±11   3 696   8   .
15-24 år 1 174 ±4   1 144   30   .
20-64 år 5 889 ±13   5 859   30   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 675 ±57 75,2 5 602 74,5 73 * 72
Män 2 988 ±44 77,7 2 952 77,3 36   55
Kvinnor 2 687 ±46 72,5 2 650 71,7 37   58
15-24 år 697 ±32 59,4 629 55,0 68 * 40
20-64 år 5 190 ±49 88,1 5 181 88,4 9   61
2a. Sysselsatta 5 302 ±56 70,2 5 124 68,2 179 * 71
Män 2 791 ±47 72,5 2 697 70,6 93 * 59
Kvinnor 2 512 ±48 67,8 2 426 65,7 85 * 61
15-24 år 578 ±31 49,3 496 43,4 82 * 39
20-64 år 4 885 ±50 83,0 4 765 81,3 120 * 63
Anställda 4 780 ±62   4 556   224 * 77
Män 2 410 ±51   2 289   121 * 63
Kvinnor 2 369 ±50   2 267   102 * 62
15-24 år 568 ±30   487   81 * 38
20-64 år 4 460 ±58   4 284   175 * 72
Fast 3 962 ±68   3 837   126 * 83
Tidsbegränsat 817 ±55   719   98 * 72
Undersysselsatta [2] 297 ±36 5,6 319 6,2 ‑22   45
Män 162 ±27 5,8 157 5,8 5   34
Kvinnor 135 ±24 5,4 162 6,7 ‑27   30
15-24 år 80 ±19 13,8 78 15,7 2   24
20-64 år 249 ±33 5,1 282 5,9 ‑33   41
I arbete 3 823 ±77   3 663   160 * 105
Män 2 101 ±59   1 987   114 * 81
Kvinnor 1 722 ±57   1 676   46   78
Arbetade timmar 138 400 ±3 100   130 400   8 000 * 3 900
Män 79 100 ±2 400   73 800   5 300 * 3 100
Kvinnor 59 300 ±2 200   56 600   2 700   2 800
2b. Arbetslösa 373 ±35 6,6 479 8,5 ‑106 * 50
därav heltidsstuderande 75 ±20   80   ‑5   28
Män 198 ±27 6,6 255 8,6 ‑58 * 39
Kvinnor 175 ±28 6,5 224 8,4 ‑49 * 39
15-24 år 119 ±23 17,1 133 21,1 ‑14   33
20-64 år 305 ±31 5,9 416 8,0 ‑111 * 44
Arbetslösa mer än 6 mån .. .. .. 182 46,2 .. .. ..
3. Ej i arbetskraften 1 876 ±58   1 915   ‑39   73
Män 859 ±44   869   ‑10   55
Kvinnor 1 017 ±46   1 046   ‑29   58
15-24 år 477 ±32   515   ‑38   40
20-64 år 699 ±49   679   21   61
Latent arbetssökande 242 ±34   282   ‑39   43
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 600 ±1 400   24 800   ‑4 200 * 2 000

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Augusti
2022
Antal
Juli
2022
Antal
Juni
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Augusti 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 549 7 544 7 538 65
Män 3 842 3 838 3 835 45
Kvinnor 3 707 3 705 3 703 20
15-24 år 1 176 1 172 1 168 48
20-64 år 5 890 5 886 5 882 43
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 639 5 632 5 625 84
Män 2 966 2 963 2 960 40
Kvinnor 2 672 2 669 2 665 44
15-24 år 681 676 671 57
20-64 år 5 167 5 163 5 159 45
2a. Sysselsatta 5 232 5 222 5 210 126
Män 2 768 2 762 2 756 66
Kvinnor 2 464 2 459 2 454 59
15-24 år 545 540 533 65
20-64 år 4 851 4 845 4 838 78
Anställda 4 725 4 714 4 702 132
Män 2 407 2 401 2 395 70
Kvinnor 2 318 2 312 2 307 62
15-24 år 531 526 520 59
20-64 år 4 428 4 421 4 413 87
Fast 3 968 3 960 3 953 94
Tidsbegränsat 757 754 749 38
I arbete 4 424 4 413 4 401 126
Män 2 400 2 394 2 386 76
Kvinnor 2 024 2 020 2 015 50
Arbetade timmar 156 600 156 000 155 400 6 500
Män 88 700 88 300 87 900 4 400
Kvinnor 67 900 67 700 67 500 2 200
2b. Arbetslösa 407 410 414 ‑42
Män 199 201 203 ‑26
Kvinnor 208 209 211 ‑15
15-24 år 136 136 137 ‑8
20-64 år 315 318 321 ‑32
3. Ej i arbetskraften 1 910 1 912 1 914 ‑19
Män 876 875 875 5
Kvinnor 1 034 1 036 1 039 ‑24
15-24 år 495 496 497 ‑8
20-64 år 723 723 723 ‑3

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Augusti
2022
Andel
Juli
2022
Andel
Juni
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Augusti 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,7 74,7 74,6 0,5
Män 77,2 77,2 77,2 0,1
Kvinnor 72,1 72,0 72,0 0,8
15-24 år 57,9 57,7 57,4 2,4
20-64 år 87,7 87,7 87,7 0,1
2a. Sysselsättningsgraden 69,3 69,2 69,1 1,1
Män 72,0 72,0 71,9 0,9
Kvinnor 66,5 66,4 66,3 1,2
15-24 år 46,4 46,1 45,7 3,6
20-64 år 82,4 82,3 82,3 0,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,2 7,3 7,4 ‑0,8
Män 6,7 6,8 6,9 ‑1,0
Kvinnor 7,8 7,9 7,9 ‑0,7
15-24 år 19,9 20,2 20,5 ‑2,9
20-64 år 6,1 6,2 6,2 ‑0,7

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU september publiceras 2022-10-21, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se

Åsa Zakrisson

Telefon
010-479 41 86
E-post
asa.zakrisson@scb.se