Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016:

Antalet fast anställda fortsatte att öka

Statistiknyhet från SCB 2017-01-26 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 893 000 i december 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 72 000 jämfört med december 2015. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 230 000 i december 2016, icke säsongrensat. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 65 000 varav 39 000 var män. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,0 procent, bland männen var det 73,3 procent och bland kvinnorna 68,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 308 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta fortsatte öka

I december 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 893 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 72 000 jämfört med december 2015. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 547 000, en ökning med 39 000, och antalet kvinnor till 2 346 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,4 procent, bland männen var den 68,1 procent och bland kvinnorna 64,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 943 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i december 2016 uppgick till 4 397 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 66 000 personer jämfört med december 2015, varav 39 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 701 000. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 99 000, varav 50 000 var män och 49 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 696 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2016 i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,6 procent jämfört med december 2015.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet arbetade timmar. I december 2016 uppgick antalet till i genomsnitt 150,2 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I december 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 337 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 192 000 och antalet kvinnor till 145 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland män och 5,8 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 92 000 arbetslösa, varav 51 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 16,4 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 365 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska, om än i något lägre takt än senaste månaderna. Antalet arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet var 18,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med december 2015 var det en minskning med 1,8 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,1 procent i december 2016, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,2 procent och bland kvinnorna 84,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet vilket uppgick till 86,6 procent.

I december 2016 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 80,9 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,3 procent och bland kvinnorna 79,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av sysselsättningsgraden och som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,1 procent i december 2016. Bland männen var arbetslösheten 6,7 procent och bland kvinnorna 5,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år

Icke säsongrensade data, december 2016 samt förändring mot december 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

  • Antalet sysselsatta ökade med 72 000 och uppgick till 4 893 000 (4 943 000)
  • Antalet fast anställda ökade med 99 000 och uppgick till 3 701 000 (3 705 000)
  • Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 (365 000)
  • Arbetslösheten uppgick till 6,5 procent (6,9 procent)

Samband på arbetsmarknaden december 2016

15–74 år

Illustration

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1000-talDecember 2016 AntalAndel procentDecember 2015 AntalAndel procentFörändring sedan December 2015 AntalMinimi-krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 363     7 285     78   .
Män
3 739     3 693     46   .
Kvinnor
3 625     3 592     32   .
15-24 år
1 166     1 177     ‑11   .
20-64 år
5 721     5 662     59   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 230 ±37 71,0 5 166 ±36 70,9 65 * 43
Män
2 739 ±27 73,3 2 700 ±26 73,1 39 * 32
Kvinnor
2 491 ±28 68,7 2 465 ±28 68,6 26   33
15-24 år
564 ±21 48,4 592 ±21 50,3 ‑27 * 25
20-64 år
4 928 ±31 86,1 4 854 ±30 85,7 75 * 36
2a. Sysselsatta
4 893 ±37 66,4 4 821 ±37 66,2 72 * 43
Män
2 547 ±29 68,1 2 507 ±28 67,9 39 * 34
Kvinnor
2 346 ±29 64,7 2 314 ±29 64,4 32   34
15-24 år
472 ±21 40,5 495 ±21 42,0 ‑23   25
20-64 år
4 629 ±32 80,9 4 546 ±32 80,3 83 * 38
Anställda
4 397 ±41   4 331 ±41   66 * 48
Män
2 194 ±33   2 167 ±32   26   38
Kvinnor
2 203 ±30   2 163 ±30   39 * 35
15-24 år
458 ±21   484 ±21   ‑26 * 24
20-64 år
4 209 ±38   4 127 ±38   82 * 44
Fast
3 701 ±40   3 602 ±40   99 * 46
Tidsbegränsat
696 ±33   729 ±33   ‑33   41
Undersysselsatta [1]
221 ±20 4,5 289 ±22 6,0 ‑68 * 23
Män
105 ±14 4,1 128 ±15 5,1 ‑23 * 16
Kvinnor
116 ±14 4,9 160 ±16 6,9 ‑45 * 17
15-24 år
60 ±11 12,7 81 ±12 16,4 ‑21 * 12
20-64 år
196 ±18 4,2 269 ±21 5,9 ‑74 * 21
I arbete
4 124 ±45   3 880 ±46   244 * 56
Män
2 206 ±34   2 058 ±34   147 * 42
Kvinnor
1 919 ±33   1 822 ±34   97 * 42
Arbetade timmar
144 600 ±1 800   128 300 ±1 800   16 300 * 2 100
Män
81 600 ±1 400   71 800 ±1 400   9 800 * 1 600
Kvinnor
63 100 ±1 300   56 500 ±1 200   6 600 * 1 500
2b. Arbetslösa
337 ±22 6,5 345 ±22 6,7 ‑7   30
därav heltidsstuderande
107 ±14   96 ±13   10   19
Män
192 ±18 7,0 193 ±17 7,2 ‑1   24
Kvinnor
145 ±16 5,8 152 ±16 6,2 ‑7   21
15-24 år
92 ±13 16,4 97 ±13 16,4 ‑4   18
20-64 år
299 ±21 6,1 307 ±20 6,3 ‑8   28
Arbetslösa mer än 6 mån
103 ±13 34,5 107 ±13 34,2 ‑4   18
3. Ej i arbetskraften
2 133 ±37   2 120 ±36   14   43
Män
1 000 ±27   993 ±26   7   32
Kvinnor
1 134 ±28   1 127 ±28   6   33
15-24 år
602 ±21   586 ±21   16   25
20-64 år
793 ±31   809 ±30   ‑16   36
Latent arbetssökande
103 ±15   128 ±16   ‑26 * 17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 900 ± 900   17 700 ± 900   ‑1 800 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1000-talDecember 2016 AntalNovember 2016 AntalOktober 2016 AntalÅrsförändringstakten i December 2016 Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 360 7 353 7 345 93
Män
3 737 3 732 3 728 55
Kvinnor
3 623 3 620 3 617 38
15-24 år
1 164 1 164 1 164 ‑1
20-64 år
5 718 5 712 5 706 75
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 308 5 300 5 293 94
Män
2 782 2 777 2 773 53
Kvinnor
2 526 2 523 2 520 41
15-24 år
629 629 630 ‑1
20-64 år
4 954 4 948 4 942 75
2a. Sysselsatta
4 943 4 936 4 928 91
Män
2 581 2 577 2 573 48
Kvinnor
2 363 2 359 2 355 43
15-24 år
514 514 514 5
20-64 år
4 646 4 640 4 634 74
Anställda
4 448 4 441 4 435 77
Män
2 231 2 228 2 225 40
Kvinnor
2 216 2 213 2 210 37
15-24 år
500 500 500 3
20-64 år
4 227 4 222 4 218 59
Fast
3 705 3 702 3 699 35
Tidsbegränsat
743 739 736 42
I arbete
4 176 4 169 4 162 87
Män
2 242 2 237 2 233 56
Kvinnor
1 934 1 932 1 929 30
Arbetade timmar
150 200 150 200 150 200 300
Män
84 900 84 800 84 800 300
Kvinnor
65 300 65 300 65 300 0
2b. Arbetslösa
365 365 365 3
Män
201 200 200 5
Kvinnor
164 164 164 ‑2
15-24 år
115 116 116 ‑6
20-64 år
308 308 308 1
3. Ej i arbetskraften
2 052 2 052 2 052 ‑1
Män
955 955 955 2
Kvinnor
1 097 1 097 1 097 ‑3
15-24 år
535 535 534 0
20-64 år
764 764 764 1

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentDecember 2016 AndelNovember 2016 AndelOktober 2016 AndelÅrsförändringstakten i December 2016 Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,1 72,1 72,1 0,4
Män
74,4 74,4 74,4 0,3
Kvinnor
69,7 69,7 69,7 0,4
15-24 år
54,1 54,1 54,1 0,0
20-64 år
86,6 86,6 86,6 0,2
2a. Sysselsättningsgraden
67,2 67,1 67,1 0,4
Män
69,1 69,0 69,0 0,3
Kvinnor
65,2 65,2 65,1 0,5
15-24 år
44,2 44,1 44,1 0,5
20-64 år
81,3 81,2 81,2 0,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,9 6,9 6,9 ‑0,1
Män
7,2 7,2 7,2 0,0
Kvinnor
6,5 6,5 6,5 ‑0,2
15-24 år
18,3 18,4 18,5 ‑1,0
20-64 år
6,2 6,2 6,2 ‑0,1

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2017-02-16 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Martin Kosola

Telefon
010-479 43 15
E-post
martin.kosola@scb.se