Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2018

Fortsatt ökning av fast anställda

Statistiknyhet från SCB 2019-01-24 9.30

Antalet sysselsatta ökade med 94 000 i december 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 148,1 miljoner per vecka, en ökning med 2,6 procent kalenderkorrigerat.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 426 000 i december 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 100 000 jämfört med motsvarande månad 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 70 000 till 2 592 000 och antalet män uppgick till 2 833 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,9 procentenheter till 72,5 procent. För kvinnor ökade det med 1,5 procentenheter till 70,5 procent och för män uppgick det till 74,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i december 2018 till 5 501 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I december 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 099 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 94 000 jämfört med december 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 68 000 till 2 437 000, och antalet sysselsatta män uppgick till 2 662 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 68,1 procent. Bland kvinnor ökade den med 1,4 procentenheter till 66,2 procent och den uppgick till 69,9 procent bland män.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i december 2018 till 5 158 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I december 2018 uppgick antalet anställda till 4 598 000, en ökning med 92 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 66 000 personer till 2 304 000 och bland män uppgick antalet till 2 294 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 120 000 till 3 890 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 67 000 till 1 902 000 och bland män ökade antalet med 53 000 personer till 1 988 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 708 000 personer.

I privat sektor ökade antalet anställda med 61 000 personer och uppgick till 3 061 000. I statlig sektor ökade antalet med 30 000 till 319 000. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 173 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet fast som antalet tidsbegränsat anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2018 till i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 2,6 procent jämfört med december 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I december 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 327 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 172 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och 6,1 procent bland män. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 80 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 14,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 44 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I december 2018 uppgick antalet arbetslösa till 343 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 105 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 16,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,3 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 383 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,9 procentenheter till 87,1 procent i december 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnor ökade arbetskraftstalet med 1,3 procentenheter till 85,0 procent, och bland män uppgick det till 89,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,1 procent.

I december 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,1 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Bland kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 1,2 procentenheter till 80,2 procent. Bland män uppgick den till 84,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,7 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,6 procent, och bland män var den 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,7 procent.

Samband på arbetsmarknaden december 2018, 15–74 år

Figur: Samband på arbetsmarknaden december 2018, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

December 2018

December 2017

Förändring
sedan
December
2017
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3)
7 485     7 433   52   .
Män
3 806     3 778   28   .
Kvinnor
3 679     3 656   24   .
15-24 år
1 155     1 160   ‑5   .
20-64 år
5 813     5 771   41   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 426 ±39 72,5 5 326 71,6 100 * 46
Män
2 833 ±28 74,5 2 803 74,2 30   34
Kvinnor
2 592 ±30 70,5 2 523 69,0 70 * 36
15-24 år
572 ±22 49,5 574 49,5 ‑3   26
20-64 år
5 064 ±32 87,1 4 977 86,2 86 * 38
2a. Sysselsatta
5 099 ±39 68,1 5 005 67,3 94 * 46
Män
2 662 ±30 69,9 2 636 69,8 26   36
Kvinnor
2 437 ±31 66,2 2 369 64,8 68 * 37
15-24 år
492 ±22 42,6 488 42,1 4   26
20-64 år
4 774 ±33 82,1 4 694 81,3 80 * 39
Anställda
4 598 ±44   4 506   92 * 51
Män
2 294 ±34   2 268   27   40
Kvinnor
2 304 ±33   2 238   66 * 38
15-24 år
476 ±22   471   5   26
20-64 år
4 349 ±40   4 277   72 * 46
Fast
3 890 ±43   3 769   120 * 49
Tidsbegränsat
708 ±35   736   ‑28   44
Undersysselsatta [1]
197 ±19 3,9 229 4,6 ‑32 * 23
Män
99 ±13 3,7 117 4,4 ‑18 * 16
Kvinnor
98 ±14 4,0 112 4,7 ‑14   16
15-24 år
53 ±10 10,7 52 10,7 1   12
20-64 år
179 ±18 3,8 206 4,4 ‑26 * 22
I arbete
4 229 ±49   4 210   19   61
Män
2 228 ±36   2 258   ‑30   45
Kvinnor
2 002 ±36   1 952   50 * 45
Arbetade timmar
148 100 ±1 900   147 100   1 000   2 300
Män
81 600 ±1 500   83 000   ‑1 400   1 800
Kvinnor
66 500 ±1 400   64 100   2 400 * 1 600
2b. Arbetslösa
327 ±23 6,0 321 6,0 6   31
därav heltidsstuderande
102 ±15   99   3   20
Män
172 ±18 6,1 168 6,0 4   24
Kvinnor
155 ±17 6,0 154 6,1 2   23
15-24 år
80 ±13 14,0 87 15,1 ‑7   17
20-64 år
290 ±21 5,7 283 5,7 7   29
Arbetslösa mer än 6 mån
98 ±14 34,6 94 33,9 4   19
3. Ej i arbetskraften
2 060 ±39   2 107   ‑48 * 46
Män
972 ±28   974   ‑2   34
Kvinnor
1 087 ±30   1 133   ‑46 * 36
15-24 år
583 ±22   585   ‑3   26
20-64 år
749 ±32   794   ‑45 * 38
Latent arbetssökande
97 ±15   111   ‑14   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 300 ± 900   15 500   ‑200   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talDecember
2018
Antal
November
2018
Antal
Oktober
2018
Antal
Årsförändringstakten
i December 2018
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 484 7 480 7 475 50
Män
3 805 3 802 3 800 28
Kvinnor
3 679 3 677 3 675 22
15-24 år
1 152 1 152 1 152 ‑3
20-64 år
5 812 5 808 5 805 41
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 501 5 493 5 485 91
Män
2 881 2 878 2 875 37
Kvinnor
2 620 2 615 2 610 54
15-24 år
624 623 623 4
20-64 år
5 117 5 110 5 103 85
2a. Sysselsatta
5 158 5 149 5 140 104
Män
2 701 2 698 2 694 44
Kvinnor
2 456 2 451 2 446 60
15-24 år
519 518 517 11
20-64 år
4 828 4 820 4 812 96
Anställda
4 664 4 655 4 647 99
Män
2 343 2 339 2 336 41
Kvinnor
2 321 2 316 2 311 58
15-24 år
507 506 506 10
20-64 år
4 408 4 400 4 392 96
Fast
3 901 3 894 3 887 85
Tidsbegränsat
763 762 761 14
I arbete
4 382 4 373 4 364 107
Män
2 341 2 338 2 335 37
Kvinnor
2 041 2 035 2 030 70
Arbetade timmar
157 500 157 100 156 800 4 200
Män
88 100 88 000 87 900 1 000
Kvinnor
69 400 69 100 68 800 3 200
2b. Arbetslösa
343 344 345 ‑14
Män
180 181 181 ‑7
Kvinnor
163 164 164 ‑6
15-24 år
105 105 106 ‑7
20-64 år
289 290 291 ‑11
3. Ej i arbetskraften
1 983 1 986 1 990 ‑41
Män
923 924 925 ‑9
Kvinnor
1 059 1 062 1 065 ‑32
15-24 år
528 529 530 ‑6
20-64 år
695 698 702 ‑44

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentDecember
2018
Andel
November
2018
Andel
Oktober
2018
Andel
Årsförändringstakten
i December 2018
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,5 73,4 73,4 0,7
Män
75,7 75,7 75,7 0,4
Kvinnor
71,2 71,1 71,0 1,0
15-24 år
54,1 54,1 54,1 0,4
20-64 år
88,1 88,0 87,9 0,8
2a. Sysselsättningsgraden
68,9 68,8 68,8 0,9
Män
71,0 71,0 70,9 0,6
Kvinnor
66,8 66,7 66,6 1,2
15-24 år
45,1 45,0 44,9 1,1
20-64 år
83,1 83,0 82,9 1,1
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,2 6,3 6,3 ‑0,3
Män
6,3 6,3 6,3 ‑0,3
Kvinnor
6,2 6,3 6,3 ‑0,4
15-24 år
16,8 16,9 16,9 ‑1,3
20-64 år
5,7 5,7 5,7 ‑0,3

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för januari publiceras 2019-02-14 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se