Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Små förändringar av arbetslösheten

Statistiknyhet från SCB 2019-06-19 9.30

I maj 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 095 000 och andelen arbetslösa var 6,8 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 169,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet sysselsatta och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Information om bortfallet

Under de senaste månaderna har bortfallet i undersökningen varit större än normalt. Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för maj 2019 bland annat på en avtagande sysselsättningsökning, speciellt för män. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna. Resultaten för AKU maj 2019 bör därför användas med viss försiktighet.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 467 000 i maj 2019, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 856 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 612 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,9 procent. För män uppgick det till 74,8 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 70,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 502 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,3 procent.

Sysselsättningen

I maj 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 095 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 650 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 445 000. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent, vilket innebär en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var sysselsättningsgraden 69,4 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,3 procent.

För säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 155 000 vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,7 procent, vilket är en minskning.

Anställda

I maj 2019 uppgick antalet anställda till 4 621 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 306 000 och bland kvinnor var det 2 315 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 893 000, av dessa var 1 997 000 män och 1 896 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2019 till i genomsnitt 169,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 och antalet arbetslösa män var 206 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent bland kvinnor och till 7,2 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 132 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,3 procent. Det är en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 79 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa till 347 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 109 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 418 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i maj 2019 till 87,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 85,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,8 procent.

I maj 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,2 procent och bland kvinnor var den 80,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,8 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,1 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,8 procent och bland män var den 6,3 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, vilket uppgick till 5,7 procent.

Samband på arbetsmarknaden maj 2019, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden maj 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talMaj 2019Maj 2018Förändring
sedan
Maj
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 504     7 452   52   .
Män
3 818     3 788   30   .
Kvinnor
3 686     3 664   22   .
15-24 år
1 153     1 153   0   .
20-64 år
5 828     5 786   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 467 ±41 72,9 5 454 73,2 14   48
Män
2 856 ±29 74,8 2 863 75,6 ‑8   34
Kvinnor
2 612 ±31 70,8 2 590 70,7 22   37
15-24 år
592 ±23 51,4 621 53,9 ‑29 * 27
20-64 år
5 106 ±33 87,6 5 080 87,8 25   39
2a. Sysselsatta
5 095 ±40 67,9 5 101 68,5 ‑7   48
Män
2 650 ±30 69,4 2 656 70,1 ‑6   36
Kvinnor
2 445 ±32 66,3 2 445 66,7 0   38
15-24 år
460 ±23 39,9 507 43,9 ‑47 * 27
20-64 år
4 797 ±35 82,3 4 780 82,6 16   41
Anställda
4 621 ±46   4 613   9   53
Män
2 306 ±35   2 304   2   41
Kvinnor
2 315 ±34   2 309   6   39
15-24 år
450 ±23   498   ‑48 * 26
20-64 år
4 388 ±42   4 369   19   48
Fast
3 893 ±45   3 860   33   51
Tidsbegränsat
728 ±37   753   ‑25   47
Undersysselsatta [1]
208 ±21 4,1 217 4,3 ‑9   24
Män
94 ±14 3,5 108 4,1 ‑14   16
Kvinnor
114 ±15 4,7 109 4,5 5   18
15-24 år
57 ±11 12,4 62 12,1 ‑5   13
20-64 år
187 ±19 3,9 196 4,1 ‑10   23
I arbete
4 714 ±45   4 707   7   57
Män
2 504 ±33   2 495   9   41
Kvinnor
2 210 ±35   2 212   ‑2   44
Arbetade timmar
169 900 ±1 800   159 800   10 100 * 2 100
Män
94 900 ±1 400   89 500   5 400 * 1 600
Kvinnor
75 000 ±1 300   70 300   4 700 * 1 600
2b. Arbetslösa
373 ±26 6,8 352 6,5 21   34
därav heltidsstuderande
128 ±17   157   ‑29 * 22
Män
206 ±19 7,2 207 7,2 ‑2   26
Kvinnor
167 ±18 6,4 145 5,6 22   25
15-24 år
132 ±17 22,3 115 18,4 18   23
20-64 år
309 ±23 6,1 300 5,9 9   31
Arbetslösa mer än 6 mån
97 ±13 29,6 103 33,9 ‑6   18
3. Ej i arbetskraften
2 037 ±41   1 999   38   48
Män
962 ±29   925   37 * 34
Kvinnor
1 075 ±31   1 074   1   37
15-24 år
561 ±23   532   29 * 27
20-64 år
723 ±33   706   17   39
Latent arbetssökande
84 ±15   82   3   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 700 ±1 000   16 100   600   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talMaj
2019
Antal
April
2019
Antal
Mars
2019
Antal
Årsförändrings-
takten i
maj 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 505 7 501 7 497 52
Män
3 818 3 816 3 813 31
Kvinnor
3 687 3 685 3 684 21
15-24 år
1 154 1 154 1 154 5
20-64 år
5 830 5 826 5 822 43
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 502 5 500 5 499 24
Män
2 883 2 882 2 882 7
Kvinnor
2 619 2 618 2 617 17
15-24 år
611 613 615 ‑25
20-64 år
5 116 5 114 5 113 17
2a. Sysselsatta
5 155 5 154 5 153 15
Män
2 697 2 698 2 699 ‑8
Kvinnor
2 458 2 456 2 454 23
15-24 år
502 504 506 ‑24
20-64 år
4 827 4 826 4 826 8
Anställda
4 663 4 662 4 661 13
Män
2 343 2 343 2 344 ‑9
Kvinnor
2 321 2 319 2 317 22
15-24 år
490 493 495 ‑27
20-64 år
4 408 4 407 4 406 8
Fast
3 910 3 906 3 903 41
Tidsbegränsat
753 756 758 ‑27
I arbete
4 379 4 377 4 375 27
Män
2 343 2 343 2 343 1
Kvinnor
2 036 2 034 2 031 26
Arbetade timmar
158 500 158 400 158 200 1 700
Män
88 700 88 600 88 600 500
Kvinnor
69 900 69 800 69 600 1 200
2b. Arbetslösa
347 346 346 9
Män
186 184 183 15
Kvinnor
161 162 162 ‑6
15-24 år
109 109 109 ‑1
20-64 år
289 288 288 10
3. Ej i arbetskraften
2 003 2 001 1 998 28
Män
935 933 931 24
Kvinnor
1 068 1 068 1 067 4
15-24 år
544 541 539 30
20-64 år
714 712 709 26

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentMaj
2019
Andel
April
2019
Andel
Mars
2019
Andel
Årsförändrings-
takten i
maj 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,3 73,3 73,3 ‑0,2
Män
75,5 75,5 75,6 ‑0,4
Kvinnor
71,0 71,0 71,0 0,1
15-24 år
52,9 53,1 53,3 ‑2,4
20-64 år
87,8 87,8 87,8 ‑0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,7 68,7 68,7 ‑0,3
Män
70,6 70,7 70,8 ‑0,8
Kvinnor
66,7 66,7 66,6 0,2
15-24 år
43,5 43,7 43,9 ‑2,3
20-64 år
82,8 82,8 82,9 ‑0,5
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,3 6,3 6,3 0,1
Män
6,4 6,4 6,4 0,5
Kvinnor
6,2 6,2 6,2 ‑0,3
15-24 år
17,8 17,8 17,7 0,6
20-64 år
5,7 5,6 5,6 0,2

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för juni publiceras 2019-07-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se