Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2018:

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Statistiknyhet från SCB 2018-04-24 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 038 000 i mars 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 352 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet fast anställda ökade med 84 000 till 3 816 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

Förändringsskattningar mellan mars 2017 och mars 2018 kan vara något underskattade. Detta har effekt på jämförelser med mars 2017 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och antalet anställda, framförallt för kvinnor. Förändringsskattningarna bör därför användas med viss försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för mars 2018 är normala.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 390 000 i mars 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 65 000 jämfört med mars 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 61 000 till 2 834 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 556 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent. Bland männen ökade det med 1,0 procentenheter till 74,9 procent. Bland kvinnorna uppgick det till 69,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och en svag ökning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i mars 2018 till 5 424 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Sysselsättningen

I mars 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 038 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med mars 2017. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 649 000, en ökning med 76 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 389 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,4 procentenheter till 70,0 procent och bland kvinnorna uppgick den till 65,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i mars 2018 till 5 091 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.

Anställda

Antalet anställda uppgick i mars 2018 till 4 542 000, en ökning med 82 000 jämfört med mars 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 80 000 till 2 288 000 och bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 254 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 84 000 till 3 816 000. Bland män ökade fast anställda med 72 000 till 1 961 000. Bland kvinnor uppgick antalet fast anställda till 1 855 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2018 till i genomsnitt 160,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. I mars 2018 uppgick antalet till i genomsnitt 154,9 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 352 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 185 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 167 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent både bland män och kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 117 000, varav 78 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 19,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 100 000 och arbetslöshetstalet var 16,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 400 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,6 procent i mars 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,8 procent och bland kvinnorna var den 84,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I mars 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,7 procent icke säsongrensat. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 83,8 procent och bland kvinnorna var den 79,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,4 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslöshetstalet 5,7 procent. Bland männen minskade det med 0,8 procentenheter till 5,6 procent, och bland kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 5,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden mars 2018, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

Mars 2018

Mars 2017

Förändring
sedan
Mars
2017
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3)
7 446     7 385   61   .
Män
3 785     3 751   34   .
Kvinnor
3 662     3 634   28   .
15-24 år
1 156     1 163   ‑7   .
20-64 år
5 781     5 737   44   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 390 ±40 72,4 5 325 72,1 65 * 47
Män
2 834 ±29 74,9 2 773 73,9 61 * 35
Kvinnor
2 556 ±30 69,8 2 552 70,2 4   36
15-24 år
589 ±22 51,0 603 51,8 ‑13   26
20-64 år
5 008 ±33 86,6 4 982 86,8 26   39
2a. Sysselsatta
5 038 ±40 67,7 4 963 67,2 75 * 47
Män
2 649 ±30 70,0 2 573 68,6 76 * 36
Kvinnor
2 389 ±31 65,3 2 390 65,8 0   37
15-24 år
472 ±21 40,8 480 41,3 ‑8   25
20-64 år
4 722 ±34 81,7 4 685 81,7 37   41
Anställda
4 542 ±44   4 460   82 * 52
Män
2 288 ±34   2 208   80 * 40
Kvinnor
2 254 ±33   2 252   2   38
15-24 år
454 ±21   468   ‑14   25
20-64 år
4 305 ±40   4 263   43   47
Fast
3 816 ±43   3 732   84 * 49
Tidsbegränsat
726 ±35   728   ‑2   45
Undersysselsatta [1]
223 ±20 4,4 253 5,1 ‑31 * 24
Män
109 ±14 4,1 125 4,8 ‑16   17
Kvinnor
114 ±14 4,8 129 5,4 ‑15   17
15-24 år
58 ±10 12,2 63 13,2 ‑6   12
20-64 år
200 ±19 4,2 234 5,0 ‑34 * 23
I arbete
4 519 ±46   4 483   36   58
Män
2 430 ±34   2 382   48 * 42
Kvinnor
2 089 ±35   2 101   ‑12   44
Arbetade timmar
160 200 ±1 800   164 300   ‑4 100 * 2 200
Män
90 300 ±1 400   92 400   ‑2 100 * 1 700
Kvinnor
69 900 ±1 300   71 900   ‑2 000 * 1 600
2b. Arbetslösa
352 ±24 6,5 362 6,8 ‑11   33
därav heltidsstuderande
143 ±17   147   ‑4   23
Män
185 ±18 6,5 200 7,2 ‑15   24
Kvinnor
167 ±18 6,5 162 6,4 4   24
15-24 år
117 ±15 19,9 122 20,3 ‑5   20
20-64 år
286 ±21 5,7 297 6,0 ‑11   29
Arbetslösa mer än 6 mån
101 ±14 33,0 101 31,8 0   19
3. Ej i arbetskraften
2 056 ±40   2 059   ‑3   47
Män
951 ±29   978   ‑27   35
Kvinnor
1 106 ±30   1 082   24   36
15-24 år
567 ±22   560   6   26
20-64 år
773 ±33   755   18   39
Latent arbetssökande
97 ±15   87   10   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 000 ± 900   16 200   ‑200   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1 000-tal

Mars
2018
Antal
Februari
2018
Antal
Januari
2018
Antal
Årsförändringstakten
i Mars 2018
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 446 7 441 7 436 56
Män
3 785 3 782 3 779 31
Kvinnor
3 661 3 659 3 657 26
15-24 år
1 156 1 156 1 157 ‑5
20-64 år
5 780 5 777 5 774 38
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 424 5 419 5 415 57
Män
2 850 2 847 2 844 37
Kvinnor
2 574 2 572 2 571 20
15-24 år
624 626 627 ‑18
20-64 år
5 039 5 034 5 030 53
2a. Sysselsatta
5 091 5 082 5 073 108
Män
2 673 2 667 2 662 70
Kvinnor
2 418 2 414 2 411 39
15-24 år
524 524 524 2
20-64 år
4 762 4 754 4 746 96
Anställda
4 604 4 595 4 586 113
Män
2 325 2 319 2 313 74
Kvinnor
2 279 2 276 2 273 38
15-24 år
511 511 511 1
20-64 år
4 349 4 340 4 332 100
Fast
3 826 3 819 3 812 83
Tidsbegränsat
779 776 773 30
I arbete
4 306 4 298 4 291 87
Män
2 316 2 311 2 306 59
Kvinnor
1 990 1 987 1 985 28
Arbetade timmar
154 900 154 700 154 400 2 600
Män
87 600 87 500 87 300 1 600
Kvinnor
67 200 67 200 67 100 900
2b. Arbetslösa
333 338 342 ‑51
Män
177 180 183 ‑33
Kvinnor
156 158 159 ‑19
15-24 år
100 102 104 ‑20
20-64 år
277 281 284 ‑44
3. Ej i arbetskraften
2 022 2 022 2 021 ‑1
Män
934 935 935 ‑6
Kvinnor
1 087 1 087 1 086 6
15-24 år
532 531 530 13
20-64 år
742 743 744 ‑15

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Mars
2018
Andel
Februari
2018
Andel
Januari
2018
Andel
Årsförändringstakten
i Mars 2018
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,9 72,8 72,8 0,2
Män
75,3 75,3 75,3 0,4
Kvinnor
70,3 70,3 70,3 0,1
15-24 år
54,0 54,1 54,2 ‑1,3
20-64 år
87,2 87,1 87,1 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,4 68,3 68,2 0,9
Män
70,6 70,5 70,4 1,3
Kvinnor
66,0 66,0 65,9 0,6
15-24 år
45,3 45,3 45,3 0,3
20-64 år
82,4 82,3 82,2 1,1
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,2 6,2 6,3 ‑1,0
Män
6,2 6,3 6,4 ‑1,2
Kvinnor
6,1 6,1 6,2 ‑0,8
15-24 år
16,1 16,3 16,5 ‑2,7
20-64 år
5,5 5,6 5,7 ‑0,9

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Namnlös

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för april publiceras 2018-05-22 kl. 09:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Li Parrilla Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se