Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november, 2019

Fortsatt dämpad arbetsmarknad

Statistiknyhet från SCB 2019-12-12 9.30

I november 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 140 000. Andelen arbetslösa var 6,8 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 170,2 miljoner timmar per vecka. Enligt säsongrensade och utjämnade data ökar såväl antalet som andelen sysselsatta och arbetslösa. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent.

Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för november 2019 bland annat på en uppgång av arbetskraften och arbetslösheten. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. Resultaten för AKU november 2019 bör därför användas med viss försiktighet.

Arbetskraften

I november 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 517 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 106 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män uppgick till 2 880 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 637 000, vilket är en ökning med 64 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,3 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetskraftstalet 75,2 procent och bland kvinnor var det 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 539 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 140 000 i november 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 689 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 451 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent. Bland män var 70,2 procent sysselsatta och bland kvinnor var det 66,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 5 155 000 personer, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I november 2019 uppgick antalet anställda till 4 690 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 78 000 personer. Bland män var antalet 2 365 000 och bland kvinnor var 2 325 000 anställda. Antalet fast anställda ökade med 82 000 personer jämfört med året innan och uppgick till 3 908 000. Antalet fast anställda män var 2 007 000, en ökning med 63 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 900 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 782 000 personer. Bland män uppgick antalet till 357 000 och bland kvinnor var det 425 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och på en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2019 till i genomsnitt 170,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I november 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 378 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 63 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa män var 192 000 medan antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 186 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent bland män och bland kvinnor var det 7,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2019 uppgick antalet arbetslösa till 384 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 109 000 medan arbetslöshetstalet var 17,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 69 000 heltidsstuderande. Det är en ökning med 29 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 127 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2019 uppgick det till i genomsnitt 18,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 453 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i november 2019 till 87,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,6 procent. Bland kvinnor uppgick det till 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,5 procent.

I november 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent. Bland kvinnor var den 79,8 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,2 procent. Det är en ökning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 6,2 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. Bland både män och kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som också uppgick till 6,2 procent.

Samband på arbetsmarknaden november 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talNovember 2019November 2018Förändring
sedan
November
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 527     7 481   46   .
Män
3 830     3 803   27   .
Kvinnor
3 696     3 678   18   .
15-24 år
1 156     1 153   3   .
20-64 år
5 855     5 810   45   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 517 ±59 73,3 5 411 72,3 106 * 70
Män
2 880 ±42 75,2 2 838 74,6 42   49
Kvinnor
2 637 ±45 71,3 2 573 69,9 64 * 54
15-24 år
607 ±34 52,5 563 48,8 44 * 40
20-64 år
5 118 ±48 87,4 5 054 87,0 64 * 57
2a. Sysselsatta
5 140 ±60 68,3 5 096 68,1 44   71
Män
2 689 ±45 70,2 2 673 70,3 16   53
Kvinnor
2 451 ±47 66,3 2 423 65,9 28   55
15-24 år
498 ±34 43,1 468 40,5 31   40
20-64 år
4 800 ±51 82,0 4 783 82,3 17   60
Anställda
4 690 ±66   4 612   78 * 77
Män
2 365 ±51   2 323   41   59
Kvinnor
2 325 ±49   2 289   36   56
15-24 år
487 ±34   456   31   39
20-64 år
4 415 ±60   4 370   44   69
Fast
3 908 ±64   3 825   82 * 73
Tidsbegränsat
782 ±54   787   ‑5   69
Undersysselsatta [1]
280 ±34 5,4 256 5,0 24   40
Män
138 ±25 5,1 118 4,4 20   29
Kvinnor
142 ±24 5,8 138 5,7 4   28
15-24 år
72 ±18 14,5 60 12,9 12   21
20-64 år
249 ±32 5,2 231 4,8 18   38
I arbete
4 675 ±68   4 645   30   85
Män
2 520 ±49   2 487   33   61
Kvinnor
2 155 ±52   2 158   ‑3   65
Arbetade timmar
170 200 ±2 700   170 300   ‑100   3 200
Män
96 800 ±2 100   96 400   400   2 400
Kvinnor
73 400 ±2 000   73 900   ‑500   2 300
2b. Arbetslösa
378 ±35 6,8 315 5,8 63 * 48
därav heltidsstuderande
126 ±24   98   28   32
Män
192 ±26 6,6 166 5,8 26   35
Kvinnor
186 ±28 7,1 149 5,8 37   37
15-24 år
109 ±22 17,9 96 17,0 13   30
20-64 år
319 ±32 6,2 271 5,4 47 * 43
Arbetslösa mer än 6 mån
103 ±20 29,9 83 29,1 20   28
3. Ej i arbetskraften
2 010 ±59   2 070   ‑61   70
Män
950 ±42   965   ‑15   49
Kvinnor
1 059 ±45   1 105   ‑46   54
15-24 år
550 ±34   590   ‑41 * 40
20-64 år
737 ±48   756   ‑19   57
Latent arbetssökande
152 ±28   134   18   33
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
18 100 ±1 300   15 600   2 500 * 1 800

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talNovember
2019
Antal
Oktober
2019
Antal
September
2019
Antal
Årsförändringstakten
i November 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 526 7 523 7 519 39
Män
3 830 3 828 3 826 23
Kvinnor
3 696 3 694 3 693 16
15-24 år
1 155 1 155 1 155 2
20-64 år
5 853 5 849 5 845 49
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 539 5 530 5 522 101
Män
2 901 2 897 2 894 42
Kvinnor
2 638 2 633 2 628 59
15-24 år
639 638 636 15
20-64 år
5 123 5 116 5 109 84
2a. Sysselsatta
5 155 5 148 5 141 84
Män
2 702 2 699 2 697 28
Kvinnor
2 453 2 448 2 444 56
15-24 år
512 511 510 11
20-64 år
4 808 4 803 4 797 69
Anställda
4 655 4 646 4 638 108
Män
2 339 2 335 2 331 44
Kvinnor
2 317 2 312 2 306 64
15-24 år
499 498 497 12
20-64 år
4 382 4 374 4 366 97
Fast
3 895 3 887 3 878 103
Tidsbegränsat
760 760 760 5
I arbete
4 354 4 348 4 343 68
Män
2 349 2 347 2 344 32
Kvinnor
2 005 2 001 1 999 36
Arbetade timmar
154 300 154 200 154 100 1 300
Män
88 000 87 900 87 800 600
Kvinnor
66 300 66 300 66 200 600
2b. Arbetslösa
384 383 381 18
Män
199 198 196 15
Kvinnor
185 185 185 3
15-24 år
127 126 126 4
20-64 år
315 314 312 15
3. Ej i arbetskraften
1 987 1 992 1 997 ‑62
Män
929 931 933 ‑20
Kvinnor
1 058 1 061 1 065 ‑43
15-24 år
516 517 519 ‑14
20-64 år
730 733 736 ‑35

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentNovember
2019
Andel
Oktober
2019
Andel
September
2019
Andel
Årsförändringstakten
i November 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,6 73,5 73,4 1,0
Män
75,7 75,7 75,6 0,7
Kvinnor
71,4 71,3 71,2 1,3
15-24 år
55,3 55,2 55,1 1,2
20-64 år
87,5 87,5 87,4 0,7
2a. Sysselsättningsgraden
68,5 68,4 68,4 0,8
Män
70,5 70,5 70,5 0,3
Kvinnor
66,4 66,3 66,2 1,2
15-24 år
44,3 44,3 44,2 0,9
20-64 år
82,2 82,1 82,1 0,5
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,9 6,9 6,9 0,2
Män
6,9 6,8 6,8 0,4
Kvinnor
7,0 7,0 7,0 0,0
15-24 år
19,8 19,8 19,8 0,2
20-64 år
6,2 6,1 6,1 0,2

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för december publiceras 2020-01-23, kl. 9:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se