Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2021

Arbetade timmar fortsätter öka

Statistiknyhet från SCB 2021-11-18 9.30

I oktober 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 060 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 418 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 5 086 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,6 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under oktober sammantaget är cirka 49 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I oktober 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 478 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 586 000 och antalet män var 2 893 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,1 procent. Bland kvinnor var det 70,1 procent och bland män 76,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 571 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,2 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 060 000 i oktober 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 370 000 och antalet sysselsatta män 2 690 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,5 procent. Bland kvinnor var den 64,3 procent och bland män var den 70,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 086 000 och sysselsättningsgraden var 67,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I oktober 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 559 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 222 000 och antalet anställda män var 2 337 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 874 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 685 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 577 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 877 000 och tidsbegränsat anställda uppgick till 700 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av fast anställda och en minskning av tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2021 till i genomsnitt 173,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,6 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

Arbetslösheten

I oktober 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 418 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 216 000 och män 203 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,3 procent för kvinnor och 7,0 procent för män. Av de arbetslösa hade 155 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I oktober 2021 uppgick antalet arbetslösa till 484 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,7 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2021 uppgick det till i genomsnitt 21,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I oktober 2021 var antalet latent arbetssökande 276 000 personer och antalet undersysselsatta var 299 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 30 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid 19 under oktober 2021. Detta innebär att 8,4 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid 19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 8,8 procent, motsvarande 29 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 14,1 procent, eller 80 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 30,1 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,3 procent upplevde att de fått mer att göra.

Samband på arbetsmarknaden oktober 2021, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden oktober 2021, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Oktober 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 493 ±20  
Män 3 805 ±16  
Kvinnor 3 689 ±13  
15-24 år 1 146 ±10  
20-64 år 5 846 ±17  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 478 ±60 73,1
Män 2 893 ±43 76,0
Kvinnor 2 586 ±49 70,1
15-24 år 558 ±34 48,7
20-64 år 5 081 ±51 86,9
2a. Sysselsatta 5 060 ±57 67,5
Män 2 690 ±47 70,7
Kvinnor 2 370 ±50 64,3
15-24 år 437 ±31 38,2
20-64 år 4 733 ±52 81,0
Anställda 4 559 ±65  
Män 2 337 ±52  
Kvinnor 2 222 ±52  
15-24 år 420 ±31  
20-64 år 4 309 ±61  
Fast 3 874 ±68  
Tidsbegränsat 685 ±54  
Undersysselsatta [2] 299 ±37 5,9
Män 156 ±27 5,8
Kvinnor 143 ±26 6,0
15-24 år 81 ±20 18,5
20-64 år 269 ±35 5,7
I arbete 4 702 ±64  
Män 2 542 ±51  
Kvinnor 2 160 ±53  
Arbetade timmar 173 900 ±2 700  
Män 98 500 ±2 200  
Kvinnor 75 400 ±2 000  
2b. Arbetslösa 418 ±38 7,6
därav heltidsstuderande 138 ±27  
Män 203 ±29 7,0
Kvinnor 216 ±31 8,3
15-24 år 120 ±24 21,6
20-64 år 348 ±33 6,8
Arbetslösa mer än 6 mån 155 ±23 41,9
3. Ej i arbetskraften 2 015 ±61  
Män 912 ±43  
Kvinnor 1 103 ±50  
15-24 år 588 ±34  
20-64 år 766 ±51  
Latent arbetssökande 276 ±38  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 21 000 ±1 500  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Oktober
2021
Antal
September
2021
Antal
Augusti
2021
Antal
Årsförändringstakten
i Oktober 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 506 7 508 7 509 ‑16
Män 3 812 3 814 3 815 ‑16
Kvinnor 3 694 3 694 3 694 0
15-24 år 1 146 1 146 1 147 ‑8
20-64 år 5 853 5 854 5 854 ‑5
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 571 5 569 5 566 27
Män 2 940 2 938 2 936 17
Kvinnor 2 631 2 630 2 629 10
15-24 år 614 618 621 ‑39
20-64 år 5 148 5 145 5 142 33
2a. Sysselsatta 5 086 5 080 5 073 74
Män 2 695 2 690 2 685 60
Kvinnor 2 391 2 390 2 389 14
15-24 år 460 462 465 ‑28
20-64 år 4 751 4 746 4 739 68
Anställda 4 577 4 573 4 570 42
Män 2 326 2 322 2 318 47
Kvinnor 2 251 2 252 2 252 ‑5
15-24 år 448 451 453 ‑31
20-64 år 4 324 4 320 4 316 49
Fast 3 877 3 871 3 865 74
Tidsbegränsat 700 702 705 ‑32
I arbete 4 325 4 317 4 308 99
Män 2 347 2 341 2 335 68
Kvinnor 1 978 1 975 1 973 31
Arbetade timmar 153 600 153 400 153 100 2 400
Män 86 900 86 800 86 500 2 000
Kvinnor 66 700 66 600 66 600 400
2b. Arbetslösa 484 488 492 ‑47
Män 245 248 252 ‑43
Kvinnor 240 240 241 ‑4
15-24 år 154 155 156 ‑11
20-64 år 396 399 402 ‑35
3. Ej i arbetskraften 1 936 1 939 1 943 ‑43
Män 873 876 879 ‑33
Kvinnor 1 063 1 064 1 065 ‑10
15-24 år 531 529 526 31
20-64 år 706 709 712 ‑38

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Oktober
2021
Andel
September
2021
Andel
Augusti
2021
Andel
Årsförändringstakten
i Oktober 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,2 74,2 74,1 0,5
Män 77,1 77,0 77,0 0,8
Kvinnor 71,2 71,2 71,2 0,3
15-24 år 53,6 53,9 54,1 ‑3,1
20-64 år 87,9 87,9 87,8 0,6
2a. Sysselsättningsgraden 67,8 67,7 67,6 1,1
Män 70,7 70,5 70,4 1,9
Kvinnor 64,7 64,7 64,7 0,4
15-24 år 40,2 40,3 40,5 ‑2,2
20-64 år 81,2 81,1 81,0 1,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,7 8,8 8,8 ‑0,9
Män 8,3 8,5 8,6 ‑1,5
Kvinnor 9,1 9,1 9,2 ‑0,2
15-24 år 25,1 25,1 25,1 ‑0,1
20-64 år 7,7 7,8 7,8 ‑0,7

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*.
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU november publiceras 2021-12-16, kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Jacob Inganäs

Telefon
010-479 40 78
E-post
jacob.inganas@scb.se