Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Flödestabeller AKU (paket 3), 15–74 år enligt internationell definition

Personer i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) intervjuas en gång per kvartal under en tvåårsperiod. 7/8 av urvalet i AKU vid ett tillfälle, exempelvis kvartal 3 2011, återkommer vid kvartal 4 2011. Genom att utnyttja denna egenskap i upplägget av undersökningen kan man beräkna flödena (bruttoströmmar) mellan två på varandra följande kvartal (t.ex. mellan olika arbetskraftsstatus). SCB:s bakgrundsfakta 2005:4 Flödesstatistik från AKU" har legat till grund för framtagandet av flödestabellerna.

Tabellpaketet har tagits fram för att komplettera AKU:s flödestabeller (paket 1 och 2) med flöden för "Befolkningen ej i arbete", som består av grupperna sysselsatta som har varit frånvarande från arbetet hela veckan, arbetslösa samt personer utanför arbetskraften. Den första gruppen och den sista gruppen delas in i olika undergrupper i tabellerna. Tabellerna är fördelade efter kön eller ålder. Skattningarna är för AKU:s flödestabeller säkrare i och med publiceringen av flödena mellan första och andra kvartalet 2010.

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se