Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Länkade data för tidsseriebrotten år 2005 och 2007

I april 2005 och oktober 2007 skedde förändringar som innebar att det uppstod tidsseriebrott i Arbetskraftsundersökningarnas (AKU:s) serier. Länkningen avseende serier för perioden 1987 och framåt har gjorts på mikronivå, vilket innebär att hela AKU-systemet i stort sett är jämförbart. Ett tusental av dessa serier finns under Säsongrensade data. Ytterligare ett antal finns nedan:

Länkade serier, månad

För de variabler som ingår i AKU:s säsongrensning återfinns de länkade serierna under Säsongrensade serier, månad, tidigare definitioner. Kolumnerna med rubriken ”originaldata” innehåller länkade data fram till och med mars 2005.

Länkade serier över antal personer i olika status

Länkade serier över arbetstider

Länkade serier över arbetslöshetstidens längd

Länkade serier, kvartal

Baserat på länkade och imputerade månadsvärden för arbetslöshetstider har länkade kvartalsvärden för arbetslöshetstidens längd beräknats.

För de variabler som ingår i AKU:s säsongrensning återfinns de länkade serierna under Säsongrensade serier, kvartal, tidigare definitioner. Kolumnerna med rubriken ”originaldata” innehåller länkade data fram till och med mars 2005.

Länkade serier över arbetslöshetstidens längd

Länkade serier, år

Baserat på länkade månadsvärden har årsmedeltal beräknats mellan åren 1987-2004. Tidigare fanns även 2005 som länkat värde, numera återfinns skattningar för 2005 endast i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-15

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se