Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex i avtal

Då arbetskostnadsindex ofta används i avtal som ett instrument för att exempelvis indexreglera avtalade priser är det viktigt att precisera vilken typ av arbetskostnadsindex som åsyftas.

Nedan beskrivs de delar som bör specificeras vid hänvisning till olika arbetskostnadsindex:

Arbetare eller tjänstemän

Arbetskostnadsindex redovisas separat för arbetare och tjänstemän.

Preliminära eller definitiva indexserier

Arbetskostnadsindex redovisas både som preliminära indexserier och som definitiva indexserier. Definitiva indextal är tillgängliga först 12 månader efter publiceringen av preliminära indextal och inkluderar då bland annat retroaktiva löneutbetalningar. Vid jämförelser mellan två perioder bör samma indexserie användas.

Näringsgren

Arbetskostnadsindex redovisas för olika näringsgrenar enligt SNI 2007 (standard för näringsgrensindelning).

Basperiod

Arbetskostnadsindex redovisas månadsvis och basperioden bör specificeras med år, månad och aktuellt indextal. Basperioden är den startpunkt i indexserien som skall användas vid beräkning av årliga förändringstal.

Vid val av basperiod är det viktigt att tänka på att arbetskostnadsindex publiceras med två månaders förskjutning vilket innebär att indextal för exempelvis mars finns tillgängliga först i slutet av maj.

Alternativ index

Arbetskostnadsindex är en produkt som produceras av SCB på uppdrag. Hur avtalsparterna ska agera vid ett eventuellt upphörande av AKI bör behandlas i avtalet. Alternativt index till AKI är Labour cost index (LCI).

Hur räknar man med index?

Beräkningshjälp (xlsx)

Indextal är jämförelsetal och för att kunna räkna om ett belopp med hänsyn till indexutvecklingen mellan två tidpunkter krävs att indextalen omräknas till förändringstal eller procenttal.
Nedan visas två exempel (A och B) hur ett avtalspris kan regleras med index utifrån följande förutsättning:

Illustration