Till innehåll på sidan

IT-konsultindex har upphört

Statistiska centralbyrån (SCB) började beräkna IT-konsultindex 1999 på uppdrag av branschorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega. Indexet bygger på uppgifter från deras medlemsföretag. 2014 dock var det sista året som IT-konsultindex togs fram efter beslut av IT&Telekomföretagen.

Företag som har avtal där IT-konsultindex används för prisregleringar måste därför hänvisa till ett annat index. Exempel på andra typer av index är Arbetskostnadsindex (AKI) och Labour cost index (LCI).

IT&Telekomföretagen hänvisar i sina avtal numera till Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J - ”Informations- och kommunikationsverksamhet”. Enligt IT&Telekomföretagens bedömning är LCI det index som närmast motsvarar IT-konsultindex.

IT&Telekomföretagen hjälper till med att svara på frågor som uppstår på grund av att IT-konsultindex har lagts ner.

Kort om Labour Cost Index (LCI)

LCI finns i två versioner, en europeisk och en svensk version. LCI regleras av en EU-förordning och är ett europeiskt arbetskostnadsindex som för närvarande har 2008 som basår, och som redovisas enligt SNI2007 (standard för svensk näringsgrensindelning). Indexet ska spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme d.v.s. omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus för respektive EU-land.

På uppdrag av Medlingsinstitutet, som är statistikansvarig myndighet för löne- och arbetskostnadsstatistiken, publicerar SCB en svensk variant av denna serie. Där redovisas förändringar för tjänstemän i privat sektor separat (LCI tjm), och med den skillnaden att bonus inte ingår.

LCI publiceras liksom IT-konsultindex en gång per kvartal. LCI för tjänstemän publiceras först som preliminära indextal, och efter ett år publiceras även definitiva indextal. LCI för tjänstemän i preliminära siffror publiceras cirka 90 dagar efter referensperiodens slut, jämfört med 30 dagar för IT-konsultindex. Det betyder exempelvis att siffror för LCI avseende kvartal 1 släpps först i slutet av juni.

Kort om Arbetskostnadsindex (AKI)

AKI beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare respektive tjänstemän inom privat sektor månatligen fördelat efter näringsgren (SNI2007). En preliminär indexserie publiceras cirka 2 månader efter undersökningsmånadens slut och efter 12 månader publiceras även en definitiv indexserie.

AKI har länge använts i Sverige i bl.a. avtalssammanhang och som indikator för den svenska konjunkturen. Främst har indexet använts för uppräknande av priser mellan olika parter. Sedan 2009 tillhör AKI inte längre Sveriges officiella statistik (SOS). Istället har indexet producerats som ett uppdrag med ett antal finansiärer och funnits tillgängligt för alla på SCB:s webbplats. I dagsläget finns avtal om att AKI kommer att fortsätta t.o.m. 2016 och sträcker sig fram till och med publiceringen av 2016 års preliminära indextal.

Närliggande information:

Kontakta oss

Statistikservice, SCB
010-479 50 00

Veronica Andersson, SCB
010-479 66 19
aki@scb.se

Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen
08-762 69 50
anne-marie.fransson@almega.se