Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2014:

Offshoring minskar sysselsättningen i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2014-12-10 9.30

Offshoring minskar antalet arbetstillfällen i Sverige och störst är minskningen för företag som flyttar ut hela kärnverksamheten. Mellan åren 2009 och 2011 försvann 6 200 jobb som följd. Det går inte att se någon tydlig produktivitetseffekt av verksamhetsflytten även om det finns indikationer på att företag som enbart flyttar stödverksamheten utomlands är mer produktiva.

I Fokus på näringsliv och arbetsmarknad undersöks hur en flytt av företags verksamhet utomlands påverkar sysselsättningen i Sverige samt om företagen blir mer produktiva vid en utlandsflytt. Studien visar att antalet arbetstillfällen i Sverige minskar till följd av offshoring, mellan 2009 och 2011 försvann 6 200 jobb som följd.

Analysen pekar på att företag som flyttat verksamheten inte har blivit mer produktiva efter en viss tid. Däremot visar ett nedslag år 2011 att produktiviteten var 10,6 procent högre för företag som utlokaliserat stödverksamheten jämfört med företag som inte gjort det. Några liknande produktivitetsvinster kunde inte påvisas för företag som flyttat ut hela verksamheten.

Publikationen innehåller ytterligare tre artiklar med inriktning på produktivitet eller arbetsmarknad:

Högre produktivitet med bredband

För att mäta hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) påverkar företags arbetsproduktivitet har andelen bredbandsuppkopplade anställda studerats. . Analysen, som studerar 14 länder med olika nivåer på bredbandsuppkoppling, visar ett positivt samband mellan andelen uppkopplade anställda och företagets arbetsproduktivitet. Hur starkt sambandet är skiljer sig dock åt mellan länderna.

Ett arv ökar sannolikheten att starta eget

Vad som påverkar individer att kombinera anställning med att driva eget företag analyseras i denna artikel. Studien visar bland annat att sannolikheten för att bli en så kallad kombinatör ökar om en närstående har haft företagserfarenheter. På motsvarande sätt har även kollegors erfarenheter av företagande samt oväntade kapitaltillskott såsom ett arv en positiv påverkan.

30-åringar byter oftare jobb än 50-åringar

Sambandet mellan den kommunala arbetsmarknadskonjunkturen och sannolikheten att en individ byter jobb studeras i publikationens sista artikel. Analysen visar att sannolikheten för att byta jobb är högre när konjunkturen är god. Yngre personer i åldern 30–39 år byter oftare jobb än 50–59-åringar, vilket beror på att den yngre gruppen i högre utsträckning är ute efter att höja sina löner samtidigt som äldre är mindre förändringbenägna och den ekonomiska aspekten är mindre viktig.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Andreas Lennmalm

Telefon
010-479 40 54
E-post
andreas.lennmalm@scb.se