Till innehåll på sidan

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, kvartal 2 2022

Sysselsättningen enligt BAS ökar andra kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-09-14 8.00

Den 14 september redovisar SCB statistik från produkten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) för andra gången. Syftet med BAS är att ge information om utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år. BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.

Inledningsvis utgör BAS så kallad statistik under uppbyggnad, men planeras att redovisas som officiell statistik på sikt. Den här redovisningen avser preliminär statistik, avseende månad och kvartal för perioden april 2022 – juni 2022. Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus (sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig) i kombination med kön, ålder (15–74 år, 16–64 år, 20–64 år och femårsklasser), födelseland (inrikes född, utrikes född) och boenderegion (riket, län, kommun).

Antalet sysselsatta uppgick till 5 140 000 andra kvartalet 2022

Antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år uppgick andra kvartalet 2022 till 5 140 000. Det är en ökning med 183 000 personer jämfört med motsvarande period 2021. Bland personer i åldern 16 till 64 år var antalet arbetslösa 264 000. Det motsvarar en andel på 5,1 procent uttryckt som andel av arbetskraften, och en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2021.

Sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år ökade under andra kvartalet 2022 med 183 000 jämfört med samma period 2021 och uppgick till 5 140 000. Färre kvinnor än män var sysselsatta. Totalt var 2 489 000 kvinnor och 2 650 000 män sysselsatta.

Månadsvis utveckling över antal sysselsatta personer, 15 till 74 år
Befolkningens arbetsmarknadsstatus, kvartal 2 2022

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, uppgick till 66,9 procent bland kvinnor och 68,6 procent bland män. I jämförelse med andra kvartalet 2021 ökade sysselsättningsgraden med 2,3 procentenheter bland kvinnor och 1,9 procentenheter bland män. Sysselsättningsgraden påverkas i stor utsträckning av befolkningens demografiska sammansättning, vilket har betydelse vid jämförelse av exempelvis kommuner. Unga och äldre tenderar att ha en lägre sysselsättningsgrad och återfinns i andra arbetsmarknadsstatusar.

Sysselsättningsgrad efter kommun – andra kvartalet 2022, 20 till 64 år

Karta: Sysselsättningsgrad efter kommun – andra kvartalet 2022, 20 till 64 år

Under det andra kvartalet 2022 var Habo kommun den kommun som hade högst sysselsättningsgrad bland personer i åldrarna 20 till 64 år. Lägst sysselsättningsgrad bland personer i motsvarande ålder hade Lunds kommun.

Kommuner med högst och lägst sysselsättningsgrad andra kvartalet 2022
Kommuner med högst sysselsättningsgrad   Kommuner med lägst sysselsättningsgrad  
Habo 88,7 Lund 70,5
Nykvarn 87,5 Perstorp 72,2
Hammarö 87,4 Ljusnarsberg 72,7
Gällivare 87,3 Flen 72,8
Kungsbacka 87,3 Malmö 73,4

Arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldrarna 16 till 64 år uppgick under andra kvartalet 2022 till 264 000. Det är en minskning med 77 000 i jämförelse med andra kvartalet 2021. Antalet arbetslösa kvinnor var 129 000 och antalet arbetslösa män var 135 000. Det relativa arbetslöshetstalet, antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, var 5,1 procent för både kvinnor och män. Det motsvarar en minskad arbetslöshet bland kvinnor med 1,4 procentenheter och 1,8 procentenheter bland män.  

Andelen arbetslösa personer i procent, 16 till 64 år
Befolkningens arbetsmarknadsstatus, kvartal 2 2022

Utanför arbetskraften

Under andra kvartalet 2022 utgjorde 2 180 000 personer i åldrarna 15 till 74 år gruppen utanför arbetskraften, 530 000 personer tillhörde gruppen studerande, 874 000 pensionärer, 219 000 sjuka och 557 000 klassificerades som övriga. Gruppen utanför arbetskraften ökade med knappt 10 000 personer från andra kvartalet 2021.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Telefon
010-479 50 00
E-post
bas@scb.se

Förfrågningar

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Karolina Andersson

Telefon
010-479 67 25
E-post
karolina.andersson@scb.se