Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2019. Korrigerad 2019-08-22. kl 16.00

Antal anställda ökade med 1,9 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-08-22 9.30

Det andra kvartalet 2019 ökade antalet anställda med 1,9 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 3,8 procent och antalet lediga jobb ökade med 2,4 procent.

Totalt antal anställda ökade med 1,9 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt fanns det cirka 4 909 426 anställda i landet.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 435 795 anställda, vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 0,6 procent och i landstingssektorn med 2,7 procent. I kommunal sektor minskade antalet anställda med -0,1 procent.

Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade antalet anställda med 0,8 procent.

Näringslivet ökade med 2,4 procent till 3 363 772 anställda. Branschen Magasinering och andra stödtjänster ökade med 10,5 procent. Vetenskaplig forskning och utveckling ökade med 10,4 procent. Fastighetsverksamhet ökade med 8,0 procent och tillverkling av datorer och elektronik ökade med 5,0 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,1 procentenheter till 3,0 under andra kvartalet 2019.

Lönesumman ökade med 3,8 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 487 miljarder kronor, en ökning med 3,8 procent i löpande priser och 1,7 procent i fasta priser jämfört med samma period förra året.

I näringslivet ökade lönesumman med 3,6 procent och i offentlig förvaltning med 4,4 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 3,8 procent, i statlig sektor med 5,6 procent och i landstingssektorn med 4,5 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 2,7 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman i Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som ökade lönesumman med 5,3 procent och Byggindustri som ökade med 4,4 procent. I de mindre branscherna ökade Jordbruk, skogsbruk och fiske med 5,7 procent och Fastighetsbolag och förvaltare med 4,8 procent.

Rekryteringsgraden minskar i näringslivet

Andra kvartalet 2019 fanns det cirka 136 700 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 133 500.

Av de lediga jobben fanns 92 600 i näringslivet, en minskning med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Av dessa var cirka 38 900 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 11,0 procent jämfört med 2018.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet minskade under årets andra kvartal. Rekryteringsgraden på 2,7 är något lägre jämfört med motsvarande kvartal 2018. En minskad rekryteringsgrad kan tolkas som en minskad rekryteringsaktivitet. Andra kvartalet 2019 hade branschgruppen tjänstenäringar 2,9 i rekryteringsgrad, industri 2,5 och övriga branscher 2,1.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 41 300 lediga jobb, vilket är en ökning med 13,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

I hushållens icke-vinstdrivande organisationer fanns det cirka 2 800 lediga jobb under andra kvartalet 2019.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-21 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Emma Strand

Telefon
010-479 61 01
E-post
emma.strand@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se