Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2020

Antalet anställda minskar

Statistiknyhet från SCB 2021-02-19 9.30

Antal anställda minskade med 1,4 procent under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 760 806 anställda i riket. Näringslivet minskade med 2,2 procent till 3 225 986 anställda. . Lönesumman ökande med 1,1 procent och antalet lediga jobb minskade med 21,6 procent.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 427 218 anställda, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 2,5 procent och i regionerna med 1,0 procent. I kommunerna minskade antalet anställda med 0,9 procent.

Hotell och restaurangverksamhet minskade med 22,7 procent. Kultur, nöje och fritid minskade med 15,3 procent. Informationstjänster ökade med 9,4 procent och tillverkningsindustrin minskade med 2,5 procent.

Sjukfrånvaron ökade med 0,9 procentenheter under fjärde kvartalet 2020.

Lönesumman ökande med 1,1 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 480 miljarder kronor, en ökning med 1,1 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet var lönesumman oförändrad medan den ökande i offentlig förvaltning med 4,1 procent. I kommunal sektor ökande lönesumman med 3,8 procent, statlig sektor 4,6 procent och i regionerna med 4,2 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer minskade lönesumman med 1,8 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman inom Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 2,6 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustin minskade med 0,5 procent. I de mindre branscherna ökade El-, gas- och värmeverk med 6,9 procent och minskade inom Hotell och restaurang med 16,8 procent.

Antal lediga jobb minskar

Fjärde kvartalet 2020 fanns det cirka 75 700 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 21,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 96 600.

Av de lediga jobben fanns 52 100 i näringslivet, en minskning med 25,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Av dessa var cirka 21 400 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 33 procent jämfört med 2019.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 1,6 under årets fjärde kvartal, vilket är en minskning jämfört med motsvarande kvartal 2019 då den var 2,1.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 21 700 lediga jobb, vilket är en minskning med 11,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet lediga jobb minskade inom såväl stat som kommun med 19,3 respektive 13,2 procent, men ökade på regional nivå med 4,2 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2021-05-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se