Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016

Jämn könsfördelning bland chefer totalt sett, men ojämn könsfördelning bland chefsyrken

Statistiknyhet från SCB 2018-03-07 9.30

Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

I alla branscher utom tre skiljer sig chefernas könsfördelning ifrån de anställdas könsfördelning, med högre andel män bland cheferna än bland de anställda(1).

Störst andel kvinnliga chefer fanns inom utbildning samt inom hälso- och sjukvård och då i yrkesgrupperna, Chefer inom förskoleverksamhet samt Chefer inom äldreomsorgen, med 92 respektive 86 procent kvinnor.

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva var den chefsfunktion med störst andel män, 92 procent. Endast 8 procent av dem var kvinnor.

Chefsfunktioner där könsfördelning var jämn var bl.a. Ekonomi- och finanschefer, Informations-, kommunikations- och PR-chefer samt Restaurang- och kökschefer.

(1)Alla chefsgrupper ingår i jämförelsen, det vill säga även högre ämbetsmän och politiker (t.ex. ambassadörer, kommunchefer, riksdagsledamöter och statsekreterare), samt chefstjänstemän i intresseorganisationer (t.ex. förbundsordföranden och generalsekreterare). Yrkesområde 1.

Diagram 1. Könsfördelningen bland de anställda jämfört med könsfördelningen bland chefer, efter näringsgren (SNI2007 grov nivå) 2016

Diagram

Olika fördelning mellan arbetare och tjänstemän beroende på födelseregion

Tabell 1a visar antal och fördelningen av arbetare och tjänstemän efter födelseregion för anställda män. Bland anställda män totalt sett var 53 procent arbetare och 47 procent tjänstemän. Fördelningen var ungefär densamma för män födda i Sverige och Norden. Män från Oceanien hade den högsta andelen tjänstemän med 63 procent. Lägst andel tjänstemän hade män från Afrika med 22 procent följt av män från Asien.

Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän baseras på Standard för svensk yrkesklassificering 2012. Till arbetare räknas förvärvsarbetande inom klassificeringens yrkesområde 5, 6, 7, 8, 9 förutom yrkena 5111, 5113 och 5242 som ses som tjänstemän. Till tjänstemän räknas förvärvsarbetande inom yrkesområde 0, 1, 2, 3, 4 förutom yrkena 3451, 4211, 4321, 4322, 4323, 4420 som ses som arbetare.

Tabell 1a. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän för anställda män, 2016
FödelseregionAntal arbetareAntal tjänstemänAndel arbetareAndel tjänstemän
Sverige
894 410 866 640 51 49
Norden exkl Sverige
17 700 16 150 52 48
Europa exkl Norden
85 040 46 820 64 36
Nord- och Mellanamerika
3 670 4 860 43 57
Oceanien
660 1 140 37 63
Asien
72 880 37 800 66 34
Sydamerika
12 120 6 530 65 35
Afrika
28 310 8 030 78 22
Okänt födelseland
140 50 72 28
Totalt Utrikesfödda män
220 520 121 390 64 36
Totalt Män
1 114 930 988 020 53 47

1) Totalt antal för de med yrkesuppgift enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Tabell 1b visar antal och fördelningen av arbetare och tjänstemän efter födelseregion för anställda kvinnor. Den största skillnaden mellan mäns och kvinnors fördelning mellan arbetare och tjänstemän var att kvinnor generellt hade en högre andel tjänstemän än män. Bland kvinnor var andelen tjänstemän 56 procent medan den för män var nio procentenheter lägre, 47 procent.

Bland anställda kvinnor var skillnaden i andel arbetare och tjänstemän också större beroende på födelseland än det var bland männen. Kvinnor från Oceanien hade, liksom bland männen, den högsta andelen tjänstemän med 68 procent, följt av kvinnor från Nord- och Mellanamerika och Norden, exkl. Sverige, med 62 respektive 60 procent. Svenskfödda kvinnor hade 59 procent tjänstemän. Lägst andel tjänstemän hade kvinnor från Afrika med 20 procent följt av kvinnor från Asien med 38 procent.

Tabell 1b. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän för anställda kvinnor, 2016

Födelseregion

Antal arbetare Antal tjänstemän Andel arbetare Andel tjänstemän
Sverige
718 740 1 018 660 41 59
Norden exkl Sverige
17 940 26 410 40 60
Europa exkl Norden
67 680 56 460 55 45
Nord- och Mellanamerika
2 860 4 690 38 62
Oceanien
250 540 32 68
Asien
68 280 41 000 62 38
Sydamerika
11 610 7 630 60 40
Afrika
22 450 5 670 80 20
Okänt födelseland
80 50 60 40
Totalt Utrikesfödda kvinnor
191 150 142 460 57 43
Totalt Kvinnor
909 890 1 161 120 44 56

1) Totalt antal för de med yrkesuppgift enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Yrken med anställda i bemanningsföretag

Övriga montörer, yrket med störst andel anställda från bemanningsföretag

Bland Övriga montörer var 35 procent av de anställda från ett bemanningsföretag. Det är det yrke med störst andel bemanningspersonal. Därefter följer Kabinpersonal m.fl. samt Truckförare med 17 respektive 15 procent.

Könsfördelningen i de yrken som hade en stor andel bemanningspersonal var ojämn både i yrkena totalt sett och bland den personal som kom från bemanningsföretagen. Bland Piloter var 93 procent män i yrket, medan 94 procent var män bland de piloter som kom från bemanningsföretag. Det enda yrket där könsfördelningen var jämn i båda fallen var Kundtjänstpersonal, där 40 procent var män och 60 procent var kvinnor i yrket totalt sett. Fördelningen bland kundtjänstepersonalen från bemanningsföretagen var ännu jämnare med 44 procent män och 56 procent kvinnor.

Ett yrke som stack ut på grund av den stora skillnaden i könsfördelning mellan personerna i yrket totalt sett och personerna från bemanningsföretagen var Prepresstekniker där det i yrket totalt sett fanns 60 procent män och 40 procent kvinnor. Bland personalen som kom från bemanningsföretag var istället 91 procent män och 9 procent kvinnor.

Tabell 2a. De 15 yrkena med störst andel anställda från bemanningsföretag, 2016
  Könsfördelning
i yrket
Könsfördelning bemanning
YrkeAntal totaltAndel mänAndel kvinnorAndel bemanningAndel mänAndel kvinnor
Övriga montörer
9 260 75 25 35 73 27
Kabinpersonal m.fl.
2 310 20 80 17 21 79
Truckförare
11 840 87 13 15 83 17
Backofficepersonal m.fl.
2 080 37 63 14 39 61
Lager- och terminalpersonal
79 380 79 21 12 79 21
Piloter m.fl.
1 590 93 7 11 94 6
Kundtjänstpersonal
25 640 40 60 11 44 56
Prepresstekniker
1 800 60 40 10 91 9
Andra process- och maskinoperatörer
3 340 82 18 9 79 21
Övriga drifttekniker och processövervakare
2 640 85 15 7 76 24
Fartygsbefäl m.fl.
1 450 94 6 7 97 3
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.
5 530 91 9 7 79 21
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
1 780 96 4 7 92 8
Personal- och HR-specialister
18 130 23 77 7 24 76
Telefonister
5 530 29 71 7 38 62

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. Avser yrken med minst 100 personer från bemanningsföretag. Kod 78200 enligt SNI2007

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se