Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2018

Minskat innehav i utländska portföljtillgångar

Statistiknyhet från SCB 2019-09-13 9.30

Under andra halvåret 2018 skedde en minskning för det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar. Det totala innehavet vid utgången av 2018 uppgick till 5 148 miljarder kronor vilket var en minskning med 8,3 procent jämfört med utgången av juni 2018. Det fanns flera bidragande faktorer till svenska placerares minskade innehav i utlandet men en stark bidragande faktor var att minskningen av långa räntebärande värdepapper var stor procentuellt sett.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper. Det svenska innehavet i aktier vid utgången av 2018 uppgick till 2 654 miljarder kronor vilket var en minskning på 7,2 procent jämfört med utgången av första halvåret. Svenska placerare hade störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgick till 1 130 miljarder kronor.

Sveriges innehav i utländska aktier

Diagram

Detta stapeldiagram visar vilka länder svenska placerare hade störst aktieinnehav vid utgången av juni 2018 respektive december 2018.

För fonder uppgick innehavet till 1 401 miljarder kronor vid utgången av 2018 vilket var en minskning med 9,7 procent jämfört med utgången av juni 2018. Populäraste landet för att ha fondinnehav i var Luxemburg med 691 miljarder kronor.

Sveriges innehav i utländska fonder

Diagram

Detta stapeldiagram visar vilka länder svenska placerare hade störst fondinnehav vid utgången av juni 2018 respektive december 2018

Övriga finansinstitut fortsatt störst innehavssektor

Den största innehavsektorn var övriga finansinstitut som ägde 68,1 procent av det totala innehavet under 2018. Sektorn övriga finansinstitut omfattar bland annat värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Denna sektor äger främst aktier och fondandelar, men sektorn är också den största innehavaren av räntebärande värdepapper.

Minskning av långa räntebärande värdepapper

När det gäller långa räntebärande värdepapper uppgick Sveriges totala innehav till 1 172 miljarder kronor vilket var en minskning med 9,5 procent jämfört med första halvåret 2018. Sett till de senaste fem årens utveckling var det procentuellt sett den största nedgången under ett och samma halvår. Främsta förklaringen är en nedgång i danska räntebärande värdepapper vilket minskade från 190 miljarder till 87 miljarder kronor medan det var mer jämnt fördelat i övriga länder. För korta räntebärande värdepapper var det totala innehavet 57 miljarder kronor vilket var en ökning med 2,6 procent jämfört med första halvåret 2018. Sverige hade vid utgången av december 2018 ett innehav på 587 miljarder kronor i räntebärande statspapper i utlandet. Det motsvarar 47,8 procent av de totala 1226 miljarder som ägdes i räntebärande värdepapper emitterade i utlandet.

Ökat innehav av räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor

Innehavet av räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor uppgick till totalt 297 miljarder kronor vid utgången av 2018, vilket var en ökning med 16,1 procent jämfört med halvåret innan. Samtidigt minskade innehavet i värdepapper denominerade i euro med 17 procent till 325 miljarder kronor vid utgången av 2018. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper vid utgången av 2018 dominerades av värdepapper denominerade i amerikanska dollar, euro och svenska kronor, dessa valutor utgjorde tillsammans 82,9 procent av det totala innehavet.

Definitioner och förklaringar

Denna studie är en del av IMF:s halvårsvisa internationella undersökning och mäter det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar i utländska aktier, fondandelar och räntebärande värdepapper. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret mäts tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret mäts tillgångarna vid utgången av december.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se

Love Gleisner

Telefon
010-479 40 55
E-post
love.gleisner@scb.se