Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen, 2:a halvåret 2020

Ökat innehav i utländska portföljtillgångar

Statistiknyhet från SCB 2021-09-14 9.30

Det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar ökar under det andra halvåret 2020. Vid utgången av 2020 uppgår det totala innehavet till 6609,7 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med utgången av juni 2020. Innehavet i aktier och fonder ökar medan innehavet i räntebärande värdepapper minskar.

Portföljtillgångar består av utländska aktier och fondandelar samt av långa och korta räntebärande värdepapper.

Det svenska innehavet i aktier vid utgången av 2020 uppgår till 3791,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 procent jämfört med utgången av juni 2020. Svenska placerare har störst innehav i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgår till 1758,7 miljarder kronor vid utgången av 2020, vilket är 46 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utlandet. Storbritannien står för det näst största innehavet i utländska aktier med 270,2 miljarder medan Japan är tredje störst med 192,2 miljarder.

Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK

Sveriges innehav i utländska aktier, mdr SEK

För fonder uppgår innehavet till 1590 miljarder kronor vid utgången av 2020 vilket är en ökning med 11 procent jämfört med utgången av juni 2020. Luxemburg fortsätter att vara det enskilt största landet för svenska investeringar i utländska fonder med 937,6 miljarder kronor vid utgången av 2020, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med utgången av juni 2020.

Sveriges innehav i utländska fonder, mdr SEK

Sveriges innehav i utländska fonder, mdr SEK

Innehavet i räntebärande värdepapper minskar

Sveriges portföljtillgångar i räntebärande värdepapper i utlandet uppgår till 1222,6 miljarder kronor vid utgången av december 2020. Medan Sveriges innehav i utländska aktier och fonder ökar vid utgången av 2020 jämfört med utgången av juni 2020 sker det en minskning med 61,6 miljarder sek för räntebärande värdepapper. Vid utgången av juni 2020 har Sverige 57,4 procent av sitt totala innehav i aktier, 24,1 procent i fonder samt 18,5 procent i räntebärande värdepapper. Detta innebär att fördelningen vid utgången av 2020 förändrats och har en större andel aktier och fonder än vid utgången av juni 2020.

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK

Sveriges portföljtillgångar fördelning, mdr SEK

Räntebärande värdepapper emitterade i amerikanska dollar minskar

Innehavet i räntebärande värdepapper dominerades av valutorna amerikanska dollar, euro och svenska kronor. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper vid utgången av december 2020 emitterat i amerikanska dollar uppgår till 375,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 11 procent jämfört med utgången av juni 2020. Sveriges innehav i räntebärande värdepapper emitterade i svenska kronor uppgår till 360,2 miljarder kr vid utgången av december 2020, medan innehavet emitterat i euro uppgår till 322,5 miljarder kr. Innehavet emitterat i euro minskar något mellan utgången av december 2020 och juni 2020 medan det var oförändrat för svenska kronan.

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdr SEK

Sveriges innehav i utländska räntebärande värdepapper per valuta, mdr SEK

Nya källor för portföljinvesteringar

Från och med publiceringen av första halvåret 2021 övergår Betalningsbalansen till nya källor för sammanställningen av Svenska portföljinvesteringar i utlandet. Denna data har tidigare samlats in genom enkätundersökning men kommer nu att kunna hämtas direkt från databasen för värdepappersinnehav (VINN).

Läs mer här: Nya källor för värdepapperstatistik (scb.se)

Definitioner och förklaringar

Statistiknyheten baseras på undersökningen Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) som är ett initiativ från Internationella valutafondens (IMF), dit flertalet länder rapporterar halvårsvis. CPIS-rapportering innefattar innehav i portföljtillgångar mot utlandet och är en del av utlandsställningen i Sverige. Sverige har deltagit i undersökningen sedan 2001. För det första halvåret mäts tillgångarna vid utgången av juni och för det andra halvåret mäts tillgångarna vid utgången av december.

Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Carl Mårtensson

Telefon
010-479 63 32
E-post
carl.martensson@scb.se