Till innehåll på sidan

Folkvalda som hoppar av sitt uppdrag inom ett år efter valet

Avhoppen från riksdag och kommunfullmäktige minskar något - men inte från regionfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2020-06-01 9.30

Avhopp från riksdag och kommunfullmäktige har minskat ett år in i mandatperioden jämfört med föregående mandatperiod, medan avhopp från regionfullmäktige ökar. I region- och kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland unga folkvalda, visar statistik som SCB publicerar idag.

Störst andel avhopp är det från kommunfullmäktige, där 5,7 procent av de som valdes in 2018 har lämnat efter ett år. Det är ungefär en halv procentenhet mindre än motsvarande andel ett år in i föregående mandatperiod. I regionfullmäktige hade 5,2 procent av de som valdes in 2018 hoppat av från fullmäktige efter ett år, vilket är en ökning med ungefär en halv procentenhet. Av riksdagens ledamöter hade 3,7 procent hoppat av efter ett år, vilket motsvarade en minskning med ungefär en procentenhet. Backar vi istället två mandatperioder eller längre under 2000-talet, så är det ett år in i mandatperioden en ökning av avhopp i samtliga politiska församlingar.

Avhopp bland folkvalda från riksdag-, region- och kommunfullmäktige ett år in i mandatperioden, 2002-2018

Diagram

I kommunfullmäktige är det något vanligare med avhopp bland kvinnor, medan det från riksdag och regionfullmäktige är något vanligare med avhopp bland män. Så var även fallet föregående mandatperiod vid samma tid.

I kommun- och regionfullmäktige är det betydligt vanligare att unga under 30 år hoppar av. I denna yngsta åldersgrupp är andelen avhopp omkring 10 procent ett år in i mandatperioden. I riksdagen däremot har inte någon ledamot i åldersgruppen 18-29 år hoppat av efter ett år.

Miljöpartiet har högst andel avhopp i kommunfullmäktige

I riksdagen har Kristdemokraterna högst andel avhopp efter ett år, följt av Moderaterna. I regionfullmäktige är det istället Sverigedemokraterna som har högst andel avhopp, följt av Miljöpartiet. I kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater, följt av Sverigedemokraternas.

Avhopp bland folkvalda från riksdag-, region- och kommunfullmäktige ett år in i mandatperioden efter parti, valet 2018

Diagram

Det kan finnas många anledningar till att en folkvald lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. Under mandatperioden 2010-2014 genomförde SCB undersökningar för att studera orsaker till avhopp och resultaten presenteras i rapporten Demokratins representanter. Där framkommer att det framförallt var personliga skäl som låg bakom avhoppen. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt från kommunen.

Tidigare studier har också visat att många av de som hoppar av under en mandatperiod väljer att kandidera vid ett senare tillfälle.

Definitioner och förklaringar

Valmyndigheten publicerar löpande uppgifter om kandidater som lämnar sina uppdrag under mandatperioden och även vilka som ersätter. SCB:s statistik om avhopp bland folkvalda baseras på Valmyndighetens uppgifter. I SCB:s avhoppstatistik redovisas endast avhopp bland de ledamöter som valdes in i samband med valen och därmed inte avhopp bland ersättare. Här redovisas avhopp som skett mellan 2018-09-09 och 2019-09-09.

Publikation

Länk till Demokratins representanter (som omnämns ovan): 

Demokratins representanter (pdf)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se