Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2019 – Partisympatier:

Partisympatier maj 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-06-11 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 4 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i maj 2019. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Eftersom val idag-skattningen och partisympati-skattningen viktas på olika sätt ska jämförelser göras med försiktighet.

Nedan visas fördelningen av partisympatier i väljarkåren för kvinnor respektive män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män. Maj 2019
Partisympatier maj 2019

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inkl. osäkerhetsmarginal. Maj 2019
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
C
9,7 ±1,4 6,2 ±1,0 7,9 ±0,9
L
5,7 ±1,0 4,6 ±0,9 5,1 ±0,7
M
14,2 ±1,6 19,7 ±1,8 16,9 ±1,2
KD
9,7 ±1,3 11,4 ±1,4 10,5 ±0,9
S
33,8 ±2,1 26,8 ±1,9 30,3 ±1,4
V
10,6 ±1,4 7,8 ±1,2 9,2 ±0,9
MP
6,9 ±1,2 3,9 ±0,8 5,4 ±0,7
SD
8,2 ±1,3 17,4 ±1,7 12,8 ±1,0
Övr.
1,3 ±0,5 2,4 ±0,7 1,9 ±0,5

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen maj 2019 redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis sympatisörer avseende kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning.

Partisympatierna i maj 2019

Centerpartiet

Det är 7,9 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i maj 2019 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2018 (9,6 ± 0,9) är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Stödet är även större bland dem som är 49 år och yngre jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är större bland personer med eftergymnasial utbildning än bland dem utan eftergymnasial utbildning.

Liberalerna

I maj 2019 är det 5,1 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med november 2018 (5,6 ± 0,7) är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några säkerställda skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i maj 2019. Det finns inte heller några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper eller bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning, och störst är stödet bland dem med en längre eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I maj 2019 är det 16,9 ± 1,2 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2018 (20,3 ± 1,2) är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Yngre sympatiserar i större utsträckning med Moderaterna än äldre. Det finns ingen säkerställd skillnad i stöd mellan inrikes födda och utrikes födda. Det finns inte heller några säkerställda skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Kristdemokraterna

I maj 2019 är det 10,5 ± 0,9 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med november 2018 (5,2 ± 0,7) är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i maj 2019. Vad gäller ålder är stödet störst bland dem som är 65 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Det finns inte några säkerställda skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 30,3 ± 1,4 procent av väljarkåren som i maj 2019 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2018 (31,0 ± 1,4) är detta ingen säkerställd förändring.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer och partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I maj 2019 är det 9,2 ± 0,9 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november (9,1 ± 0,9) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är 49 år och yngre jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet

Det är 5,4 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i maj 2019 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2018 (4,6 ± 0,6) är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är 64 år och yngre jämfört med dem som är 65 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är större bland dem med eftergymnasial utbildning.

Sverigedemokraterna

Det är 12,8 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i maj 2019 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2018 (13,0 ± 1,0) är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Sverigedemokraterna har ett större stöd, drygt dubbelt så stort, bland män än bland kvinnor. Stödet är större bland dem som är 50-64 år jämfört med dem som är yngre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet betydligt större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 61,9 ± 1,4 procent i maj 2019. Andelen mot EU-medlemskapet var 13,3 ± 1,0 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 24,7 ± 1,3 procent.

Jämfört med november 2018 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2019 skulle 19,3 ± 1,2 procent rösta ja och 66,0 ± 1,4 procent rösta nej. 14,7 ± 1,1 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med november 2018 har andelen som uppger att de skulle rösta nej minskat och andelen som uppger att de inte vet har ökat.

EU- och eurosympatier, maj 2019. Procent
Partisympatier maj 2019

Frågorna som ställdes var:

1. "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?"

2. "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen.

SCB:s podd På tal om siffror

Lyssna på senaste avsnittet av SCB:s podd som handlar om demokratistatistik:

Demokratistatistik

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2019 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 092 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 25,3 procent inte anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,7 procent har varit förhindrade att medverka och 21,5 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 50,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 506, vilket motsvarar 49,6 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen maj 2019.

Data samlades in under perioden 29 april till 28 maj. Under insamlingsperioden pågick valrörelsen till EU-valet men de svarande informerades tydligt om att frågan om val rörde just ett hypotetiskt riksdagsval. Majoriteten av svaren samlades in under den första halvan av insamlingsperioden.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökningen maj 2019

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2019 publiceras den 3 december 2019.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2019 publiceras den 6 december 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se