Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj - Partisympatier

Partisympatier maj 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 2 juni publicerade SCB skattningar av valresultatet om det hade varit riksdagsval i maj 2021. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati (bästa parti) avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i maj. Vid beräkningen av resultaten tar man hänsyn till om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Nedan jämförs partisympatierna med valresultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval i maj 2021.

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag” maj 2021
Partisympatier maj 2021

Skattning av partisympatier samt valresultat om det varit ”val idag”, inkl. osäkerhetsmarginal. Maj 2021
PartiPartisympati"Val idag"
 ProcentOsäkerhetsmarginalProcentOsäkerhetsmarginal
C 8,6 ±0,7 9,5 ±0,8
L 2,7 ±0,4 2,5 ±0,4
M 22,1 ±1,0 22,4 ±1,0
KD 4,4 ±0,6 4,5 ±0,5
S 29,9 ±1,2 28,2 ±1,1
V 9,1 ±0,7 8,9 ±0,7
MP 3,9 ±0,6 3,8 ±0,5
SD 17,9 ±1,0 18,9 ±0,9
Övr. 1,4 ±0,4 1,4 ±0,4

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen maj 2021, redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Nedan kommenteras förändringen och fördelningen av partisympatier utifrån kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå för respektive parti. Skattningar inom parentes avser resultat från föregående undersökning.

Partisympatierna i maj 2021

Centerpartiet

Det är 8,6 ± 0,7 procent av de röstberättigade som i maj 2021 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (7,3 ± 0,7) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Centerpartiet i maj 2021. Det finns inte heller någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är större bland de under 50 år jämfört med de som är 65 år eller äldre. De med längre utbildning sympatiserar i större utsträckning med Centerpartiet än de med kortare utbildning, stödet är mer än dubbelt så stort bland dem som har en eftergymnasial utbildning jämfört med de som har en förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2020 ökar stödet för Centerpartiet bland män, bland personer som är 30-49 år, bland både inrikes och utrikes födda samt bland personer med eftergymnasial utbildning eller längre.

Liberalerna

I maj 2021 är det 2,7 ± 0,4 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Jämfört med november 2020 (3,8 ± 0,5) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i maj 2021. Det finns heller inte några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Stödet för Liberalerna är lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med november 2020 minskar stödet för partiet bland både kvinnor och män, bland både inrikes och utrikes födda, bland de som är mellan 30-49 år samt de som är 65 år eller äldre. Dessutom minskar stödet bland de med eftergymnasial utbildning eller längre.

Moderaterna

I maj 2021 är det 22,1 ± 1,0 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (22,2 ± 1,0) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Moderaterna. Det syns heller inga tydliga skillnader i stöd mellan olika åldersgrupper. Stödet för partiet är större bland inrikes födda än bland utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet större bland de med gymnasial utbildning eller längre än bland de med förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2020 är samtliga förändringar inom osäkerhetsmarginalen.

Kristdemokraterna

I maj 2021 är det 4,4 ± 0,6 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Jämfört med november 2020 (5,3 ± 0,6) är det en statistiskt säkerställd minskning.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i maj 2021. Det finns inte heller några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, mellan inrikes födda och utrikes födda eller bland olika utbildningsnivåer.

Jämfört med november 2020 har stödet för Kristdemokraterna minskat bland män, bland personer som är 65 år eller äldre och bland inrikes födda. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Socialdemokraterna

Det är 29,9 ± 1,2 procent av väljarkåren som i maj 2021 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (29,9 ± 1,2) är det inte en statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, stödet är cirka dubbelt så stort bland dem som är 65 år eller äldre jämfört med dem som är 29 år eller yngre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet störst bland de med förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2020 är samtliga förändringar inom osäkerhetsmarginalen.

Vänsterpartiet

I maj 2021 är det 9,1 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (9,2 ± 0,7) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Sett till ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland yngre än bland äldre, stödet för partiet är mer än dubbelt så stort bland de som är 18-29 år jämfört med de som är 50 år eller äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Stödet för Vänsterpartiet är större bland de med eftergymnasial utbildning jämfört med de som har en förgymnasial utbildning.

Jämfört med november 2020 är samtliga förändringar inom osäkerhetsmarginalen.

Miljöpartiet

Det är 3,9 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i maj 2021 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (3,9 ± 0,6) är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Sett till ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet större bland dem som är 49 år eller yngre jämfört med de som är 50 år eller äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är andelen sympatisörer större bland dem med gymnasial utbildning eller längre jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Jämfört med november 2020 ökar stödet för partiet bland personer som är 65 år eller äldre medan stödet minskar bland utrikes födda och bland personer med förgymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

Sverigedemokraterna

Det är 17,9 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i maj 2021 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2020 (16,8 ± 0,9) är det en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda och heller inte några tydliga skillnader sett till ålder. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet betydligt större bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland de med eftergymnasial utbildning, stödet är mer än fyra gånger så stort bland de med förgymnasial utbildning jämfört med de med minst 3 års eftergymnasial utbildning.

Jämfört med november 2020 ökar stödet för partiet bland de mellan 30 och 49 år, bland utrikes födda och bland de med gymnasial utbildning. Övriga förändringar är inom osäkerhetsmarginalen.

EU- och eurosympatier

Andelen som uppger att de i huvudsak är För Sveriges medlemskap i EU är 56,4 ± 1,5 procent i maj 2021. Andelen Mot EU-medlemskapet är 17,1 ± 1,1 procent, och andelen som saknar uppfattning i frågan är 26,0 ± 1,5 procent. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november 2020.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2021 skulle 20,4 ± 1,3 procent rösta Ja och 63,2 ± 1,6 procent rösta Nej. Andelen som uppger att de inte vet hur de skulle rösta är 16,5 ± 1,2 procent. Jämfört med november 2020 är det ingen statistiskt säkerställd förändring.

Skattning av EU- och eurosympatier, maj 2021
Partisympatier maj 2021

Frågorna som ställdes var "Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?" och "Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?"

Se Statistikdatabasen, länk nedan, för EU- och eurosympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Mer information

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, yrke, sektor samt facktillhörighet.

Partisympatiundersökninen maj 2021

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2021 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 216 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 29,3 procent ej anträffats, 2,5 procent har varit förhindrade att medverka och 17,8 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 49,5 procent. Det totala antalet svarande är 4 656, vilket motsvarar 50,5 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen maj 2021.

Data samlades in under perioden 28 april till 27 maj.

Resultaten presenteras i form av  punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i november 2021 publiceras den 2 december 2021.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i november 2021 publiceras den 8 december 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se