Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2018 – Partisympatier

Partisympatier november 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-12-07 9.30

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Den 4 december publicerade SCB skattningar av valresultatet om det vore riksdagsval i november 2018. Från samma undersökning redovisas nu skattningar av partisympatier i väljarkåren. Partisympati avser det parti man anser sig stå närmast, vilket inte nödvändigtvis är det parti man skulle rösta på i ett riksdagsval.

Skillnaden mellan måtten är:

  • Partisympati avser inte någon specifik politisk nivå, exempelvis riksdagsval, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Resultaten viktas efter region, kön, ålder, utbildningsnivå och inrikes/utrikes född.
  • Val idag-skattningen avser resultatet vid ett riksdagsval i november. Resultaten viktas efter hur man röstade i föregående riksdagsval samt efter om man uppger att man skulle rösta eller inte.

Eftersom val idag-skattningen och partisympati-skattningen viktas på olika sätt ska jämförelser göras med försiktighet.

Nedan visas fördelningen av partisympatier i väljarkåren för kvinnor respektive män.

Skattning av partisympatier, kvinnor och män. November 2018
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2018 - Partisympatier

Skattning av partisympatier, kvinnor och män, inklusive osäkerhetsmarginal. November 2018

Parti

Kvinnor

Män

Totalt

  Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal Procent Osäkerhets- marginal
C
11,8 ±1,4 7,4 ±1,1 9,6 ±0,9
L
6,0 ±1,0 5,1 ±0,9 5,6 ±0,7
M
16,8 ±1,6 23,8 ±1,8 20,3 ±1,2
KD
5,8 ±1,0 4,7 ±0,9 5,2 ±0,7
S
34,3 ±2,0 27,7 ±1,9 31,0 ±1,4
V
10,6 ±1,3 7,7 ±1,1 9,1 ±0,9
MP
5,8 ±1,0 3,4 ±0,8 4,6 ±0,6
SD
7,5 ±1,2 18,4 ±1,7 13,0 ±1,0
Övr.
1,4 ±0,5 1,8 ±0,6 1,6 ±0,4

I tabellbilagan till publikationen Partisympatiundersökningen november 2018 redovisas partisympati för ett flertal olika grupper i den röstberättigade befolkningen. Här kommenteras respektive partis sympatisörer avseende kön, ålder, födelseland och utbildningsnivå.

Partisympatierna i november 2018

Centerpartiet

Det är 9,6 ± 0,9 procent av de röstberättigade som i november 2018 uppger att Centerpartiet är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Detta är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2018.

Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män. Stödet är även större bland dem som är 49 år och yngre jämfört med dem som är 50 år och äldre. Partiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är större bland personer med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial och gymnasial utbildning.

Liberalerna

I november 2018 är det 5,6 ± 0,7 procent av de röstberättigade som uppger att de sympatiserar med Liberalerna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2018.

Det går inte att se några säkerställda skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Liberalerna i november 2018. Det finns inte heller några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Stödet är större bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Ser man till utbildningsnivå är andelen sympatisörer störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Moderaterna

I november 2018 är det 20,3 ± 1,2 procent av de röstberättigade som uppger att Moderaterna är det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2018.

Stödet för Moderaterna är större bland män än kvinnor. Vad gäller åldersgrupper kan man inte se några säkerställda skillnader. Det finns ingen säkerställd skillnad i stödet mellan inrikes födda och utrikes födda. Det finns inte heller några säkerställda skillnader i stöd sett till utbildningsnivå.

Kristdemokraterna

I november 2018 är det 5,2 ± 0,7 procent av väljarkåren som uppger att de sympatiserar med Kristdemokraterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2018.

Det går inte att se några skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna i november 2018. Stödet är lägre bland dem som är 29 år och yngre jämfört med dem som är 50 år och äldre. Det finns inte några säkerställda skillnader i stöd efter födelseland (inrikes och utrikes födda) eller efter utbildningsnivå.

Socialdemokraterna

Det är 31,0 ± 1,4 procent av väljarkåren som i november 2018 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2018 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer. Stödet är mer än dubbelt så stort bland dem som är 65 år och äldre jämfört med dem som är 18-29 år. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet

I november 2018 är det 9,1 ± 0,9 procent av de röstberättigade som uppger Vänsterpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2018 är detta en statistiskt säkerställd ökning.

Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Vänsterpartiet större bland dem som är 49 år och yngre och lägre bland de som är 50 år eller äldre. Det går inte att notera någon säkerställd skillnad i andelen sympatisörer för Vänsterpartiet mellan inrikes och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.

Miljöpartiet

Det är 4,6 ± 0,6 procent av de röstberättigade som i november 2018 uppger Miljöpartiet som det parti som de sympatiserar med. Jämfört med maj 2018 är detta ingen statistiskt säkerställd förändring.

Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män. Vad gäller ålder är andelen som sympatiserar med Miljöpartiet högre bland dem som är 49 år och yngre jämfört med dem som är 65 år och äldre. Det finns inte någon säkerställd skillnad i sympati mellan inrikes födda och utrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera att stödet för partiet är störst bland dem med eftergymnasial utbildning.

Sverigedemokraterna

Det är 13,0 ± 1,0 procent av de röstberättigade som i november 2018 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med maj 2018 är detta en statistiskt säkerställd minskning.

Sverigedemokraterna har ett större stöd, mer än dubbelt så stort, bland män än bland kvinnor. Vad gäller åldersgrupper går det inte att se några tydliga mönster. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Sett till utbildningsnivå så är stödet för partiet betydligt större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

EU- och eurosympatier

Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2018 skulle 18,6 ± 1,1 procent rösta ja och 68,0 ± 1,4 procent rösta nej. 13,4 ± 1,0 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med maj 2018 har andelen som uppger att de skulle rösta ja minskat och andelen som skulle rösta nej ökat. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. 

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 58,6 ± 1,4 procent i november 2018. Andelen mot EU-medlemskapet var 15,6 ± 1,1 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 25,8 ± 1,3 procent.

Jämfört med maj 2018 har andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat. Andelen som uppger att de saknar uppfattning har också minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

Skattning av EU- och eurosympatier, november 2018. Procent
Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2018 - Partisympatier

Frågorna som ställdes var:

  1. Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att inför euron som valuta i Sverige?
  2. Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?

För mer information kring EU- och eurosympatierna hänvisar vi till Statistikdatabasen, se länk nedan.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2018 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 966 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 20 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent har varit förhindrade att medverka och 24,1 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 47,3 procent. Det totala antalet svarande är 4 721, vilket motsvarar 52,7 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 29 oktober till 27 november. En mer utförlig bortfallsredovisning finns i tabell 23 i publikationen Partisympatiundersökningen november 2018.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

Partisympatiundersökningen november 2018

I publikationens tabellbilaga återfinns även partisympatierna redovisade efter region, utländsk/svensk bakgrund, civilstånd, barn, inkomst, boendeform, sysselsättning, socioekonomisk grupp, sektor samt facktillhörighet.

Nästa publiceringstillfälle

Skattning av valresultat vid riksdagsval i maj 2019 publiceras den 4 juni 2019.

Partisympatier, samt EU-/eurosympatier, i maj 2019 publiceras den 11 juni 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se