Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori, 2016

Tabellen visar leveranser av petroleumprodukter i m3 resp. ton

   Stat, kommun,
landsting, företag inom
fjärrvärme och elsektorn
  Fastigheter  
 Jordbruk,
skogsbruk,
fiske
Gruvor och
mineralbrott,
tillverk.-industri
Kraftverk,
gasverk
Kraftvärme-
verk,
värmeverk
ÖvrigtJärnvägarSjöfart,
exkl
bunkring
för
utrikes
sjöfart
En- och
tvåbostads-
hus
Fler-
bostads-
hus
Övr.
fastig-
heter
ÖvrigtSumma
Dieselbränsle totalt, m3
86 699 148 474 1 389 328 .. 1 219 13 314 446 .. 3 955 5 565 074 5 860 594
lev via bensinstationer, m3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 425 342 4 425 342
övriga leveranser
86 699 148 474 1 389 328 .. 1 219 13 314 446 .. 3 955 1 139 732 1 435 252
Eldningsolja nr 1, m3
16 513 188 501 8 361 .. .. 918 38 899 20 995 4 854 163 045 227 793 749 629
Eldningsolja nr 2, m3
0 26 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 307
Eldningsolja nr 3 - 6, m3
0 98 442 353 25 280 0 0 4 261 0 0 18 504 2 471 149 311
Propan och butan (gasol)
totalt, ton
1 883 308 545 1 184 19 073 207 .. 0 0 14 127 .. 346 927
motorgas, ton
0 0 0 0 111 0 0 0 0 23 .. ..
gasol o d i bulk, ton
1 883 308 545 1 184 19 073 96 19 0 0 14 104 2 133 333 051
gasol o d i flaska, ton
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. ..

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se