Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
Tillförsel jan 19 jan 20 Föränd-
ring %
feb 2018–
jan 2019
feb 2019–
jan 2020
Föränd-
ring %
Produktion inom landet 16 379 16 689 1,9 158 675 164 755 3,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 407 5 931 ‑7,4 60 681 64 147 5,7
Vindkraft 1 840 3 514 91,0 16 964 21 576 27,2
Kärnkraft (kondens), netto 6 050 5 760 ‑4,8 65 648 64 043 ‑2,4
Konventionell värmekraft, netto 2 082 1 484 ‑28,7 15 381 14 988 ‑2,6
mottryck, industriellt 587 614 4,6 5 948 6 657 11,9
mottryck, kraftvärmeverk[1] 1 435 795 ‑44,6 8 459 7 497 ‑11,4
kondens 59 74 25,2 964 827 ‑14,1
gasturbin m.m. 1 1 6,9 12 8 ‑35,2
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 1 378 355 ‑74,2 12 261 8 048 ‑34,4
SUMMA TILLFÖRSEL 17 757 17 044 ‑4,0 170 936 172 802 1,1
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 484 3 588 44,5 29 251 36 336 24,2
Förbrukning inom landet 15 273 13 456 ‑11,9 141 685 136 468 ‑3,7
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 386 4 300 ‑2,0 50 000 48 711 ‑2,6
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 451 480 6,4 3 819 3 715 ‑2,7
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 296 287 ‑3,0 2 940 2 862 ‑2,7
Bostäder, service m.m.[4] 8 735 7 227 ‑17,3 73 838 70 694 ‑4,3
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
8 697 8 327 ‑4,3 75 427 74 209 ‑1,6
Förluster 1 405 1 162 ‑17,3 11 088 10 486 ‑5,4
stamnätsförluster 344 344 ‑0,1 3 180 3 274 3,0
övriga förluster 1 061 818 ‑22,9 7 908 7 211 ‑8,8
SUMMA ANVÄNDNING 17 757 17 044 ‑4,0 170 936 172 802 1,1

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-03-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se