Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  maj 19 maj 19 Föränd-
ring %
jun 2017–
maj 2018
jun 2018–
maj 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 12 852 12 753 ‑0,8 160 108 158 349 ‑1,1
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 071 5 368 ‑11,6 68 845 58 418 ‑15,1
Vindkraft 1 034 1 409 36,2 16 021 19 549 22,0
Kärnkraft (kondens), netto 4 844 4 930 1,8 60 581 64 496 6,5
Konventionell värmekraft, netto 903 1 046 15,8 14 662 15 884 8,3
mottryck, industriellt 456 531 16,5 5 953 6 266 5,3
mottryck, kraftvärmeverk[1] 347 482 39,1 7 729 8 732 13,0
kondens 99 32 ‑67,2 970 877 ‑9,6
gasturbin m.m. 2 1 ‑49,8 10 11 10,6
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 412 296 ‑28,2 12 938 10 965 ‑15,3
SUMMA TILLFÖRSEL 13 264 13 048 ‑1,6 173 046 169 311 ‑2,2
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 3 257 2 632 ‑19,2 30 609 30 607 0,0
Förbrukning inom landet 10 007 10 417 4,1 142 437 138 707 ‑2,6
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 218 4 078 ‑3,3 50 854 49 534 ‑2,6
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 220 241 9,5 3 755 3 623 ‑3,5
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 221 228 3,2 2 934 2 893 ‑1,4
Bostäder, service m.m.[4] 4 638 5 152 11,1 73 507 72 009 ‑2,0
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
5 372 5 027 ‑6,4 74 708 74 737 0,0
Förluster 710 718 1,1 11 387 10 648 ‑6,5
stamnätsförluster 257 222 ‑13,6 3 444 3 120 ‑9,4
övriga förluster 453 496 9,5 7 944 7 528 ‑5,2
SUMMA ANVÄNDNING 13 264 13 048 ‑1,6 173 046 169 311 ‑2,2

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se