Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 21 sep 22 Föränd-
ring %
okt 2020–
sep 2021
okt 2021–
sep 2022
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 11 978 12 192 1,8 161 607 171 768 6,3
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 849 5 633 16,2 71 785 68 362 ‑4,8
Vindkraft 2 227 2 008 ‑9,8 25 560 33 429 30,8
Solkraft (nätansluten)[1] 110 200 81,8 1 087 1 906 75,3
Kärnkraft (kondens), netto 3 711 3 378 ‑9,0 48 740 52 290 7,3
Konventionell värmekraft, netto 1 081 973 ‑10,0 14 435 15 781 9,3
mottryck, industriellt 468 481 2,8 6 220 6 837 9,9
mottryck, kraftvärmeverk[2] 462 384 ‑16,9 7 123 7 675 7,7
kondens 150 107 ‑28,7 1 075 1 253 16,6
gasturbin m,m, 1 1 0,0 17 16 ‑5,9
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 443 160 ‑63,9 9 725 5 558 ‑42,8
SUMMA TILLFÖRSEL 12 421 12 352 ‑0,6 171 332 177 326 3,5
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 2 401 2 714 13,0 33 679 39 516 17,3
Förbrukning inom landet 10 020 9 638 ‑3,8 137 653 137 810 0,1
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 3 926 3 632 ‑7,5 48 534 46 865 ‑3,4
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 206 209 1,5 3 635 3 502 ‑3,7
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 213 215 0,9 2 688 2 822 5,0
Bostäder, service m,m, 5 019 4 848 ‑3,4 73 086 74 233 1,6
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 5 125 4 805 ‑6,2 75 913 76 628 0,9
Förluster 656 734 11,9 9 710 10 388 7,0
stamnätsförluster 280 391 39,6 4 108 4 886 18,9
övriga förluster[6] 376 343 ‑8,8 5 602 5 502 ‑1,8
SUMMA ANVÄNDNING 12 421 12 352 ‑0,6 171 332 177 326 3,5

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-09

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se