Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  mar 19 mar 19 Föränd-
ring %
apr 2018–
mar 2018
apr 2018–
mar 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 15 755 15 659 ‑0,6 160 428 157 917 ‑1,6
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 6 592 5 766 ‑12,5 67 195 58 629 ‑12,7
Vindkraft 1 160 2 375 104,8 16 318 19 137 17,3
Kärnkraft (kondens), netto 6 365 5 760 ‑9,5 62 002 64 758 4,4
Konventionell värmekraft, netto 1 638 1 758 7,3 14 914 15 393 3,2
mottryck, industriellt 512 607 18,5 6 009 6 046 0,6
mottryck, kraftvärmeverk[1] 1 068 1 087 1,8 7 944 8 377 5,5
kondens 58 63 9,8 952 958 0,7
gasturbin m.m. 1 1 7,0 8 12 46,4
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 1 274 749 ‑41,2 13 369 11 228 ‑16,0
SUMMA TILLFÖRSEL 17 029 16 408 ‑3,6 173 796 169 145 ‑2,7
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 165 3 123 44,3 30 636 30 674 0,1
Förbrukning inom landet 14 864 13 285 ‑10,6 143 161 138 471 ‑3,3
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 483 4 448 ‑0,8 50 866 49 828 ‑2,0
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 478 379 ‑20,7 3 777 3 627 ‑4,0
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 293 268 ‑8,5 2 942 2 888 ‑1,8
Bostäder, service m.m.[4] 8 312 7 118 ‑14,4 74 096 71 503 ‑3,5
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
7 754 7 484 ‑3,5 74 250 74 985 1,0
Förluster 1 298 1 072 ‑17,4 11 480 10 625 ‑7,4
stamnätsförluster 285 264 ‑7,2 3 468 3 118 ‑10,1
övriga förluster 1 013 808 ‑20,2 8 013 7 507 ‑6,3
SUMMA ANVÄNDNING 17 029 16 408 ‑3,6 173 796 169 145 ‑2,7

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-10

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se