Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jun 19 jun 19 Föränd-
ring %
jul 2018–
jun 2018
jul 2018–
jun 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 11 352 12 834 13,1 160 734 159 820 ‑0,6
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 3 863 4 889 26,6 68 606 59 444 ‑13,4
Vindkraft 1 328 1 357 2,2 16 034 19 577 22,1
Kärnkraft (kondens), netto 5 343 5 771 8,0 61 469 64 924 5,6
Konventionell värmekraft, netto 818 817 ‑0,1 14 625 15 874 8,5
mottryck, industriellt 468 535 14,3 5 932 6 333 6,8
mottryck, kraftvärmeverk[1] 247 211 ‑14,3 7 720 8 687 12,5
kondens 103 70 ‑32,0 964 844 ‑12,4
gasturbin m.m. 1 0 ‑45,8 10 10 7,5
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 732 194 ‑73,5 12 405 10 426 ‑16,0
SUMMA TILLFÖRSEL 12 085 13 028 7,8 173 139 170 245 ‑1,7
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 860 3 913 36,8 30 833 31 660 2,7
Förbrukning inom landet 9 225 9 115 ‑1,2 142 305 138 586 ‑2,6
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 038 3 930 ‑2,7 50 800 49 426 ‑2,7
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 195 189 ‑3,1 3 754 3 617 ‑3,6
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 207 202 ‑2,4 2 936 2 888 ‑1,6
Bostäder, service m.m.[4] 4 176 4 146 ‑0,7 73 432 71 971 ‑2,0
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
4 423 4 481 1,3 74 783 74 774 0,0
Förluster 609 648 6,4 11 383 10 684 ‑6,1
stamnätsförluster 222 275 23,8 3 452 3 173 ‑8,1
övriga förluster 387 373 ‑3,6 7 932 7 511 ‑5,3
SUMMA ANVÄNDNING 12 085 13 028 7,8 173 139 170 245 ‑1,7

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se