Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 18 aug 19 Föränd-
ring %
sep 2017–
aug 2018
sep 2018–
aug 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 10 336 10 807 4,6 158 803 162 228 2,2
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 3 617 3 827 5,8 64 852 61 463 ‑5,2
Vindkraft 1 294 1 197 ‑7,5 15 825 19 883 25,6
Kärnkraft (kondens), netto 4 618 4 930 6,8 63 543 64 869 2,1
Konventionell värmekraft, netto 807 852 5,6 14 584 16 011 9,8
mottryck, industriellt 510 561 10,1 5 893 6 475 9,9
mottryck, kraftvärmeverk[1] 183 196 7,0 7 711 8 707 12,9
kondens 113 95 ‑15,8 969 821 ‑15,3
gasturbin m.m. 1 0 ‑52,9 10 10 ‑4,1
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 1 152 1 247 8,3 12 372 10 027 ‑19,0
SUMMA TILLFÖRSEL 11 487 12 054 4,9 171 175 172 254 0,6
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 1 981 2 620 32,3 29 158 33 615 15,3
Förbrukning inom landet 9 507 9 434 ‑0,8 142 016 138 640 ‑2,4
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 059 4 040 ‑0,5 50 686 49 332 ‑2,7
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 220 192 ‑12,7 3 811 3 577 ‑6,1
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 212 207 ‑2,4 2 942 2 883 ‑2,0
Bostäder, service m.m.[4] 4 387 4 370 ‑0,4 73 383 72 077 ‑1,8
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
4 475 4 541 1,5 75 031 74 694 ‑0,4
Förluster 629 625 ‑0,6 11 194 10 771 ‑3,8
stamnätsförluster 217 220 1,6 3 272 3 265 ‑0,2
övriga förluster 412 405 ‑1,7 7 923 7 506 ‑5,3
SUMMA ANVÄNDNING 11 487 12 054 4,9 171 175 172 254 0,6

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-11

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se