Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2020, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  sep 19 sep 20 Föränd-
ring %
okt 2018–
sep 2019
okt 2019–
sep 2020
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 11 356 11 039 ‑2,8 162 803 161 558 ‑0,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 464 4 641 4,0 62 065 70 348 13,3
Vindkraft 1 657 2 369 43,0 19 592 25 807 31,7
Kärnkraft (kondens), netto 4 351 3 149 ‑27,6 65 132 52 031 ‑20,1
Konventionell värmekraft, netto 884 880 ‑0,5 16 013 13 372 ‑16,5
mottryck, industriellt 499 478 ‑4,3 6 528 6 273 ‑3,9
mottryck, kraftvärmeverk[1] 313 299 ‑4,3 8 660 6 105 ‑29,5
kondens 72 102 41,8 818 986 20,5
gasturbin m.m. 0 1 178,3 8 8 3,3
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 960 1 339 39,5 10 018 10 839 8,2
SUMMA TILLFÖRSEL 12 316 12 378 0,5 172 820 172 396 ‑0,2
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 420 2 694 11,3 34 120 36 452 6,8
Förbrukning inom landet 9 897 9 684 ‑2,2 138 701 135 946 ‑2,0
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 3 835 3 919 2,2 49 116 47 677 ‑2,9
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 241 219 ‑9,1 3 599 3 922 9,0
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 219 201 ‑8,2 2 884 2 648 ‑8,2
Bostäder, service m.m.[4] 4 919 4 619 ‑6,1 72 299 70 843 ‑2,0
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
4 986 4 870 ‑2,3 74 681 73 913 ‑1,0
Förluster 683 726 6,3 10 803 10 856 0,5
stamnätsförluster 237 306 29,2 3 294 3 724 13,1
övriga förluster 446 420 ‑5,8 7 509 7 133 ‑5,0
SUMMA ANVÄNDNING 12 316 12 378 0,5 172 820 172 396 ‑0,2

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-09

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se