Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  nov 18 nov 19 Föränd-
ring %
dec 2017–
nov 2018
dec 2018–
nov 2019
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 14 156 14 856 4,9 158 398 164 486 3,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 470 6 333 15,8 60 889 64 626 6,1
Vindkraft 1 661 1 484 ‑10,6 16 834 19 066 13,3
Kärnkraft (kondens), netto 5 510 5 585 1,4 65 958 64 801 ‑1,8
Konventionell värmekraft, netto 1 515 1 454 ‑4,0 14 716 15 992 8,7
mottryck, industriellt 516 569 10,3 5 893 6 630 12,5
mottryck, kraftvärmeverk[1] 914 822 ‑10,1 7 845 8 553 9,0
kondens 84 62 ‑26,5 966 804 ‑16,8
gasturbin m.m. 1 1 ‑37,1 12 8 ‑39,1
Bruttoöverföring till Sverige inkl. transitering (import)[2] 1 124 849 ‑24,5 12 282 9 321 ‑24,1
SUMMA TILLFÖRSEL 15 280 15 705 2,8 170 679 173 806 1,8
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl. transitering (export)[2] 2 495 2 905 16,4 29 303 34 843 18,9
Förbrukning inom landet 12 785 12 800 0,1 141 377 138 964 ‑1,7
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05–33) 4 240 4 101 ‑3,3 50 224 48 960 ‑2,5
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[3] 357 412 15,4 3 842 3 671 ‑4,5
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 259 257 ‑0,8 2 942 2 882 ‑2,0
Bostäder, service m.m.[4] 6 851 6 974 1,8 73 305 72 625 ‑0,9
Bostäder, service m.m., temperatur-
korrigerat[4]
7 128 7 073 ‑0,8 75 293 74 631 ‑0,9
Förluster 1 078 1 056 ‑2,0 11 064 10 826 ‑2,2
stamnätsförluster 337 310 ‑8,0 3 203 3 287 2,6
övriga förluster 741 746 0,7 7 861 7 539 ‑4,1
SUMMA ANVÄNDNING 15 280 15 705 2,8 170 679 173 806 1,8

1) Inklusive dieselkraftverk

2) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.

3) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.

4) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-16

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se