Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  aug 20 aug 21 Föränd-
ring %
jul 2019–
aug 2020
jul 2020–
aug 2021
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 10 511 11 489 9,3 162 664 160 743 ‑1,2
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 863 5 356 ‑8,7 70 164 71 565 2,0
Vindkraft 1 204 1 898 57,7 25 095 25 702 2,4
Solkraft (nätansluten)[1] 130 155 19,6 750 1 060 41,3
Kärnkraft (kondens), netto 2 563 3 206 25,1 53 233 48 177 ‑9,5
Konventionell värmekraft, netto 752 874 16,2 13 421 14 241 6,1
mottryck, industriellt 496 558 12,5 6 301 6 230 ‑1,1
mottryck, kraftvärmeverk[2] 195 229 17,7 6 149 6 965 13,3
kondens 60 87 43,8 964 1 027 6,5
gasturbin m,m, 0 0 ‑56,1 7 17 134,8
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 1 519 454 ‑70,1 10 460 10 621 1,5
SUMMA TILLFÖRSEL 12 030 11 943 ‑0,7 173 124 171 364 ‑1,0
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 2 609 2 399 ‑8,1 36 178 33 971 ‑6,1
Förbrukning inom landet 9 420 9 544 1,3 136 946 137 393 0,3
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 3 829 3 886 1,5 47 593 48 450 1,8
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 212 202 ‑4,7 3 944 3 648 ‑7,5
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 189 198 4,8 2 666 2 676 0,4
Bostäder, service m,m, 4 487 4 604 2,6 73 688 72 883 ‑1,1
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 4 604 4 549 ‑1,2 76 943 75 870 ‑1,4
Förluster 703 654 ‑7,0 9 055 9 736 7,5
stamnätsförluster 354 300 ‑15,4 3 655 4 133 13,1
övriga förluster[6] 349 354 1,5 5 401 5 601 3,7
SUMMA ANVÄNDNING 12 030 11 943 ‑0,7 173 124 171 364 ‑1,0

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde.

Kommentarer

Elproduktionen gällande vattenkraft har reviderats avseende mars 2020. Revideringen innebär att posterna för Elförluster och Bostäder och service har ändrats. Kontakta oss gärna för mer information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-08

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se