Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  nov 21 nov 22 Föränd-
ring %
dec 2020–
nov 2021
dec 2021–
nov 2022
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 14 813 13 822 ‑6,7 163 529 170 360 4,2
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 5 509 6 181 12,2 70 593 68 941 ‑2,3
Vindkraft 2 863 2 284 ‑20,2 26 409 32 986 24,9
Solkraft (nätansluten)[1] 26 31 19,2 1 121 1 964 75,2
Kärnkraft (kondens), netto 4 931 4 031 ‑18,3 50 525 50 949 0,8
Konventionell värmekraft, netto 1 484 1 295 ‑12,7 14 881 15 520 4,3
mottryck, industriellt 580 488 ‑15,9 6 377 6 741 5,7
mottryck, kraftvärmeverk[2] 805 744 ‑7,6 7 421 7 554 1,8
kondens 98 62 ‑36,7 1 066 1 210 13,5
gasturbin m,m, 1 1 0,0 17 15 ‑11,8
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 575 1 053 83,1 8 750 5 995 ‑31,5
SUMMA TILLFÖRSEL 15 388 14 875 ‑3,3 172 279 176 355 2,4
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 3 344 3 383 1,2 34 097 39 802 16,7
Förbrukning inom landet 12 044 11 492 ‑4,6 138 182 136 553 ‑1,2
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 040 3 858 ‑4,5 48 342 46 446 ‑3,9
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 333 311 ‑6,6 3 616 3 469 ‑4,1
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 249 243 ‑2,4 2 724 2 815 3,3
Bostäder, service m,m, 6 509 6 231 ‑4,3 73 727 73 501 ‑0,3
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 6 727 6 792 1,0 75 980 76 388 0,5
Förluster 913 849 ‑7,0 9 773 10 322 5,6
stamnätsförluster 368 414 12,5 4 119 4 994 21,2
övriga förluster[6] 545 435 ‑20,2 5 654 5 328 ‑5,8
SUMMA ANVÄNDNING 15 388 14 875 ‑3,3 172 279 176 355 2,4

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se