Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2019

Aktieförmögenheten på ny rekordnivå

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-09-04 9.30

Den samlade aktieförmögenheten av aktier noterade på svenska marknadsplatser ökade med 17 procent under första halvåret 2019, då börsen återhämtade sig och antalet noterade bolag ökade. Aktieförmögenheten uppgick till 7 377 miljarder kronor vid slutet av perioden och nådde en ny rekordnivå.

Under första halvåret 2019 återhämtade sig börsen från fallet på 9 procent under närmast föregående halvår. Vid utgången av juni 2019 värderades aktier noterade på svenska marknadsplatser, inklusive dessa bolags onoterade serier, till 7 377 miljarder kronor. Det var en ökning med 1 087 miljarder under halvåret då börsen, enligt Affärsvärldens generalindex, steg med 17 procent.

Vid utgången av juni 2019 nådde aktieförmögenheten en ny rekordnivå, och antalet noterade bolag på svensk marknadsplats var 878 stycken. Det var en nettoökning med 14 bolag sedan utgången av 2018. På fem år har antalet noterade bolag ökat med mer än 50 procent.

Aktieförmögenhet och antal noterade bolag

Diagram

Aktieägarstrukturen på svenska marknadsplatser har under de senaste 20 åren haft små rörelser. Den största ägarsektorn var vid utgången av juni 2019 utlandet, med en ägarandel på 39 procent. Ägarandelen för icke-finansiella bolag ökade under halvåret med 0,6 procentenheter medan andelen för övriga finansiella bolag, där bland annat banker ingår, minskade med 0,2 procentenheter.

Aktieägarstrukturen per sista juni 2019

Diagram

USA och Storbritanniens andel minskade

Utlandssektorns ägande i aktier på den svenska marknaden låg kvar på 39 procent, och uppgick till 2 889 miljarder kronor vid utgången av juni 2019. Det är en ökning med 430 miljarder sedan utgången av 2018. De dominerande ägarländerna USA och Storbritannien, minskade sammantaget sina ägarandelar under första halvåret med 2 procentenheter till 56 procent. Storbritanniens ägarandel har minskat de senaste 2 åren, men minskningen gällande USA är ett trendbrott. Investerare i Luxemburg och Schweiz ökade samtidigt sina andelar med 3 procentenheter.

Hushållens medianportfölj ökade

Hushållssektorns ägande av aktier på de svenska marknadsplatserna uppgick till 870 miljarder kronor vid utgången av juni 2019. Det motsvarar 12 procent av det totala marknadsvärdet. Bland hushållen är det framförallt äldre personer som äger aktier. Nästan var femte person från 65 år och uppåt äger aktier. Deras innehav motsvarade mer än hälften av hushållssektorns aktieförmögenhet.

Fördelningen mellan män och kvinnor har inte förändrats dramatiskt. Män äger två tredjedelar av hushållens aktietillgångar och kvinnor äger en tredjedel. Hushållens totala medianportfölj, den mittersta portföljen efter storleksordning, för privatpersoner boendes i Sverige, låg på 42 000 kr. För män var motsvarande portfölj 47 000 kr, medan medianportföljen för kvinnor var 35 000 vid utgången av juni i år.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag, vilket gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av december 2018 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 16 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplats avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

I samband med publiceringen av aktieägarstatistiken i juni 2019 har en översyn av antal aktieägare, samt deras medel- och medianportföljer, gjorts. Samtliga aktieportföljer med ett marknadsvärde på noll kronor har rensats bort och dessa individer har exkluderats ur statistiken. Revideringar är gjorda för samtliga publicerade år. Tabeller i det Statistiska meddelandet kommer att påverkas. Inga värden i Statistikdatabasen berörs av korrigeringen.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-05

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se