Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2022

Aktieförmögenheten sjönk för första gången på två år

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-09-01 8.00

Under första halvåret 2022 sjönk aktieförmögenheten för första gången sedan coronapandemins utbrott och uppgick i slutet av juni till 9 300 miljarder kronor. Det är en minskning med 31 procent jämfört med slutet av december 2021. Det totala antalet aktieägare inom hushållssektorn fortsatte precis som halvåret innan att minska.

Under det första halvåret 2022 sjönk OMX Affärsvärldens generalindex med 30 procent och marknadsvärdet av svenska aktier noterade på svenska marknadsplatser minskade med 4 182 miljarder kronor. Det var första gången som aktieförmögenheten sjönk sedan coronapandemins utbrott. Nedgången skedde från höga nivåer då aktieförmögenheten steg med 71 procent mellan utgången av juni 2020 och december 2021.

Aktieförmögenhet och Affärsvärldens generalindex, ställningsvärden och index

Diagram: Aktieförmögenhet och Affärsvärldens generalindex, ställningsvärden och index

Vid utgången av juni 2022 fanns 1 047 noterade börsbolag vid svenska marknadsplatser, vilket är en ökning med 1,4 procent sedan december 2021.

Utlandet var fortsatt största ägarsektorn

Utlandssektorn var vid utgången av juni 2022 den största ägarsektorn på svensk marknadsplats med en aktieförmögenhet på 3 590 miljarder kronor. Det motsvarar 39 procent av marknadsvärdet, följt av icke- finansiella bolag och hushåll som stod för 29 respektive 16 procent.

Hushållssektorns ägande av aktier på svenska marknadsplatser uppgick till 1 123 miljarder kronor vid utgången av juni 2022 fördelat på 1,15 miljoner aktieägare. Det var en minskning med 33 000 ägare sedan årsskiftet, vilket innebär att ungefär var tionde svensk är aktieägare med en portfölj på minst 501 aktieposter i ett och samma bolag.

Aktieförmögenhet per ägarsektor, sista juni 2022, procent

Diagram: Aktieförmögenhet per ägarsektor, sista juni 2022, procent

Medianportföljen utjämnad mellan könen

Hushållens medianportfölj uppgick till 55 000 kronor i samtliga åldersgrupper vid utgången av perioden, vilket var en minskning med 18 procent sedan årsskiftet. I slutet av juni 2022 hade kvinnor en medianportfölj på 54 000 kronor medan männens motsvarade 55 000 kronor. Sedan medianportföljen började publiceras 2017 har skillnaden mellan män och kvinnors medianportföljer varit stora. Under de senaste fem åren har männen i genomsnitt haft en portföljstorlek på 11 000 kronor mer än kvinnorna, för att under detta halvår utjämnas. Av den totala aktieförmögenheten hos hushållen äger männen två tredjedelar och kvinnorna en tredjedel.

Antalet aktieägare ökade bland höginkomsttagare

Vid utgången av första halvåret 2022 återfanns flest antal aktieägare med en årsinkomst mellan 300 000 och 399 999 kronor. Denna inkomstgrupp motsvarar en sjättedel av det totala antalet aktieägare bland hushållen. De individer som tjänade 1 miljon eller mer ägde 55 procent av det totala portföljvärdet inom hushållssektorn.

Antalet aktieägare har minskat i inkomstgrupperna med en årsinkomst på upp till 599 000 kronor jämfört med juni 2021. Allra störst var minskningen i inkomstgruppen med en årsinkomst på 100 000 till 199 000 kronor där antalet aktieägare minskade med en fjärdedel. För de inkomstgrupper som hade en årsinkomst på 600 000 kronor eller mer ökade antalet aktieägare något. I inkomstgruppen med en årsinkomst på minst 1 miljon, som hade den största ökningen, steg antalet aktieägare med 1,7 procent. Att antalet aktieägare i en inkomstgrupp förändras kan både bero på att ägare bytt inkomstgrupp eller att de sålt av sitt aktieinnehav.

Antalet aktieägare per inkomstgrupp, antal (vänster) och procentuell förändring (höger), sista juni 2022

Diagram: Antalet aktieägare per inkomstgrupp, antal (vänster) och procentuell förändring (höger), sista juni 2022

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre än 501 aktier i ett bolag.  Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av juni 2022 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 14 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering: xxxx-xx-xx

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Sektionen för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Emma Blomqvist

Telefon
010-479 41 30
E-post
emma.blomqvist@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se