Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, december 2017:

Aktieförmögenheten minskade

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-03-01 9.30

Aktier noterade på svensk marknadsplats värderades till 6 997 miljarder kronor vid utgången av december 2017. Det var en nedgång med 60 miljarder under andra halvåret 2017 då Affärsvärldens generalindex föll med 1,5 procent. Samtidigt ökade antalet noterade bolag.

Aktieförmögenheten, värdet av de noterade bolagen på svensk marknadsplats, minskade med 60 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och uppgick till 6 997 miljarder vid utgången av december. Stockholmsbörsen gick enligt Affärsvärldens generalindex ned med 1,5 procent andra halvåret av 2017.

Utlandssektorns ägande ökade

Utlandssektorns andel av aktieägandet på de svenska marknadsplatserna ökade samtidigt som hushållens och investeringsfonders andelar minskade. Utlandssektorns marknadsvärderade aktietillgångar utgjorde 41 procent av tillgångarna totalt, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter sedan utgången av juni 2017. I utlandssektorn ingår förutom utländska bolag och privatpersoner, svenskar bosatta utomlands samt svenskar bosatta i Sverige som handlar via utländsk förvaltare. De största ägarländerna var Sverige följt av USA och Storbritannien. USA äger en tredjedel av utlandssektorns aktietillgångar följt av Storbritannien som äger nära en fjärdedel.

Aktieinnehavet fördelat på sektorer, procent, december 2017

Kvinnorna ägde en tredjedel av aktierna

Hushållssektorns andel av aktierna i bolag noterade på svensk marknadsplats minskade med 0,4 procentenheter till 11,2 procent under andra halvåret av 2017 och värderades till 781 miljarder kronor vid utgången av året. Ägandet var fortsatt skevt fördelat över befolkningen. Kvinnor ägde runt en tredjedel av aktierna. De äldre var överrepresenterade både bland kvinnor och bland män. Kvinnor över 64 år ägde hälften av kvinnornas aktietillgångar. För männen var motsvarande andel 56 procent. Var fjärde person över 64 år var aktieägare. Skevheten var tydlig även mellan inkomstgrupper där de med sammanlagd kapital- och förvärvsinkomst över en miljon ägde mer än hälften av de sammanlagda aktietillgångarna.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet understiger 501 aktier i ett bolag, vilket gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna eller förteckning över aktieinnehav som är förvaltarregistrerade. Vid utgången av 2017 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 11 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svensk marknadsplats avses Nasdaq/OMX Stockholm, Aktietorget, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Albert Kjellström

Telefon
010-479 42 61
E-post
albert.kjellstrom@scb.se