Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, september 2019

Upplåning i räntebärande värdepapper minskar

Statistiknyhet från SCB 2019-10-17 9.30

Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick till 7 834 miljarder kronor i slutet av september. Detta utgör en minskning med 71 miljarder sedan slutet av föregående månad.

Upplåningen i både obligationer och penningmarknadsinstrument har minskat sedan slutet av augusti. Totala värdepappersskulden i obligationer uppgick till 6 667 miljarder kronor i slutet av september, en minskning med 43 miljarder. Denna minskning har primärt orsakats av obligationer denominerade i utländska valutor, där skuldstocken för dollardenominerade obligationer minskat i värde med 27 miljarder kronor. Av denna minskning i dollardenominerade obligationer härstammar 29 miljarder från nettotransaktioner, där resterande orskats av valutakurseffekten.

För penningmarknadsinstrument uppgick värdepappersskulden till 1 167 miljarder kronor per sista september. Detta är en minskning med 29 miljarder sedan slutet av augusti. Bakom minskningen är det primärt värdepapper denominerade i svenska kronor, till ett värde av 19 miljarder kronor.

Skuldstock i banksektorn minskar

Inom banksektorn uppgick värdepappersskulden till 1 793 miljarder kronor i slutet av september. Detta är en minskning med 28 miljarder sedan föregående månad. Av denna minskning härstammar 27 miljarder från obligationer och resterande från penningmarknadsinstrument. Dollardenominerade obligationer inom banksektorn minskade med 29 miljarder kronor. Motsvarande minskning inom penningmarknadsintrument uppgick till 9 miljarder.

Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade värdepapper september 2019

Förfallostrukturen

Inom närmaste tre månaderna kommer räntebärande värdepapper till ett värde av 1 004 miljarder kronor att förfalla. Penningmarknadsinstrument utgör 846 miljarder av detta förfallovärde.

Värdepapper denominerade i utländska valutor till ett värde av 395 miljarder kronor kommer att förfalla inom närmaste tre månaderna. Av dessa utgör 238 miljarder värdepapper denominerade i dollar och 88 miljarder är värdepapper denominerade i euro.

Förfallostruktur, miljarder kronor

Emitterade värdepapper september 2019

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se