Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 1:a kvartalet 2019

Hushållens lån ökar i långsammare takt

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-05-23 9.30

Hushållens lån fortsatte att öka, men i en långsammare takt under första kvartalet 2019. Den årliga låneökningstakten var den lägsta på nästan fem år. Hushållens finansiella sparande var 59 miljarder kronor under första kvartalet i år. Det var lågt i jämförelse med motsvarande period de senaste åren.

Hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amortering, var 13 miljarder lägre än fjärde kvartalet och uppgick till 42 miljarder. Den årliga tillväxttakten på lån avtog ytterligare och uppgick till 4,9 procent. Det är en nedgång med 0,3 procentenheter sedan förra kvartalet. Inte sedan andra kvartalet 2014 har den årliga tillväxttakten varit så låg. Hushållens lån, som främst består av lån i bank- och bostadsinstitut samt CSN-lån, uppgick vid första kvartalet i år till 4 270 miljarder kronor.

Hushållens lån, transaktioner och årlig tillväxttakt, mdkr respektive procent

Diagram: Hushållens lån, transaktioner och årlig tillväxttakt, mdkr respektive procent

Lägre finansiellt sparande

Hushållens finansiella sparande uppgick under första kvartalet 2019 till 59 miljarder, vilket var 10 miljarder under snittet för ett första kvartal under den senaste femårsperioden. Det var de finansiella tillgångarna som bidrog till det jämförelsevis låga finansiella sparandet, då den minskade låneökningen hade motsatt effekt på sparandet.

Under första kvartalet 2019 var hushållens nysparande i finansiella tillgångar 102 miljarder. Det var lägre än för de senaste fem årens första kvartal. Bankinlåningen och försäkringssparandet var på samma höga nivå som tidigare, men nettoköpen av bostadsrätter avtog och fonder nettosåldes. Det finansiella sparandet är oftast högt under det första kvartalet, då periodiseringen av skatter har en stark positiv effekt på sparandet.

Hushållens intresse för nya bostadsrätter var lägre

Nettoköpen av ombildade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter uppgick till 7 miljarder under första kvartalet 2019, vilket var 2 miljarder lägre än under det fjärde kvartalet 2018. Sedan fjärde kvartalet 2017 har nettoköpen av nya bostadsrätter avtagit. Hushållens ägande i bostadsrättsandelar är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång.

Hushållen nettoköpte aktier och nettosålde fonder

Hushållen nettoköpte aktier för 7 miljarder och nettosålde fonder för 5 miljarder. Framförallt nettosåldes fondkategorin andra fonder, där bland annat hedgefonder och fond-i-fond ingår. Även föregående kvartal nettosåldes andra fonder, vilket var ett trendbrott. Andra fonder har tidigare varit den mest populära kategorin att investera i, och sedan 2012 har hushållen nettoköpt andra fonder för i genomsnitt 6 miljarder kronor per kvartal.

Hushållens förmögenhet ökade

Hushållens finansiella förmögenhet ökade kraftigt under första kvartalet, och var tillbaka på nästan samma nivå som innan det kraftiga börsfallet föregående kvartal. De finansiella tillgångarna är i hög grad aktierelaterade och följer till stor del Stockholmsbörsens utveckling.

Hushållens finansiella nettoförmögenhet, mätt som finansiella tillgångar minus skulder, uppgick vid slutet av kvartalet till 9 749 miljarder kronor.

Hushållens finansiella förmögenhet och Stockholmsbörsen, mdkr och procent

Diagram: Hushållens finansiella förmögenhet och Stockholmsbörsen, mdkr och procent

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna, där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för första kvartalet 2019, uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 2017 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 21 mars.

Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i Statistiknyheten för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper, fjärde kvartalet 2018

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se