Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 3 2021

Utrikeshandeln med tjänster i fortsatt återhämtning

Statistiknyhet från SCB 2021-12-06 9.30

Återhämtningen i utrikeshandeln med tjänster stärktes under årets tredje kvartal. Precis som under det andra kvartalet så ökade tjänsteslaget resor mest, men ännu når inte konsumtionen utomlands upp till nivåerna innan pandemin.

Tjänstehandeln tilltar

Utrikeshandeln med tjänster fortsätter att öka på bred front under det tredje kvartalet 2021. Tjänsteexporten ökade med 14 procent och tjänsteimporten med 22 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick till 168 miljarder kronor under årets tredje kvartal, medan tjänsteimporten uppgick till 176 miljarder kronor. Den starka importökningen medförde ett negativt tjänstenetto på 8,5 miljarder kronor. Motsvarande siffra för samma kvartal föregående år var positiv och uppgick till 1,9 miljarder kronor.

Resor ökar markant

Coronapandemins hårda grepp om resebranschen lättade ordentligt under årets tredje kvartal. Jämfört med samma kvartal föregående år har exporten inom tjänsteslaget resor (konsumtion i utlandet) ökat med 81 procent och importen med 83 procent. Trots detta är det en bit kvar innan konsumtionen utomlands uppnår samma nivåer som innan pandemin.

På exportsidan ökade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 7 procent och tele-, data- och informationstjänster med 10 procent. Övriga affärstjänster (som innefattar bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster) ökade med 5 procent. Transporterna ökade med 26 procent.

På importsidan ökade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 30 procent. Tele-, data- och informationstjänster ökade med 11 procent, och övriga affärstjänster med 12 procent. Transporterna ökade med 17 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 3 2021
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2021K3 2020K3 2021K3 2021K3/2020K3 2021K3 2020K3 2021K3 2021K3/2020K3
Totalt 167 755 146 969 100,0 14,1 176 298 145 020 100,0 21,6
Bearbetning av varor 2 607 2 458 1,6 6,1 3 018 3 102 1,7 ‑2,7
Underhåll- och reparationstjänster av varor 494 646 0,3 ‑23,5 1 030 778 0,6 32,4
Transporter 20 277 16 072 12,1 26,2 21 264 18 256 12,1 16,5
Resor 19 120 10 573 11,4 80,8 26 329 14 399 14,9 82,9
Byggtjänster 1 098 1 286 0,7 ‑14,6 2 836 2 942 1,6 ‑3,6
Försäkrings- och pensionstjänster 1 624 1 483 1,0 9,5 1 333 1 098 0,8 21,4
Finansiella tjänster 9 001 8 334 5,4 8,0 4 436 3 890 2,5 14,0
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 17 935 16 736 10,7 7,2 25 635 19 661 14,5 30,4
Tele-, data-, och informationstjänster 34 385 31 285 20,5 9,9 25 207 22 669 14,3 11,2
Övriga affärstjänster 45 484 43 512 27,1 4,5 61 181 54 695 34,7 11,9
Personliga tjänster, kultur m.m. 14 647 13 364 8,7 9,6 3 434 2 966 1,9 15,8
Övriga offentliga varor och tjänster 1 082 1 220 0,6 ‑11,3 594 564 0,3 5,3

Revideringar

Kvartal 2 2021 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2022-03-03 klockan 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Förfrågningar

SCB

Christian Surtin

Telefon
010-479 46 86
E-post
christian.surtin@scb.se

Joacim Bergman

Telefon
010-479 44 19
E-post
joacim.bergman@scb.se