Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter 2020

Hushållen betalar 75 000 kronor för boende år 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-06-18 9.30

År 2020 är hushållens medianutgift för boendet ungefär 75 000 kronor. I äganderätt är medianutgiften 79 000 kronor medan hushåll i hyresrätt betalar 75 000 kronor och hushåll i bostadsrätt betalar 72 000 kronor.

Ensamhushåll tillhör de hushåll som betalar minst för sitt boende. Deras medianutgift är 63 000 kronor per år. Fler personer innebär en högre boendeutgift. Sammanboende med barn betalar till exempel 111 000 kronor i medianutgift.

Boendeutgift per hushåll efter hushållstyp, år 2020, Medianvärde

diagram

Olika hushållstyper bor i olika upplåtelseformer. Av nästan 1,8 miljoner hushåll i hyresrätt är det ungefär 1 miljon som är ensamhushåll. Deras medianutgift är ungefär 68 000 kronor. Även i bostadsrätt är det vanligt med ensamhushåll. De utgör ungefär hälften av hushållen i bostadsrätt och betalar 58 000 kronor i medianutgift. I äganderätt är ungefär vart fjärde hushåll ett ensamhushåll och de har en medianutgift på 60 000 kronor.

I äganderätt är det vanligast med hushåll med sammanboende vuxna med eller utan barn och av dem är det något vanligare med sammanboende utan barn. De sammanboende utan barn har en medianutgift på ungefär 65 000 kronor. Sammanboende med barn betalar 120 000 kronor.

Definitioner och förklaringar

Med äganderätt avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus som hushållet äger.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Hyresrätt: Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Boendeutgift hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgift bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Boendeutgift äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, tomträttsavgäld, amortering, driftsutgift (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Hushållen som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se