Till innehåll på sidan

Hushållens boende 2020

Hushållens boende 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-04-22 9.30

Vid utgången av 2020 var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen i Sverige följt av hyresrätter i flerbostadshus. I Stockholms län var däremot bostadsrätter i flerbostadshus den vanligaste boendeformen. Hushållets sammansättning påverkar valet av boendeform. För ensamstående kvinnor med eller utan barn var den vanligaste boendeformen hyresrätt i flerbostadshus.

Per den 31 december 2020 fanns det 4 776 239 hushåll i Sverige. Närmare 9 av 10 hushåll hade någon av de tre vanligaste boendeformerna. Den vanligaste boendeformen var småhus med äganderätt, 40 procent av hushållen, följt av flerbostadshus med hyresrätt, 28 procent, och flerbostadshus med bostadsrätt, 21 procent.

Andel hushåll efter boendeform 31 december 2020

Andel hushåll efter boendeform 31 december 2020

I samtliga län, förutom Stockholms län, var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen. I Stockholms län var flerbostadshus med bostadsrätt vanligast, 38 procent av hushållen, följt av flerbostadshus med hyresrätt, 28 procent.

I tio av 21 län hade drygt hälften av hushållen boendeformen småhus med äganderätt. I Dalarnas län var andelen störst, 56 procent av hushållen. Lägst andel hushåll boende i småhus med äganderätt var det i Stockholms län, 24 procent.

Andel hushåll efter boendeform per län 31 december 2020

Andel hushåll efter boendeform per län 31 december 2020

Trots att småhus med äganderätt var den vanligaste boendeformen i 266 av 290 kommuner, var det ovanligt att en person i Solna kommun i Stockholms län bodde så. Endast 1,3 procent av kommunens hushåll bodde i småhus med äganderätt. Solna, Sundbyberg och Stockholm var de tre kommuner där färre än 10 procent av hushållen bodde i småhus med äganderätt. I Solna bodde 61 procent av hushållen i bostadsrätter i flerbostadshus och det var den enda kommunen där över hälften av hushållen hade den boendeformen.

I nio kommuner var bostadsrätter i flerbostadshus den vanligaste boendeformen. Av dem ligger sju i Stockholms län. I övriga Sverige var det bara i Uppsala och Lund som bostadsrätter i flerbostadshus var den vanligaste boendeformen.

I 15 av 290 kommuner var den vanligaste boendeformen hyresrätter i flerbostadshus. Högst andel hushåll i hyresrätter i flerbostadshus, 45 procent, hade Södertälje i Stockholms län. Det var främst i storstäder och större städer som hyresrätter i flerbostadshus var den vanligaste boendeformen.

Ensamstående kvinnor bor främst i hyresrätter i flerbostadshus

Boendeformen skiljer sig mellan olika typer av hushåll. Hushållstyperna sammanboende och övriga hushåll, med eller utan barn, bor främst i småhus med äganderätt. Högst andel boende i småhus med äganderätt hade sammanboende med två barn, 69 procent. Ensamstående, med eller utan barn, bor däremot främst i flerbostadshus med hyresrätt. Det finns dock en könsskillnad. För ensamstående män 65 år eller äldre utan barn och ensamstående män med barn 0-24 år var småhus med äganderätt den vanligaste boendeformen.

Hälften av hushållen Ensamstående män med barn 0-24 år hade boendeformen småhus med äganderätt. I motsvarande grupp för kvinnor bodde hälften av hushållen i flerbostadshus med hyresrätt. Lägst andel med boendeformen småhus med äganderätt, 12 procent, hade gruppen Ensamstående kvinnor yngre än 65 år utan barn.

Andel hushåll efter hushållstyp och boendeform, 31 december 2020

Andel hushåll efter hushållstyp och boendeform, 31 december 2020

Störst bostadsarea per person i småhus med äganderätt

Den genomsnittliga bostadsarean per person i Sverige 2020 var 42 kvadratmeter (kvm). Mest utrymme hade personer boende i småhus med äganderätt, 47 kvm per person. Personer boende i småhus med bostads- eller hyresrätt hade i genomsnitt ett boendeutrymme på 41 respektive 40 kvm. Bostäder i flerbostadshus är ofta mindre än bostäder i småhus och personer boende i flerbostadshus hade något mindre bostadsutrymme, 39 kvm i bostadsrätt och 34 kvm i hyresrätt. Minst utrymme hade boende i specialbostad, så som studentbostäder och äldreboenden, där den genomsnittliga bostadsarean var 29 kvm per person.

Genomsnittlig boarea per person efter boendeform, 31 december 2020

Genomsnittlig boarea per person efter boendeform, 31 december 2020

Definitioner och förklaringar

Centralt i boendestatistiken är redovisningen av personers/hushålls boendeform. De definieras utifrån uppgift om i vilken hustyp hushållet bor (småhus, flerbostadshus eller annat) tillsammans med hur hushållet förfogar över bostaden. Det vill säga om hushållet äger eller hyr bostaden.

Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen och uppgifter om lägenheter i SCB:s register över bostadsbeståndet.

Ett hushåll består av alla personer som är folkbokförda på samma bostad.

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

Äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt utgår från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Bostadsrätt avser bostäder som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren.

Flerbostadshus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar.

Hushållstyp anger hushållets sammansättning. I statistiken över hushållens boende delas variabeln in i hushållstyperna Ensamboende, Ensamstående med barn, Sammanboende med eller utan barn samt Övriga hushåll med och utan barn.

Antal hushåll och individer som redovisas i statistiken över hushållens boende överensstämmer med den registerbaserade hushållsstatistiken. Däremot finns det skillnader i indelningen av hushållstyper.

Hushållstyper i registrerad hushållsstatistik jämfört med hushållstyper i statistiken över hushållens boende (xlsx)

Nästa publiceringstillfälle

Statistik för 2021 publiceras i slutet av april 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se