Till innehåll på sidan

Befolkningens it-användning 2018

Ökning av e-handelsinköp av läkemedel

Statistiknyhet från SCB 2018-11-28 9.30

Årets undersökning av Befolkningens it-användning visar att fler svenskar handlar varor och tjänster via internet än tidigare. Speciellt andelen som har köpt läkemedel har ökat kraftigt från 5 procent 2014 till 20 procent 2018. Det är fortfarande vanligare att kvinnor handlar kläder eller sportartiklar online än män. Män handlar i större utsträckning datorer eller datautrustning.

Att beställa biljetter till resor hör till de populärare tjänsterna när det gäller köp av varor/tjänster via internet, av befolkningen har cirka hälften ordnat en resa online. Att beställa kläder online har ökat från 41 procent till 49 procent mellan åren 2014 till 2018. Det finns en könsskillnad där det är vanligare bland kvinnor att handla kläder och sportartiklar via internet jämfört med män. Man ser även skillnader i åldersmönstret där det är vanligare bland yngre kvinnor 16-24 år, där 73 procent har handlat kläder online. För män i samma ålderskategori ligger det på 50 procent.

I diagrammet nedan illustreras att fördelningen för övriga varukategorier generellt sett är jämn mellan könen. Dock finns det vissa produktgrupper som skiljer sig åt. E-handel av hushållsvaror har blivit vanligare och i år har 30 procent köpt hushållsvaror jämfört med 2014 då det var 21 procent som hade gjort det.

Den vara som har störst ökning genom åren är läkemedel. Köp av läkemedel online har sedan 2014 ökat markant, den har växt från 5 procent till 20 procent. Kvinnor i åldern 35-44 är den grupp där flest angivit att de handlat läkemedel via internet.

Köpta/beställda utvalda varor/tjänster online av kvinnor och män 16-85 år, 2018 (procent)

Diagram: Köpta/beställda utvalda varor/tjänster online av kvinnor och män 16-85 år, 2018

Vanligast att ansluta med mobil

De flesta i Sverige har idag tillgång till internet och många använder internet dagligen. I takt med den ökade tillgången kan vi se att allt fler använder sig av olika digitala tjänster.

Internettillgången är störst bland den yngre befolkningen, där i princip samtliga mellan 16 och 24 år har tillgång till internet. Sedan 2017 har tillgången till internet bland den äldre befolkningen, 75-85 år, ökat med 11 procentenheter.

Mobiltelefon uppges vara den vanligaste utrustningen för att ansluta till internet för samtliga åldersgrupper. Idag använder över 6,5 miljoner svenskar i åldern 16 till 85 sina mobiler för att koppla upp sig till internet. Den största ökningen har skett bland den äldre befolkningen. För kvinnor mellan 75-85 år har internettillgång genom mobiltelefon ökat från 9 procent 2016 till 27 procent 2018. Bland barnfamiljer är 9 av 10 anslutna till internet genom mobiltelefon.

Det blir också allt vanligare att koppla upp sig genom bärbar dator framför stationär dator. Knappt 4 av 10 svenskar använder en stationär dator för att koppla upp sig till internet medan 6 av 10 svenskar använder en bärbar dator. Att använda stationär dator är vanligare bland de över 45 år medan yngre använder bärbara datorer i högre utsträckning.

Delningsekonomi vanligare bland inrikes födda

Delningsekonomi utvecklas snabbt i världen, även benämnt som plattformsekonomi. Det kan röra sig om att hyra eller hyra ut bostad/transport, skaffa arbete eller köpa olika tjänster via digitala applikationer från andra privatpersoner.

Det är vanligare att personer födda i Sverige använder plattformstjänster för att ordna semesterboende jämfört med utrikes födda, 17 procent jämfört med 8 procent. Det vanligare att män och utrikes födda använder sig av biltransporttjänster.

Plattformsekonomi efter typ av tjänst, andel personer efter kön och bakgrund, 2018 (procent)

Diagram: Plattformsekonomi efter typ av tjänst, andel personer efter kön och bakgrund, 2018

8 av 10 använder digitala legitimeringstjänster

Nästan 6 miljoner svenskar använder Mobilt BankID eller BankID med kortläsare vid legitimering på internet i åldersgruppen 16-85 år. Det är vanligare att inrikes födda, 84 procent, använder legitimeringen jämfört med utrikes födda, 68 procent. Personer bosatta i Stockholm använder sig mest av digitala legitimeringstjänster och personer i Mellersta Norrland minst.

Digitala legitimeringstjänster andel kvinnor och män 16-85 år, 2018 (procent)

Diagram: Digitala legitimeringstjänster andel kvinnor och män 16-85 år, 2018

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på undersökningen Befolkningens it-användning som ingår i Sveriges officiella statistik. Tidigare har undersökningen haft namnet it-bland individer. I undersökningen ställs cirka 115 frågor som berör internetanvändning och it-användning hos privatpersoner. All statistik som presenteras här, och mycket mer går att hämta ur Statistikdatabasen på SCBs webbplats.

Om du har några frågor kring hur statistiken framställs hänvisar vi först och främst till Statistikens framställning (2018) som du hittar på undersökningens produktsida. Om du undrar över statistikens kvalitet hänvisar till produktens Kvalitetsdeklaration som du hittar på samma ställe. Om du vill ha hjälp med att tyda resultatet, ta fram underlag eller likande är du välkommen att höra av dig till oss.

Sedan 2014 har SCB lagt till åldersgruppen 74-85 år i urvalet, för historiska jämförelser längre bak i tiden bör man använda den totalen. I EU samarbetet används 16-74 år och den statistiken som publiceras på Eurostats hemsida där man kan göra EU jämförelser. Eurostat kommer att publicera statistiken 18 december 2018.

De regionala skattningarna redovisas på regioner efter indelningen NUTS 2.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-22 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se