Till innehåll på sidan

Branschfördelade miljöskatter 2016

Ökade miljöskatteintäkter 2016

Statistiknyhet från SCB 2018-10-10 9.30

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än 5 miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen.

Nu finns ny branschfördelad statistik över miljöskatteintäkterna 2016. Under 2016 ökade statens miljöskatteintäkter med 5 miljarder kronor jämfört med året innan, från 93 till 98 miljarder kronor. Det beror främst på ökade intäkter från de energirelaterade skatterna vilka utgör nära 80 procent av de totala miljöskatteintäkterna.

Av den totala ökningen på 5 miljarder kronor står energiskatten på bränsle för drygt 3 miljarder kronor och energiskatten på el för nära 1 miljard kronor. Även andra energirelaterade skatteintäkter som avgiften till kärnbränslefonden och skatt på termisk effekt i kärnkraft ökar. Koldioxidskatten, som också räknas som en energiskatt, är fortfarande den miljöskatt som inbringar störst miljöskatteintäkter, men intäkterna 2016 minskar med ungefär en halv miljard.

Förutom energiskatter utgör skatter på transport en stor del av miljöskatteintäkterna, ungefär 20 procent. Även transportrelaterade skatter ökar under 2016, med nära 1 miljard kronor. Det beror främst på ökade intäkterna från trängselskatten.

Miljöskatteintäkter per bransch

Den nya branschfördelade statistiken för 2016 visar mer detaljer från ökningen. I figuren nedan visas branschfördelade energirelaterade skatter (energiskatt på bränsle och el, koldioxidskatten, och svavelskatten), vilka utgör ungefär 75 procent av alla miljöskatteintäkter. Ökningen 2016 återfinns både hos hushållen och näringslivet, men intäkterna från näringslivet ökar något mer både i absoluta tal och procentuellt.

Miljöskatteintäkter från energiskatter uppdelat på hushåll och näringsliv, 2008–2016, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter från energiskatter uppdelat på hushåll och näringsliv, 2008–2016, miljarder kronor

Under 2016 höjdes energiskatten på vissa bränslen, som eldningsolja och bensin, vilket är en förklaring till varför intäkterna från energiskatt på bränslen ökar. Inom näringslivet ökar intäkterna med drygt 2 miljarder kronor, framförallt från tjänstenäringarna och transportbranschen, men ökningen syns i alla branschaggregat. Intäkterna från energiskatten på bränslen ökar med drygt 1 miljard kronor från hushållen.

Intäkter från energiskatt på bränslen i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2015 och 2016, miljarder kronor

Diagram: Intäkter från energiskatt på bränslen i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2015 och 2016, miljarder kronor

Information om revidering

Ny statistik om energianvändningen per bransch har publicerats, detta utgör grunden för att kunna fördela ut miljöskatterna till ekonomisk aktör och ger revideringar hela tidsserien. Även ny metod för att fördela energiskatten och koldioxidskatter för vissa bränslen med avseende på skattesatser och undantag från skattesatser, vilket ger stora revideringar hela tidsserien, från 2008 och framåt.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Dokumentation för Miljöräkenskaperna

Definitioner och förklaringar

Miljöskatter

Den definition av en miljöskatt som används vid SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Den finns idag i den globala statistiska standarden för miljöräkenskaper SEEA Central Framework och möjliggör komparativa studier mellan olika länder. Eurostats definition av en miljöskatt lyder:

“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has a proven, specific negative impact on the environment, and which is identified in ESA as a tax."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt, inte dess motiv eller namn. ESA avser European system of Accounts och avser riktlinjerna för beräkning av nationalräkenskaper.

Europeisk statistik

Environmental tax revenues

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av branschfördelade miljöskatter fram till 2017 kommer att ske under hösten 2019. Preliminära totala miljöskatter fram till 2018 kommer att publiceras under våren 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se