Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2022

Utsläppen från flygbranschen fortsätter att öka andra kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-10-27 8.00

Utsläppen från den svenska flygbranschen ökar med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Den stora ökningen beror på minskat flygande under covid-pandemin. Utsläppen från flygbranschen är fortfarande lägre än innan pandemin.

– Coronapandemins effekt på utsläppen från flygbranschen som vi sett mellan åren 2020 och 2021 klingade av under andra kvartalet 2022. Men flygbranschen ligger fortfarande 14 procent under utsläppstalen för motsvarande kvartal 2019, säger Axel Ehrling, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Totala växthusgasutsläpp, BNP i marknadspris och fasta priser referensår 2021, indikator för utsläpp från flygbranschen 2019k1-2022k2. Index 2019k1=100

diagram

Källa: SCB

Utveckling för andra kvartalet i korthet

Procenttalen är i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, om inget annat anges. Växthusgasutsläppen mäts i koldioxidekvivalenter.

  • Utsläppen från den svenska ekonomin minskar med 2 procent andra kvartalet 2022 och uppgår till 11,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, under samma period ökar BNP med 3 procent.
  • Utsläpp från transportbranschen ökar med 267 kiloton, varav flygbranschen ökar med 300 kiloton, det vill säga mer än branschaggregatet.
  • Utsläpp från privat konsumtion minskar med 9 procent vilket är en minskning med 204 kiloton Varav 152 kiloton beror på minskad mobilanvändning av diesel.
  • Branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske samt branschen byggverksamhet minskar sina utsläpp med 70 respektive 76 kiloton, vilket motsvarar en minskning med 3 respektive 17 procent.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP i marknadspris och fasta priser referensår 2021, 2008k1-2022k2, Index 2008k1=100

diagram

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007, ej säsongsrensat. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2021
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
  2022K2 Förändring jämfört med samma kvartal 2021 2022K2 Förändring jämfört med samma kvartal 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 113 ‑70 ‑3,2% 19 400 ‑280 ‑1,4%
Utvinning av mineral 201 ‑4 ‑2,2% 11 570 ‑65 ‑0,6%
Tillverkningsindustri 3 475 ‑65 ‑1,8% 170 310 684 0,4%
El, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall 1 508 ‑14 ‑0,9% 41 336 1 988 5,1%
Byggverksamhet 374 ‑76 ‑16,9% 97 681 2 421 2,5%
Transportbranschen 1 498 267 21,6% 47 537 4 094 9,4%
Övriga tjänster 715 ‑94 ‑11,6% 630 294 40 949 6,9%
Offentlig sektor 88 ‑9 ‑9,0% 251 964 ‑2 199 ‑0,9%
Hushåll och ideella organisationer1 1 976 ‑204 ‑9,4% 16 499 755 4,8%
Totala ekonomin2 11 948 ‑270 ‑2,2% 1 442 164 47 182 3,4%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. [2] BNP från produktionssidan, faktiska värden (ej kalenderkorrigerat) Källa: SCB

 

Definitioner och förklaringar

Vad visar kvartalsstatistiken?

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår. Produktionsbaserade utsläpp är svenska ekonomiska aktörers utsläpp av växthusgaser. Statistiken omfattar utsläppen från svenska företag och personer som skett både utanför och innanför Sveriges gränser. Produktionsbaserade utsläpp följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk statistik, nationalräkenskaperna.

För flygbranschen inkluderas utsläpp som uppstår från flygbolag med ekonomisk hemvist i Sverige, oberoende var i världen dessa utsläpp uppstår. Utsläpp från utländska flygbolag som flyger till, från eller inom Sverige inkluderas inte.

Revideringar

För andra kvartalet 2022 har OECD:s tidsserie om koldioxidutsläpp från luftfart används för hela tidserien 2008-2022kv2, för mer information se: oecd.org.

Tidigare kvartalsberäkningar har 2021kv1 och framåt beräknats med underlag från undersökningen månatlig bränslestatistik. I produktionen av kvartal 2 2022 har användningen av OECD data lett till en ändrad fördelning av utsläppen över tidigare kvartal. Tidigare publicerade data visar därför 175 kton högre utsläpp för flyget helåret 2021, samt en annan fördelning av utsläppen per kvartal. 

Växthusgasutsläpp från D35 – E39 energi, vatten, avlopp och avfall revideras ner för tidsperioden 2022 kv1 med 140 kiloton, detta efter uppdaterade uppgifter om användning av bränsle för energisektor. 

Vid denna publicering är växthusgasutsläpp från C19-21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel mellan 54 och 68 kiloton koldioxidekvivalenter högre för tidsperioder 2021kv1 – 2022 kv1 än vid förra publicering efter nya uppgifter om ETS-handel.

För mer information om hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft tredje kvartalet 2022 sker 2 februari 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Axel Ehrling

Telefon
010-479 40 69
E-post
axel.ehrling@scb.se