Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2016:

Tillverknings- och transportindustrin fortsatt största källan till klimatgaser

Statistiknyhet från SCB 2018-03-27 9.30

De totala utsläppen av växthusgaser de senaste tre åren planar ut. De största bidragen kommer ifrån tillverknings-och transportindustri där åkeri, rederi och flyg ingår. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken från SCB:s Miljöräkenskaper.

Den nedåtgående trenden för el- gas och fjärrvärmeindustrin upphörde under 2016 då de ökade växthusgasutsläppen med 6 procent. Transportindustrin ökade sina utsläpp av växthusgaser med 5 procent. Övriga näringar och hushållen minskade sina utsläpp.

Nu finns den slutliga årsstatistiken för 2016 tillgänglig. Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen uppgick till strax under 62 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär lika mycket som året innan. Sedan tidsseriens början, 2008, har utsläppen minskat med 14 procent. De senaste tre åren har utsläppen i stort sett varit oförändrade.

Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2016, per aggregerad Näringsgren (SNI 2007), tusen ton koldioxidekvivalenter

Diagram

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper

Mellan 2015 och 2016 ökade utsläpp av växthusgaser i transportbranschen med 5 procent. I transportbranschen står rederierna för den största delen av utsläppen med över 54 procent. De ökade utsläppen med 9 procent. Men det var flygbolagen som ökade mest, med 15 procent under samma tidsperiod. Landtransportföretag minskade sina bidrag till växthusgaserna med 10 procent.

El-gas och värmeverken har de senaste två åren, 2014-2015, haft en nedåtgående trend i utsläpp av växthusgaser. Under 2016 steg de däremot igen med cirka 6 procent jämfört med 2015. En förklaring är att produktionen ökade under året. men också att vintern var kall och att stora delar av Sverige hade lite nederbörd år 2016.

Många näringsgrenar minskade dock sina utsläpp av växthusgaser. Inom servicenäringar minskade utsläppen med 5 procent, mycket beroende på minskad användning av fossila bränslen. Istället har användning av biobränslen ökat. Andra näringsgrenar som har minskat sina utsläpp av växthusgaser är bland annat byggverksamhet, offentlig sektor, och utvinning av mineraler. Jord-, skogs- och fiskeindustrierna har i stort sett oförändrade utsläpp jämfört med 2015.

Hushållen fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser

Hushållen fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser. Mellan 2015 och 2016 minskades utsläppen med 3 procent. Hushållen är tredje största gruppen som påverkar utsläppen av växthusgaser med uppvärmning och drivmedelsanvändning. Minskningen av växthusgaserna kan förklaras med att mindre fossilbränsle används både i fordon och för uppvärmning. Istället ökar användning av biobränslen, främst som drivmedel. Inom uppvärmning är det ingen förändring.

Bruttonationalprodukten stiger medan utsläppen planar ut

Mellan åren 2008-2017 ökade BNP med nära 20 procent. Utsläppen av växthusgaser följde den ekonomiska trenden mellan 2008-2010 men har därefter sjunkit. Under de senare åren mellan 2014 och 2016 har utvecklingen planat ut.

Utvecklingen av bruttonationalprodukten och utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2017, index 2008=100

Diagram

Not: BNP i fasta priser

Användningen av biobränslen ökar successivt

Totalt i den svenska ekonomin har andelen biomassa som används som bränsle ökat från 37 procent 2008 till 45 procent 2016. Mellan 2008 och 2016 har den totala mängden bränsle minskat något, samtidigt som mängden biobränslen har ökat.

Ökningen kan ses i alla branscher. Andelen biobränsle, det vill säga förbrukning av biobränsle i förhållande till totala bränsleförbrukningen inom respektive bransch (fossilt+biogent), är störst inom el-, gas- och fjärrvärmeverk och tillverkningsindustrin. Dessa branscher står också för den största användningen av biobränslen totalt.

Andel biobränslen vid förbränning av bränslen, 2008-2016, i respektive aggregerad Näringsgren (SNI 2007).

Diagram

Uppdatering av miljöekonomisk profil under hösten

I miljöräkenskaperna redovisas också de olika näringsgrenarnas uppsläpp i relation till sysselsättning och förädlingsvärde (branschens bidrag till BNP). Statistiken som rör årliga utsläpp till luft är färdigställd innan den årliga statistiken över sysselsättning och förädlingsvärde. Därför kommer en uppdatering av utsläppsintensiteter och miljöekonomiska profiler att ske under hösten, när dessa data finns tillgängliga för 2016.

Använd analysverktyget för miljöekonomiska data

Ta del av miljöräkenskapernas statistik via analysverktyget på webben med miljöräkenskapernas data och ekonomisk data. Där bland annat utsläppsstatistiken ur både produktions och konsumtionsperspektiven kan analyseras vidare tillsammans med miljöekonomiska styrmedel. Verktyget finns på miljöräkenskapernas data- och analyssidor:

Miljöräkenskaper

I verktyget kan man bland annat ta fram egna nyckeltal, jämföra miljöpåverkan mellan branscher och studera sambandet mellan efterfrågan i ekonomin, energianvändning och utsläpp av olika ämnen.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Detta betyder att utsläpp från internationell bunkring, dvs. flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar, inkluderas som en approximation för svenska företags utsläpp från internationell flyg och sjöfart. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.
Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch. Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat:

Naturvårdsverket

Sedan föregående publicering har ett antal revideringar skett för åren 2008-2016, beroende på uppdaterade underlag och mindre metodikutveckling. Mer information om detta finns på produktsidan:

Miljöräkenskaper under rubriken Dokumentation.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med fjärde kvartalet 2017 sker 2018-05-08 kl. 09.30. Då publiceras också preliminär statistik för helåret 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Lidén

Telefon
010-479 46 06
E-post
maria.liden@scb.se