Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2017:

Utsläpp från tillverkningsindustrin minskar

Statistiknyhet från SCB 2017-10-26 9.30

Utsläppen av växthusgaser från tillverkningsindustrin och hushållens utsläpp från personbilar minskar under andra kvartalet 2017. De totala utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen ökar. Ökningen beror till största delen på att utsläppen från utrikes sjöfart och el- gas och värmeverk ökar. Samtidigt fortsätter ekonomin att växa.

SCB:s Miljöräkenskaper redovisar kvartalsvis utsläpp till luft från den svenska ekonomin, så kallade produktionsbaserade utsläpp. Under andra kvartalet 2017 uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsnivån motsvarar en ökning med 2,8 procent jämfört med samma period 2016. Under samma period ökade BNP med 1,5 procent.

Statistiken som används för att följa upp de nationella och internationella klimatmålen (territoriella utsläpp), visar att de totala utsläppen andra kvartalet 2017 uppgick till 13,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Här ingår inte utsläppen från utrikes transporter. Se även Naturvårdsverkets webbplats:

Snabbstatistik för kvartals- och årsvisa växthusgasutsläpp

Mer information om olika sätt att beräkna utsläpp

Fördjupad information om miljöräkenskaper:

Statistik över utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar (pdf)

Naturvårdsverket:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Att utsläppen ökar andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016 har flera förklaringar. Den viktigaste är att utsläppen från transportbranschen (SNI 49-53) ökar med 14 procent, huvudsakligen inom utrikes sjöfart. Dessutom ökar utsläppen från el- gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall (SNI 35-39) med 3,7 procent. Medeltemperaturerna var lägre andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016 vilket ledde till ett ökat behov av uppvärmning.

Hushållen minskar sina utsläpp (som i huvudsak kommer från personbilar) med 2,0 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Att hushållen fortsätter att minska sina utsläpp förklaras av förändrad bränsleanvändning. Användningen av bensin, som fortfarande står för en stor andel, och etanol minskar. Samtidigt ökar förbrukningen av både fossil diesel och biodiesel. Utsläppen från tillverkningsindustrin minskar med 3,5 procent kopplat till lägre produktion.

Den ekonomiska utvecklingen, dvs förädlingsvärden, varierar för olika branscher. Den bransch som ökar mest i absoluta tal är byggverksamhet (SNI 41-43), men även flera tjänster av olika slag samt övrig maskinindustri (SNI 28), tillverkning av motorfordon (SNI 29) samt handel (SNI 45-47) har haft en tydlig ökning. Den största nedgången syns inom offentlig sektor, utbildning (SNI 85), vård och omsorg (SNI 87-88), raffinaderier och kemikalier mm (SNI 19-21) samt transporter (SNI 49-53).

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling 2008K1-2017K2. Index 2008K1=100
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2017

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling andra kvartalet 2017. Volymförändringar i % jämfört med samma kvartal föregående år
Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft andra kvartalet 2017

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper

Revideringar

Sedan föregående publicering 2017-08-30 har följande revideringar skett:

  • Uppdaterad fördelningsnyckel för utsläpp från vägtrafik påverkar utsläpp i samtliga branscher 2015–2017. Förändringarna är mycket små i absoluta tal för samtliga branscher men kan för vissa branscher med små utsläpp få större inverkan procentuellt. Störst är förändringen procentuellt inom C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik. Totala utsläppsnivåer påverkas inte och förhållandet mellan 2017 och närmast föregående år påverkas inte.
  • Mindre uppdateringar SNI B05-C35 2017K1 på grund av uppdateringar i Kvartalsvis bränslestatistik.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Miljöräkenskaper

Fördjupningar branscher

Hur starkt sambandet är mellan utsläpp av växthusgaser och olika branschers bidrag till den svenska ekonomin varierar. Vissa branscher är utsläppsintensiva till sin natur där en ökad produktion ger direkt ökade utsläpp, medan andra branscher kan öka förädlingsvärdet utan att det inverkar nämnvärt på utsläppsnivåerna.

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde andra kvartalet 2017, aggregerade branscher SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr (fasta priser 2016)
Aggregerade branscher SNI 2007Utsläpp av växthusgaserFörädlingsvärde
 2017K2Förändring jämfört med samma kvartal 20162017K2Förändring jämfört med samma kvartal 2016
Jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI A01-03) 2 287 46 2,1% 13 951 ‑99 ‑0,7%
Utvinning av mineral (SNI B05-09) 346 22 6,7% 4 196 145 3,6%
Tillverkningsindustri (SNI C10-33) 3 548 ‑129 ‑3,5% 153 563 1 783 1,2%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall (SNI D35-E39) 1 871 68 3,7% 26 439 249 1,0%
Byggverksamhet (SNI F41-43) 485 23 4,9% 75 008 8 218 12,3%
Transportbranschen (SNI H49-53) 3 604 443 14,0% 41 714 ‑485 ‑1,1%
Övriga tjänster (SNI I55-T98) 836 4 0,5% 495 615 9 531 2,0%
Offentlig sektor 178 ‑1 ‑0,7% 202 497 ‑3 731 ‑1,8%
Hushåll och ideella organisationer[1] 2 412 ‑50 ‑2,0% 14 017 47 0,3%
Totala ekonomin 15 566[2] 425 2,8% 1 027 000 15 658 1,5%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. [2] För territoriella utsläpp, som används för att följa upp Sveriges klimatmål, är de totala utsläppen andra kvartalet 2017 13,0 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är oförändrat jämfört med samma kvartal föregående år. Se även Naturvårdsverkets webbplats.

Jordbruk skogsbruk och fiske

Jordbruk, skogsbruk och fiske står för 15 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Huvuddelen av dessa (cirka 90 procent) kommer från jordbruket. Utsläppen av växthusgaser under andra kvartalet 2017 ökade med 2,1 procent jämfört med samma kvartal 2016. Skogsbruket står för drygt 70 procent av förädlingsvärdet i branschen. Förädlingsvärdet i hela branschen minskade med 0,7 procent andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016.

Utvinning av mineral

Utvinning av mineral står för 2 procent av de totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen ökade med 6,7 procent under det andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Förädlingsvärdet ökade med 3,6 procent andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016.

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin står för 23 procent av växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen av växthusgaser minskade med 3,5 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Under samma period ökade förädlingsvärdet med 1,2 procent. De branscher som ger mest utsläpp av växthusgaser är stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalietillverkning och tillverkning av cement. Utsläppsminskningen beror på minskad produktion inom raffinaderier och kemikalietillverkning.

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall

Utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 12 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Större delen av dessa utsläpp (65-85 procent beroende på kvartal) kommer från produktion av el och fjärrvärme. Utsläppsnivåerna av växthusgaser under andra kvartalet 2017 är 3,7 procent högre jämfört med samma kvartal 2016. Medeltemperaturerna var lägre andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016 vilket ledde till ett ökat behov av uppvärmning. Under andra kvartalet ökade förädlingsvärdet med 1,0 procent.

Byggverksamhet

De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen kommer till största delen från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under andra kvartalet 2017 ökade utsläppen med 4,9 procent samtidigt som förädlingsvärdet ökade med 12,3 procent, allt jämfört med samma kvartal 2016.

Transportbranschen

Utsläppen av växthusgaser från transportbranschen utgör 23 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen ökade med 14,0 procent andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Utsläppen kommer till största delen från den utrikes sjöfarten, men ökningen under andra kvartalet syns både för flyg, sjöfart och landburna transporter. Förädlingsvärdet sjönk 1,1 procent andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2016.

Övriga tjänster

Utsläppen från tjänster utgör 5 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Utsläppen är relativt små i förhållande till förädlingsvärdet och kommer till största delen från företagens vägtransporter. Under andra kvartalet 2017 ökade utsläppen med 0,5 procent samtidigt som förädlingsvärdet ökade med 2,0 procent jämfört med samma kvartal 2016.

Offentlig sektor

Utsläppen inom offentlig sektor (stat, landsting och kommun) utgör ungefär 1 procent av de totala utsläppen Sveriges ekonomi. Utsläppen kommer huvudsakligen från arbetsmaskiner och vägtransporter samt militär verksamhet. Under andra kvartalet 2017 minskade utsläppen 0,7 procent jämfört med samma kvartal 2016. Förädlingsvärdet minskade med 1,8 procent under samma tidsperiod.

Hushåll och ideella organisationer

Utsläppen av växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 15 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi och kommer till största delen från hushållens biltransporter. Förändringar i vilka bränslen som används inom sektorn ligger bakom utvecklingen för utsläppen. Användningen av bensin, som fortfarande står för en stor andel, och etanol minskar. Samtidigt ökar förbrukningen av fossil diesel och biodiesel i sektorn. Sammantaget ger detta minskade utsläpp med 2,0 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2016. Endast ideella organisationer bidrar med ett litet förädlingsvärde.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen som kallas Svensk Näringsgrensindelning (SNI).

Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas nationalitet. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen utsläppen sker – enligt den så kallade residensprincipen. Den innefattar följande tre delar:

  • Utsläpp inom Sveriges gränser
  • Minus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från utländska aktörer i Sverige
  • Plus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från svenska aktörer i utlandet

Som en approximation inkluderar miljöräkenskapernas residensjustering utsläpp från internationell bunkring, dvs. flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar. Ett förenklat antagande görs alltså att utländska landtransporter i Sverige ger lika mycket utsläpp som svenska landtransporter i utlandet samt att utsläpp kopplade till vad svenska fartyg och flygplan bunkrar i utlandet är lika stora som utsläpp kopplade till vad utländska fartyg och flygplan bunkrar i Sverige.

Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Miljöräkenskapernas årliga statistik över utsläpp till luft per bransch har för närvarande en framställningstid på ett år och tre månader. Efterfrågan på snabbare statistik över utsläpp av framför allt växthusgaser är stor. För att möta detta behov tar miljöräkenskaperna fram kvartalsstatistik för utsläpp till luft per bransch, som även används för att ta fram preliminär statistik för helår.

I Statistikdatabasen finns kvartalsvisa data för samtliga växthusgaser och ett flertal luftföroreningar. På Miljöräkenskapernas produktsida finns dessutom underlag i Excel för nedladdning som omfattar grunddata och diagram över utsläpp av växthusgaser samt utsläppsintensiteter per förädlingsvärde och antal sysselsatta.

SCB:s miljöräkenskaper

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch (SNI). Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft:

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser

Mer information om olika sätt att beräkna utsläpp

Fördjupad information om miljöräkenskaper:

Statistik över utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar (pdf)

Naturvårdsverket:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med tredje kvartalet 2017 sker 2018-01-31 09.30.

Nästa publicering avseende regionala utsläpp till luft per år till och med 2015 sker 2017-11-09 09.30.

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per år till och med 2016 (slutlig statistik) sker 2018-03-27 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Lidén

Telefon
010-479 46 06
E-post
maria.liden@scb.se