Till innehåll på sidan

Utveckling av BNP, materialkonsumtion och resursproduktivitet i Sverige, 1998-2020

Index (1998 = 100)

diagram

Kommentarer

Genom att jämföra utvecklingen av BNP med mängden material som konsumeras (DMC) i ett land ges möjlighet till att följa om det sker någon frikoppling mellan resursanvändningen och den ekonomiska tillväxten i ett land. Resursproduktiviteten, BNP/DMC, kan också användas som ett mått för att jämföra nivån av hur mycket ekonomisk produktion som åstadkoms i olika länder per ton åtgångna råvaror från naturen; det är på så vis ett mått på hur effektivt olika länders ekonomier förvaltar sina och omvärldens naturresurser. För mer information om resurproduktivitet, se:

Eurostat 

För att ta hänsyn till inflationen så beräknas den indexerade resursproduktiviteten baserat på volymindex för BNP.

Det är vikigt att komma ihåg att indikatorn DMC enbart speglar den mängd material som används direkt av landets ekonomi. Trender som visar på frikoppling mellan BNP och DMC kan vara ett resultat av effektivitetsvinster, men det kan också finnas andra förklaringar bakom som t.ex. substitution mellan inhemsk produktion till ökad andel import av halvfabrikat och av färdiga produkter, där mängden råvaror som går åt för att tillverka dessa produkter inte återspeglas i vikten av den importerade eller exporterade produkten.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-15

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?