Till innehåll på sidan

Utveckling av BNP, materialkonsumtion och resursproduktivitet i Sverige, 2000–2016

Index (2000=100)

BNP är i 2010 års fasta priser.

Kommentarer

Genom att jämföra utvecklingen av BNP med mängden material som konsumeras (DMC) i ett land ges möjlighet till att följa om det sker någon frikoppling mellan resursanvändningen och den ekonomiska tillväxten i ett land. Resursproduktiviteten, BNP/DMC, kan också användas som ett mått för att jämföra nivån av hur mycket ekonomisk produktion som åstadkoms i olika länder per ton åtgångna råvaror från naturen; det är på så viss ett mått på hur effektivt olika länders ekonomier förvaltar sina och omvärldens naturresurser. För mer information om resurproduktivitet, se:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/material-flows-and-resource-productivity

Det går i diagrammet inte att se någon absolut frikoppling mellan användningen av material (DMC) och landets BNP. Detta skulle exempelvis kunna uppnås om landets BNP hade ökat samtidigt som DMC låg kvar på en konstant nivå eller minskade. Snarare följer DMC-kurvan BNP-kurvan ganska väl, om än på en lägre nivå.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-12-12

Har du frågor om statistiken?