Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex, augusti 2017:

Negativ månadsutveckling för industriproduktionen i augusti

Statistiknyhet från SCB 2017-10-05 9.30

Produktionen inom industrin minskade i augusti 2017 med 1,7 procent jämfört med juli 2017, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Detta är sista gången som Industriproduktionsindex kommer att publiceras som en statistiknyhet. Framöver kommer statistik gällande Industriproduktionsindex bara att uppdateras i Statistikdatabasen. Prenumeranter kommer därmed inte att få meddelande om att ny statistik finns att tillgå.

SCB kommer från och med 6 november 2017 att börja publicera Produktionsvärdeindex med statistiknyhet. Produktionsvärdeindex är tänkt att spegla den totala produktionen inom svenskt näringsliv och inkluderar industrisektorn.

Bland industrins delbranscher uppvisade elektronikvaruindustrin den största uppgången mot föregående månad, medan störst nedgång sågs inom industrin för metallvaror. Under den senaste tremånadersperioden, juni–augusti 2017, ökade produktionen med 0,8 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod mars–maj 2017, i säsongrensade tal.

Jämfört med augusti föregående år ökade industriproduktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal. En majoritet av industrins delbranscher redovisade en positiv utveckling på årsbasis. Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin, som ökade med 39,4 procent.

Uppgifterna för augusti är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i juli jämfört med juni har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 1,1 procent. Förändringen i produktionen i juli jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenhet till en uppgång på 5,2 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHaug/
jul 2017 [1]
jun–aug 2017/
mar–maj 2017 [1]
aug 2017/
aug 2016 [2]
Ack. års-
utveckling
aug. 2017
Andel av
förädlings-
värde 2016
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
‑1,7 0,8 7,3 5,2 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
‑0,9 ‑0,9 8,3 5,1 38,3
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
‑0,5 27,1 22,4 4,7 2,2
-
Industri för investeringsvaror
0,0 2,1 16,8 9,0 38,8
-
Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror
‑6,7 ‑2,3 ‑10,0 ‑0,8 18,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑2,1 ‑7,2 ‑8,9 ‑5,8 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
‑0,3 ‑1,0 8,4 8,9 2,7
C
Tillverkningsindustri
‑1,9 0,9 7,4 5,0 97,3
10-12
Livsmedelstillverkning
0,2 ‑0,6 1,6 ‑0,1 6,9
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri
‑10,7 4,4 4,4 3,5 0,8
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
1,6 0,7 11,4 5,6 4,1
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
2,3 0,9 6,0 3,9 6,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
1,0 9,7 20,3 4,3 1,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
‑0,6 28,5 22,4 4,7 2,2
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
‑7,5 ‑4,0 ‑13,4 0,8 13,3
22
Gummi- och plastvaruindustri
‑4,4 3,4 10,8 4,9 2,5
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
‑1,7 ‑6,6 11,6 11,0 2,5
24
Stål- och metallverk
1,4 ‑2,4 ‑0,8 0,4 5,4
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
‑15,0 3,1 18,5 7,6 8,5
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
5,8 ‑5,7 ‑10,8 ‑2,8 4,3
27
Industri för elapparatur
‑1,0 ‑3,8 4,6 4,4 3,2
28
Övrig maskinindustri
‑0,7 ‑1,4 7,6 5,9 11,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
‑2,8 4,1 39,4 15,6 14,0
30
Annan transportmedelsindustri
‑3,4 2,2 6,4 0,6 3,9
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
‑4,7 ‑0,1 6,0 4,9 6,2

1) Kalender- och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Övrig information

Se även statistiknyhet för Tjänsteproduktionsindex

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se