Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Nästa publicering: 2018-01-10

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. På kvartalsbasis publiceras även lagerkorrigerad industriproduktionsindex som används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter publiceras ej längre för Industriproduktionsindex. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen. För statistiknyheter gällande näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Statistiknyheter

Industriproduktionsindex, augusti 2017

2017-10-05

Produktionen inom industrin minskade i augusti 2017 med 1,7 procent jämfört med juli 2017, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Industrilokal
Ökat kapacitetsutnyttjande inte alltid detsamma som ökad produktion

2016-05-13

När finanskrisen drabbade den svenska industrin i slutet av 2008 sjönk produktionen såväl som det vi kallar kapacitetsutnyttjandet. Nu är kapacitetsutnyttjandet tillbaka på tidigare nivåer medan produktionen inte har återhämtat sig. Detta kan indikera att industrin har krympt sin kostym under krisåren, genom konkurser såväl som medvetna neddragningar.

Ekonomi, Sveriges ekonomi, Företagande, Näringsliv

Svetsare i arbete
Statistik över orderingång ger bild av krisen

2014-09-04

Under hösten 2008 drabbades stora delar av världen av den största ekonomiska krisen sedan 1930‑talet. Den efter­följande låg­konjunk­turen drabbade i stort sett hela den svenska ekonomin, men olika branscher olika hårt. Ett halvt decennium efter krisens utbrott kan vi genom statistiken över industrins orderingång få en bild av krisens faser och hur den slog mot olika branscher inom den svenska till­verk­nings­industrin.

Näringsliv, Ekonomi, Företagande

Kvinna arbetar vid löpande band i bilfabrik
Oklara samband i näringslivet

2013-06-04

Sambanden mellan branscherna i närings­livet är oklara och korrelationen mellan antalet varsel och närings­livs­produk­tionen är relativt svag. Däremot finns det en tydlig koppling mellan bil­för­sälj­ningen och produk­tionen i for­dons­industrin. Det framgår när man studerar hur olika branscher sam­vari­erar och hur man kan förut­spå produk­tions­utveck­lingen i närings­livet med hjälp av annan statistik.

Sveriges ekonomi, Ekonomi, Näringsliv

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0402